التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "réexamen à mi-parcours" في الهولندية

tussentijdse herziening
tussentijdse evaluatie
herziening halverwege
tussenbalans
tussentijds onderzoek
Le rapporteur estime que cette considération devrait être réalisée en combinaison avec le réexamen à mi-parcours du Livre blanc: politique européenne des transports.
De rapporteur gelooft dat dit moet gebeuren in combinatie met de tussentijdse herziening van het Witboek over het Europese vervoersbeleid.
Un réexamen à mi-parcours des crédits alloués devrait être effectué en 2003 afin d'adapter les ressources disponibles en fonction de l'estimation des besoins.
Een tussentijdse herziening van de vastleggingen in 2003 is geboden teneinde de beschikbare middelen aan te passen aan de geraamde behoeften.
Préparation du réexamen à mi-parcours de 2005... 33
Voorbereiding van de tussentijdse evaluatie in 2005... 33
À l'issue d'un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d'une allocation différente des montants non alloués visés au présent article.
Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie kan de Commissie besluiten tot een andere verdeling van alle niet toegewezen middelen als genoemd in dit artikel.
En conséquence, et pour la durée du mandat restant à courir, c'est-à-dire jusqu'au 21 mai 2013 - sous réserve d'un réexamen à mi-parcours du mandat initial en novembre 2010 -, le conseil d'administration du CTA est composé comme suit:
De raad van bestuur van het TCL is derhalve voor de resterende duur van de ambtstermijn van de leden, d.w.z. tot en met 21 mei 2013 - onder voorbehoud van herziening halverwege de oorspronkelijke ambtstermijn in november 2010 - als volgt samengesteld:
L'année 2005 a constitué en effet l'étape charnière à la fois de la relance de cette stratégie dans le cadre de son réexamen à mi-parcours et de la jonction entre deux «agendas» pour la politique sociale au niveau communautaire.
Het jaar 2005 vormde in feite de sleutelfase waarin deze strategie in het kader van haar herziening halverwege opnieuw op gang werd gebracht, en ook de schakel tussen twee "agenda's" voor het sociaal beleid op communautair niveau.
Le rôle du Parlement sera alors central dans cette nouvelle ère, avec un réexamen à mi-parcours en 2009-2010.
Centraal is dan de rol van het Parlement in de nieuwe periode, bij de tussentijdse herziening van 2009-2010.
À l'issue d'un réexamen à mi-parcours, la Commission peut décider d'allouer une quelconque partie des fonds non alloués mentionnés au présent article.
Naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie kan de Commissie besluiten tot een andere verdeling van alle niet toegewezen middelen genoemd in dit artikel.
Monsieur le Président, le réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel que la Commission nous présente aujourd'hui est décevant et encourageant à la fois.
Voorzitter, de tussentijdse evaluatie van het financieel meerjarenkader die de Commissie ons vandaag voorlegt, is tegelijkertijd ontgoochelend en hoopgevend.
Comme vient de le dire Guy Verhofstadt, le réexamen à mi-parcours sera décisif pour nous.
Guy Verhofstadt zei het net nog: deze tussentijdse herziening zal voor ons bepalend zijn.
Cadre du réexamen à mi-parcours (2005)
Kader voor de tussentijdse evaluatie (2005)
Cette possibilité devrait être examinée dans le cadre du réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel actuel.
Een dergelijke optie dient in het kader van de tussentijdse evaluatie van het huidige meerjarig financieel kader te worden onderzocht.
Mesdames et Messieurs, en tant que rapporteure de la commission du développement régional, je souhaiterais souligner l'importance que revêt le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013.
Dames en heren, als rapporteur voor advies van de Commissie regionale ontwikkeling zou ik graag willen wijzen op het grote belang van de tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013.
Officiellement, nous sommes ici pour débattre du réexamen à mi-parcours, mais en réalité, tout a déjà été dit au sujet de l'accord intervenu le week-end dernier sur le plan de relance économique.
Officieel staan we hier om te spreken over de tussentijdse herziening, maar in werkelijkheid is er al het nodige gezegd over het economisch stimuleringspakket waarover afgelopen weekend een deal is bereikt.
J'ai voté contre le rapport de M. Böge sur le réexamen à mi-parcours du cadre financier 2007-2013.
Ik stem tegen het verslag van de heer Böge over de tussentijdse herziening van het financiële kader 2007-2013 van de Europese Unie.
La Commission continuera d'encourager les partenaires sociaux à apporter pleinement leur contribution au réexamen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, y compris par la conclusion d'accords, à tous les niveaux.
De Commissie zal de sociale partners blijven stimuleren om ten volle bij te dragen aan de tussentijdse evaluatie van Lissabon (onder meer door op alle niveaus overeenkomsten te sluiten).
Moderniser la protection sociale: une composante clé du réexamen à mi-parcours de la stratégie Lisbonne
De modernisering van de sociale bescherming: een sleutelelement van de tussentijdse evaluatie van Lissabon
Compte tenu du déficit dans la mise en œuvre des réformes, le réexamen à mi-parcours doit être l'occasion de définirune méthode cohérente pour remédier à cette situation et soutenir la mise en œuvre.
Gelet op het tekort bij de doorvoering van de hervormingen, moet de tussentijdse evaluatie worden aangegrepen om een coherente methode vast te stellen om hierin verbetering te brengen en de tenuitvoerlegging te ondersteunen.
et fait l'objet d'un réexamen à mi-parcours sur la base de la mise en oeuvre du présent règlement.
en worden onderworpen aan een tussentijdse herziening, op grond van de uitvoering van deze verordening.
Monsieur le Président, en présentant le réexamen à mi-parcours du cadre financier pluriannuel, la Commission européenne annonce des nouvelles qui ont, je pense, de quoi susciter l'inquiétude de tous les Européens, et en particulier des citoyens britanniques.
- Mijnheer de Voorzitter, deze tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader door de Europese Commissie brengt nieuws dat naar mijn mening reden voor ongerustheid is voor alle Europeanen, maar in het bijzonder voor de Britten.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 70. المطابقة: 70. الزمن المنقضي: 109 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo