التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "tout différend" في الهولندية

elk geschil
alle geschillen
ieder geschil
er een geschil
Les parties contractantes peuvent soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au comité mixte.
De overeenkomstsluitende partijen kunnen elk geschil betreffende de interpretatie of de toepassing van deze overeenkomst aan het gemengd comité voorleggen.
Sans préjudice des dispositions de l'article 29, tout différend entre les parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent accord est soumis au comité mixte qui en recherche le règlement à l'amiable.
Onverminderd het bepaalde in artikel 29 wordt elk geschil tussen de overeenkomstsluitende partijen inzake de uitlegging of de toepassing van deze overeenkomst voorgelegd aan het Gemengd Comité, dat een minnelijke schikking nastreeft.
La présente partie s'applique à tout différend né de l'interprétation et de l'application du présent accord, sauf disposition expresse contraire dudit accord.
Dit deel is van toepassing op alle geschillen over de interpretatie en toepassing van deze overeenkomst, tenzij in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.
Sans préjudice de la procédure décrite aux paragraphes 3 à 8 du présent article, tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé exclusivement par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixte.
Onverminderd het bepaalde in de leden 3 tot en met 8 van dit artikel, worden alle geschillen met betrekking tot de uitlegging of toepassing van deze overeenkomst, uitsluitend via overleg tussen de partijen in de Gemengde Commissie opgelost.
Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
Elke partij kan ieder geschil betreffende de toepassing of inlerpretatie van deze overeenkomst aan de samenwerkingsraad voorleggen.
Chacune des parties peut saisir le comité mixte de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.
Elk van beide partijen mag ieder geschil dat verband houdt met de toepassing of de interpretatie van de overeenkomst aan het Gemengd Comité voorleggen.
La Cour est également com pétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article 34, paragraphe 2, point d).
Het Hof van Justitie is tevens bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van op grond van artikel 34. lid 2. onder d), vastgestelde overeenkomsten.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur tout différend entre des États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention.
Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen een of meer lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van deze Overeenkomst.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article K., paragraphe 2, point d).
Het Hof van Justitie is tevens bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van op grond van artikel K., lid 2, onder d), vastgestelde overeenkomsten.
Les parties s'efforcent de régler à l'amiable tout différend ou toute plainte se rapportant à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent accord de financement, y compris son existence, sa validité ou sa résiliation.
Partijen streven ernaar alle geschillen of klachten met betrekking tot de interpretatie, toepassing of uitvoering van deze financieringsovereenkomst, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, minnelijk te schikken.
Ces conventions peuvent prévoir que la Cour de justice est compétente pour interpréter leurs dispositions et pour statuer sur tout différend concernant leur application, selon les modalités qu'elles peuvent préciser.
In die overeenkomsten kan bepaald worden dat het Hof van Justitie bevoegd is om de bepalingen van die overeenkomsten uit te leggen en uitspraak te doen in alle geschillen betreffende de toepassing ervan, volgens regelingen die in die overeenkomsten kunnen worden omschreven.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Het Hof is eveneens bevoegd c en uitspraak te doen in elk geschil tussen deelnemende staten, samenhangend met dit Verdrag, indien dit geschil aan hem wordt voorgelegd uit hoofde van een compromis.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet des traités, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten dat met de materie van de Verdragen verband houdt, indien dit geschil hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité (7), si ce différend lui est soumis en vertu d'un com promis.
Het Hof is eveneens bevoegd een uitspraak te doen in elk geschil tussen deelnemende Staten, samenhangend met dit Verdrag (7), indien dit geschil aan hem wordt voorgelegd uit hoofde van een compromis.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un com promis.
Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen de lidstaten dat met de materie van dit Verdrag verband houdt, indien dit geschil hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Het Europees Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten dat met de materie van deze Grondwet verband houdt, indien dit geschil hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.
3. À moins qu'une procédure d'arbitrage différente ne soit prévue dans un accord d'association, tout différend entre le Fonds et l'organisation internationale de produit associée est soumis à arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.
3. Ieder geschil tussen het Fonds en een geassocieerde internationale grondstoffenorganisatie wordt overeenkomstig de in lid 2 van dit artikel vastgestelde procedures onderworpen aan een scheidsrechterlijke beslissing, tenzij in de associatieovereenkomst een andere procedure is vastgesteld.
En outre, la Cour est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres et la Commission concernant l'interprétation ou l'application des conventions établies en vertu de l'article K. paragraphe 2 point d).
Voorts is het Hof van Justitie bevoegd om een uitspraak te doen in elk geschil tussen lidstaten en de Commissie betreffende de uitlegging of de toepassing van op grond van artikel K., lid 2, onder d), vastgestelde overeenkomsten.
La Cour est également compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Het Hof is eveneens bevoegd een uitspraak te doen in elk geschil tussen deelnemende staten, samenhangend met dit Ver drag, indien dit geschil aan hem wordt voorgelegd uit hoofde van een compromis.
La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet du présent traité, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Het Hof van Justitie is bevoegd uitspraak te doen in elk geschil tussen Lid-Staten dat met de materie van dit Verdrag verband houdt, indien dit geschil hem krachtens een compromis wordt voorgelegd.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 114. المطابقة: 114. الزمن المنقضي: 93 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo