التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "révision à mi parcours" في الهولندية

tussentijdse herziening
tussentijdse evaluatie
herziening halverwege de looptijd
evaluatie halverwege
Tussenbalans

اقتراحات

Leur compilation a permis d'établir un rapport de révision à mi parcours des programmes (Mid-Term Review), adopté en janvier 1999.
Op basis van de verschillende evaluaties is een verslag over de tussentijdse herziening van de programma's opgesteld (Mid-Term Review), dat in januari 1999 is aangenomen.
Le processus de révision à mi parcours s'est terminé en juin 1998 et a donné lieu à une troisième modification du DOCUP.
De tussentijdse herziening is in juni 1998 voltooid en heeft geleid tot een derde wijziging van het GPD.
Un ajustement éventuel serait envisagé pour la révision à mi parcours.
Voor de tussentijdse evaluatie wordt een mogelijke aanpassing overwogen.
Ce point sera également abordé par la prochaine révision à mi parcours.
Ook dit onderwerp komt binnenkort aan bod in de tussentijdse evaluatie.
Le présent rapport établit une distinction entre évaluation à mi parcours et révision à mi parcours.
In dit hele verslag wordt onderscheid gemaakt tussen de evaluatie halverwege de looptijd en de herziening halverwege de looptijd.
On peut tirer de cette analyse des conclusions générales sur la façon dont ces résultats peuvent être utilisés et intégrés dans le processus de révision à mi parcours.
Uit een en ander kunnen enkele algemene conclusies worden getrokken over de wijze waarop deze resultaten kunnen worden gebruikt bij en ingepast in het proces van de herziening halverwege de looptijd.
Le Conseil a également conclu le protocole relatif à la révision à mi parcours du quatrième protocole de pêche avec le Groenland.
Ook heeft de Raad het protocol goedgekeurd betreffende de tussentijdse herziening van het vierde visserijprotocol met Groenland.
Les données nécessaires à la révision à mi parcours seront simultanément mises à disposition par les autorités de gestion de tous les programmes avant le 15 février 2003.
Op 15 februari 2003 worden de gegevens voor de tussentijdse evaluatie van alle programma's tegelijkertijd beschikbaar gesteld door de beheersinstanties.
La révision à mi parcours de la stratégie de Lisbonne en mars 2005 sera l'occasion d'associer la société civile européenne à ce processus.
De tussentijdse herziening van de Lissabon-strategie in maart 2005 is een goede gelegenheid om het Europese maatschappelijk middenveld bij het proces te betrekken.
La révision à mi parcours a été menée de manière suffisamment flexible pour répondre à l'évolution des besoins et des priorités
De herziening halverwege de looptijd is flexibel genoeg geweest om te kunnen reageren op veranderende behoeften en prioriteiten
Réallocation des Fonds par Etat membre dans le cadre de la révision à mi parcours (en millions €)
Herschikking van de Fondsen per lidstaat in het kader van de tussentijdse herziening (min €)
Suite à la révision à mi parcours des programmes, intervenue à l'automne 1997, quelques ajustements mineurs ont été décidés dans la plupart des programmes dans le courant de 1998 (transferts de crédits entre mesures, fusions de mesures).
Als gevolg van de tussentijdse herziening van de programma's in de herfst van 1997 is in de loop van 1998 voor de meeste de programma's besloten tot een aantal kleine aanpassingen (overheveling van kredieten tussen maatregelen, samenvoeging van maatregelen).
Les débats ont, notamment, porté sur la révision à mi parcours de la quatrième convention de Lomé et sur la question de la conditionna lité de l'aide au respect des droits de l'homme dans les pays bénéficiaires.
De debatten gingen met name over de tussentijdse herziening van de Vierde Overeenkomst van Lomé en over de wenselijkheid om de verstrekking van hulp afhankelijk te stellen van de eerbiediging van de mensenrechten in de ontvangende landen.
Enfin, dans la perspective de la préparation des nouveaux programmes de l'objectif 2 et de la révision à mi parcours des programmes au titre des autres objectifs, la Commission a poursuivi la formulation d'orientations politiques12.
Tenslotte heeft de Commissie in het licht van de voorbereiding van de nieuwe programma's van doelstelling 2 en de tussentijdse herziening van de programma's van de andere doelstellingen, de beleidsideeën nader geformuleerd^.
Révision à mi parcours des programmes structurels o s
Tussentijdse evaluatie van de structuurprogramma's in het kader van de doelstellingen 1 en 6 (1994-1999)
Révision à mi parcours : accroître l'efficacité
De herziening halverwege de looptijd: de doeltreffendheid verhogen
Révision à mi parcours de la quatrième convention de Lomé
Tussentijdse herziening van de Vierde Overeenkomst van Lomé
Révision à mi parcours des programmes structurels - Objectifs n 1 et 6 (1994-1999)
Verslag over de herziening halverwege de looptijd programma's voor de Doelstellingen 1 en 6 (1994-1999) toezichtsystemen te verhelpen.
Révision à mi parcours des programmes structurels - Objectifs n 1 et 6 (1994-1999) interventions varie selon les États membre et les régions, tout comme entre CCA et Docup.
Verslag over de herziening halverwege de looptijd programma's voor de Doelstellingen 1 en 6 (1994-1999) zowel van Lidstaat tot Lidstaat en van regio tot regio als van CB tot CB en GPD tot GPD.
Évaluer pour mieux gérer Révision à mi parcours des programmes structurels - Objectifs nºs 1 et 6 (1994-1999)
Evalueren en beter beheren Tussentijdse evaluatie van de structuurprogramma's in het kader van de doelstellingen 1 en 6 (1994-1999)
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 77. المطابقة: 77. الزمن المنقضي: 141 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo