التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "révision à mi-parcours" في الهولندية

tussentijdse herziening tussentijdse evaluatie herziening halverwege tussenbalans
tussentijdse beoordeling
evaluatie halverwege
mid-term review
halftijdse herziening
tussentijdse balans
halftijdse evaluatie
tussentijdse toetsing
mid term review

اقتراحات

Après la révision à mi-parcours, les agriculteurs cherchent d'autres moyens de poursuivre leur activité.
Na de tussentijdse herziening zijn landbouwers gaan zoeken naar alternatieve manieren om hun bedrijven te kunnen voortzetten.
Notre préparation de la révision à mi-parcours doit reposer sur des bases saines.
We moeten onze voorbereidingen op deze tussentijdse herziening op stevige leest schoeien.
La révision à mi-parcours n'a apporté aucune amélioration à la viabilité financière de ce secteur.
De tussentijdse evaluatie heeft geen verbeteringen met zich meegebracht voor de financiële levensvatbaarheid van deze sector.
La révision à mi-parcours de Lisbonne nous offre une opportunité de parvenir à ces objectifs.
De tussentijdse evaluatie van Lissabon biedt ons de mogelijkheid om die doelstellingen te realiseren.
Q Lomé IV - révision à mi-parcours : échange de vues.
Q Lomé IV - herziening halverwege: gedachten wisseling.
révision à mi-parcours plus succincte et plus rapide,
kortere en snellere herziening halverwege de looptijd;
Son expérience inégalée donnera à la révision à mi-parcours un élan vital et inestimable.
Zijn ongeëvenaarde ervaring zal een levendige en belangrijke impuls geven aan de tussentijdse herziening.
Ces mesures devront être adoptées lors de la révision à mi-parcours des Fonds structurels.
Deze maatregelen moeten bij de tussentijdse herziening van de fondsen worden genomen.
La Commission pourrait elle-même vouloir proposer des ajustements pour la révision à mi-parcours.
Het kan zijn dat de Commissie zelf aanpassingen wil voorstellen voor de tussentijdse herziening.
Ces revues doivent être terminées dans les trente jours qui suivent la finalisation de la révision à mi-parcours ou en fin de parcours.
Dergelijke herzieningen moeten zijn afgerond binnen dertig dagen na de afsluiting van de tussentijdse evaluatie en de eindevaluatie.
La révision à mi-parcours a eu comme incidence notable que la priorité a été accordée aux activités permettant de dépenser les fonds.
Een belangrijk effect van de herziening halverwege de looptijd was dat voorrang werd gegeven aan acties waaraan geld kon worden besteed.
Les études d'évaluation, notamment pour la réalisation de la révision à mi-parcours, ont représenté environ 10 % des engagements nouveaux de l'année.
Ongeveer 10% van de nieuwe vastleggingen in 1998 is besteed aan de evaluaties met het oog op de tussentijdse herziening van EFRO-projecten.
La Commission a présenté une communication sur la révision à mi-parcours de la décision d'association (pour la période 1990-2000).
De Commissie heeft nu een mede-deling ingediend over de tussentijdse herziening van de associatie (periode 1990-2000).
Ces efforts seront poursuivis en 2004, notamment lors de la révision à mi-parcours des Fonds structurels ainsi que dans le cadre financier post-2006.
Deze inspanningen zullen in 2004 worden voortgezet, met name bij de tussentijdse herziening van de structuurfondsen en in het kader van de financiële vooruitzichten voor na 2006.
Les documents de stratégie thématique font l'objet d'une révision à mi-parcours, ou de révisions ad hoc si nécessaire.
De thematische strategiedocumenten worden onderworpen aan een herziening halverwege de looptijd of indien nodig aan ad hoc-herzieningen.
La révision à mi-parcours du plan d'action eEurope 2005, qui est attendue pour l'été, constitue une nouvelle occasion de soutenir cette politique.
De tussentijdse herziening van het eEurope actieplan, die naar verwachting in de zomer zal zijn afgerond, biedt de kans om verdere ondersteunende maatregelen te nemen.
Les gouvernements nationaux et régionaux doivent davantage s'investir dans les processus et les procédures liés aux PME, comme le précise la révision à mi-parcours.
Nationale en regionale regeringen moeten meer worden betrokken bij de in de tussentijdse evaluatie beschreven processen en procedures t.a.v. het mkb.
La consultation avec les associations de PME est un grave problème qui n'a pas été reconnu dans la révision à mi-parcours.
De raadpleging van mkb-verenigingen schiet ernstig tekort, maar dit wordt in de tussentijdse evaluatie niet onderkend.
Le CESE plaide en faveur de la (re)mise en place des programmes d'initiative communautaire dès la révision à mi-parcours des politiques structurelles.
Het EESC pleit ervoor dat de programma's voor communautaire initiatieven gelijk met de tussentijdse herziening van het structuurbeleid worden ge(her)lanceerd.
Précisément, la révision à mi-parcours des dispositions applicables à ces fonds est prévue pour 2010.
Voor 2010 is een tussentijdse herziening van de bepalingen inzake de structuurfondsen gepland.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 663. المطابقة: 663. الزمن المنقضي: 198 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo