التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "régler le différend" في الهولندية

het geschil te regelen
het geschil te beslechten
het geschil op te lossen
het geschil beslechten
het geschil bij te leggen
Si le Comité des ambassadeurs ne parvient pas à régler le différend, il saisit le Conseil des ministres, à sa prochaine session, pour règlement.
Indien het Comité van Ambassadeurs er niet in slaagt het geschil te regelen, legt hij het ter oplossing voor aan de Raad van Ministers tijdens diens volgende zitting.
Si le comité des ambassade un ne parvient pas A régler le différend, il saisit le Conseil de ministres, A sa prochaine session, pour règlement.
Indien het Comité van Ambassadeurs er niet in slaagt het geschil te regelen, legt hij het ter oplossing voor aan de Raad van Ministers tijdens diens volgende zitting.
Celui-ci s'efforce de régler le différend.
Het Comité tracht het geschil te beslechten.
Si le Conseil des ministres ne parvient pas à régler le différend, l'une ou l'autre des parties peut demander que le différend soit réglé par voie d'arbitrage.
Indien de Raad van Ministers er niet in slaagt het geschil te beslechten, kan een van beide partijen verzoeken het geschil door middel van arbitrage te beslechten.
Si un État membre conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
Indien de Lid-Staat het gebrek aan overeenstemming waarvan hij in kennis is gesteld, betwist, trachten de betrokken Lid-Staten het geschil op te lossen.
5. Si l'État membre qui a accordé l'approbation conteste l'existence du cas prévu au paragraphe 2 dont il a été informé ou le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
5. Indien de Lid-Staat die de modelgoedkeuring heeft verleend, het hem ter kennis gebrachte bestaan van het in lid 2 bedoelde geval of de gegrondheid der uit hoofde van lid 4 genomen maatregelen betwist, trachten de betrokken Lid-Staten het geschil op te lossen.
Si l'État membre ou la Suisse, qui a procédé à la réception, conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés et la Suisse s'emploient à régler le différend.
Indien de lidstaat die de typegoedkeuring heeft verricht of Zwitserland de niet-conformiteit waarvan zij in kennis werden gesteld betwisten, treffen de betrokken lidstaten en Zwitserland de nodige regelingen om het geschil te beslechten.
Si cette personne refuse d'y participer, les conciliateurs peuvent décider, au besoin à la majorité, de mettre fin à la procédure de conciliation lorsqu'ils estiment que la participation de cette personne est nécessaire pour régler le différend.
Indien de betrokkene weigert, kunnen de bemiddelaars beslissen, indien nodig bij meerderheid van stemmen, de bemiddelingsprocedure te beëindigen wanneer zij van oordeel zijn dat de deelneming van die persoon nodig is om het geschil te regelen.
2. Si les négociations visées au paragraphe 1 n'aboutissent pas à un accord, chaque État membre peut, à la demande d'une des compagnies concernées et après avoir entendu l'ensemble de celles-ci, prendre les mesures nécessaires pour régler le différend.
2. Indien de in lid 1 bedoelde onderhandelingen niet tot overeenstemming leiden, kan elke Lid-Staat op verzoek van een van de betrokken scheepvaartondernemingen en na alle betrokken scheepvaartondernemingen te hebben gehoord de nodige maatregelen treffen om het geschil te beslechten.
3. Si le comité technique permanent ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l'article III sous e) de la convention portant création du Conseil.
3. Indien het Permanent Technisch Comité niet in staat is het geschil te beslechten, zal het de zaak aan de Raad voorleggen; de Raad zal aanbevelingen doen in overeenstemming met artikel III e) van het Verdrag houdende instelling van de Raad.
Si cette personne refuse d'y participer, les conciliateurs peuvent décider, au besoin à la majorité, de mettre fin à la procédure de conciliation lorsqu'ils estiment que la participation de ce ne personne est nécessaire pour régler le différend.
Indien de betrokkene weigert, kunnen de bemiddelaars beslissen, indien nodig bij meerderheid van stemmen, de bemiddelingsprocedure te beëindigen wanneer zij van oordeel zijn dat de deelneming van die persoon nodig is om het geschil te regelen.
Si le différend n'est pas réglé par voie de consultation dans un délai raisonnable, les parties en cause se concertent aussi rapidement que possible, afin de régler le différend par tous les moyens pacifiques de leur choix, en conformité avec le droit international.
2. Als een geschil niet binnen een redelijke termijn via dergelijk overleg is opgelost, plegen de betrokken partijen zo spoedig mogelijk overleg om het geschil te regelen via vreedzame middelen die zij overeenkomstig het internationale recht bepalen.
Si les parties contractantes ne parviennent pas à régler le différend conformément aux dispositions du paragraphe 2, le différend est soumis, sur demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres conformément à la procédure énoncée ci-après:
Als de partijen er niet in slagen het geschil te regelen overeenkomstig lid 2, kan elk van de partijen verzoeken het geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht van drie scheidsrechters, overeenkomstig de volgende procedure:
La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.
Opschorting van voordelen is een tijdelijke maatregel en wordt alleen toegepast zolang de maatregel die in strijd was bevonden met deze overeenkomst is ingetrokken of gewijzigd en met deze overeenkomst in overeenstemming gebracht, of tot de partijen overeenkomen het geschil te beslechten.
Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision.
De samenwerkingsraad kan elk geschil via een besluit beslechten.
Le Comité mixte de ΓEEE peut régler le différend.
Het Gemengd Comité van de EER kan het geschil beslechten.
Nous devons régler le différend politique sur les stratégies économiques et sociales dans les limites du terrain institutionnel existant.
We moeten het politieke conflict over economische en sociale strategieën beslechten binnen de lijnen van het huidige institutionele speelveld.
Elles contribueraient à régler le différend transatlantique sur l'Irak.
Ze zouden bijdragen tot het bijleggen van de transatlantische onenigheid over Irak.
Le comité mixte s'efforce de régler le différend dans les meilleurs délais.
Het gemengd comité tracht het geschil zo spoedig mogelijk op te lossen.
pour régler le différend et leur imposer
om de zaak te schikken en de bevoegde autoriteiten op te dragen
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 56. المطابقة: 56. الزمن المنقضي: 147 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo