التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "premier lieu" في الهولندية

اقتراحات

6637
221
Le tout premier lieu nous avons cuisiné, comme, jamais.
Hier hebben we voor 't eerst gekookt.
Et le premier lieu où nous l'avons fait c'est le Sud de la Sibérie dans le massif de l'Altaï dans un endroit qui s'appelle Denisova,
Voor het eerst hebben we dat gedaan in Zuid-Siberië in het Altai gebergte op een plaats Denisova genaamd.
L'heure locale au premier lieu d'arrivée doit être indiquée.
Vermeld de plaatselijke tijd op de eerste plaats van aankomst.
L'école qui, avec la famille, est le premier lieu de socialisation des jeunes, doit être soutenue dans ses efforts pour transmettre les valeurs démocratiques.
De school, die samen met het gezin de eerste plaats is waar jongeren sociale vaardigheden opdoen, moet worden gesteund in haar inspanningen om de democratische waarden door te geven.
Les 400 meilleurs joueurs Micro obtiennent une part du prix de la semaine, avec ramener à la maison premier lieu de 850 $.
De top 400 Micro spelers krijgen een deel van de wekelijkse prijs, met de eerste plaats mee naar huis $ 850.
Il doit s'avoir que c'est le premier lieu où il sera recherché.
Hij moet weten, dat, dat de eerste plaats is, waar mensen gaan kijken.
Peut-être aussi perspicace parce que les manifestations de la Dev eux-mêmes, était une remarque désinvolte par Dryja, qui étonnaient certains étudiants attentifs, et les a informés qu'ils devaient tous se rendre compte de la nécessité pour l'occasion dans le premier lieu.
Eventueel als inzichtelijke omdat de Dev ++ demonstraties zichzelf, was een onvoorbereide opmerking van Dryja, die enkele aandachtige studenten verbaasd, en informeerde hen allen hadden ze te realiseren over de noodzaak voor de gelegenheid in de eerste plaats.
Vois-tu, Brakebills est le premier lieu qui me semble être bien. ce n'est pas un conte de fée littéralement.
Kijk, Brakebills is de eerste plaats waar ik mij op mijn plaats voel en dat is niet letterlijk een sprookje.
À ce titre, des ajustements devront ensuite intervenir pour intégrer les prestations jusqu'au premier lieu de destination dans l'Etat membre d'importation, dans la mesure où elles ne sont pas déjà comprises dans la valeur en douane.
Uit dien hoofde zal men aanpassingen moeten aanbrengen om de prestaties tot aan de eerste plaats van bestemming in de lidstaat van invoer te verdisconteren, voor zover die nog niet zijn begrepen in de douanewaarde.
À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.
Bij gebreke van deze vermelding wordt de eerste plaats van bestemming geacht de plaats te zijn waar de eerste overlading van de goederen in de lidstaat van invoer geschiedt.
Cette information est limitée à la date d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier de l'Union déclaré dans la déclaration sommaire d'entrée.
Deze informatie blijft beperkt tot de in de summiere aangifte bij binnenbrengen opgegeven datum van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied van de Unie.
Quand une nouvelle machine est divisée en recouvrement des coûts 740 Sput au prix d'achat et la voiture fait 640 selon la saison 20 à 80% du travail, il devient popadalovo premier lieu relativement kroilova.
Wanneer een nieuwe machine is verdeeld in kostendekking 740 Sput bij de aankoop prijs en de auto maakt 640 afhankelijk van het seizoen van 20 tot 80% van het werk, het wordt popadalovo de eerste plaats relatief kroilova.
Le Better Business Bureau, ou BBB, est le premier lieu vous devez commencer votre recherche. En allant sur leur site web ou par téléphone, vous pouvez trouver des informations sur une société que vous essayez de la recherche.
Het Better Business Bureau, of BBB, is de eerste plaats moet u beginnen met uw zoekopdracht. Door naar hun website of te bellen, u vindt informatie over een bedrijf die je probeert te onderzoek.
L'alinéa suivant est ajouté à la note explicative sur la donnée Code du premier lieu d'arrivée:
in de toelichting bij gegevenselement Code eerste plaats van aankomst wordt de volgende alinea toegevoegd:
Date et heure d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier
Datum en tijdstip van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied
La distance chargée du véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est la distance entre le premier lieu de chargement et le dernier lieu de déchargement (où le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises est entièrement déchargé).
De afstand met lading van gemotoriseerde wegvoertuigen voor het goederenvervoer is de afstand tussen de eerste plaats van lading en de laatste plaats van lossing (waar het gemotoriseerde wegvoertuig voor het goederenvervoer volledig gelost wordt).
date d'arrivée au premier lieu d'arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme mentionné dans la déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises considérées.
datum van aankomst op de eerste plaats van aankomst in het douanegebied van de Unie zoals vermeld in de summiere aangifte bij binnenbrengen die voor de betrokken goederen is ingediend.
définition: le lieu de chargement est le premier lieu où des marchandises sont chargées dans le véhicule routier automobile pour le transport de marchandises, qui auparavant était entièrement vide (ou le lieu où le tracteur routier est attelé à une semi-remorque chargée).
definitie: de plaats van lading is de eerste plaats waar goederen worden geladen op het gemotoriseerde wegvoertuig voor het goederenvervoer, dat voordien volledig leeg was (of de plaats waar een oplegger met lading aan de trekker wordt gekoppeld.
Code du premier lieu d'arrivée effectif
Code feitelijke eerste plaats van aankomst
11 est normal que je pense à cet 6,gard,en premier lieu, au grand d6voue ment des membres remarquables de mon cabinet.
Dat ík daarbij in de eerste plaats aan de grote toewijding van de voortreffelijke leden van mijn kabinet denk, spreekt vanzelf.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 75. المطابقة: 75. الزمن المنقضي: 167 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo