التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "cité dans" في الرومانية

citat în
menționat în
oraș în
orașului în
numele în
menţionează în
apărut în
pomenit de
citat într-un

اقتراحات

L'un de nous va être cité dans le Post.
Un consilier este citat în post de mâine.
Vous êtes cité dans la presse, affirmant que le mode de vie américain est supérieur au britannique.
Văd că ești citat în presă declarând că viața unui american este mai valoroasă decât a unui britanic.
Son nom n'a même pas été cité dans les journaux.
Numele lui n-a fost menționat în ziare.
La Commission a également envoyé des questionnaires au plaignant ainsi qu'à l'autre producteur de l'Union cité dans la plainte.
Comisia a trimis, de asemenea, chestionare reclamantului, cât și celuilalt producător din Uniune menționat în reclamație.
J'ai vu... une cité dans les nuages.
Am văzut un oraș în nori.
Cette grande cité dans laquelle nous sommes réunis a toujours été notre terminus.
Acest minunat oraș în care ne-am adunat, a fost dintotdeauna văzut că punctul terminal.
Si nous voulons utiliser ces nouvelles découvertes à notre avantage, nous devons rejoindre la cité dans les jours qui viennent.
Dacă am folosi această nouă tehnologie în avantajul nostru, ar trebui să ajungem în oraș în câteva zile.
),celui-ci est cité dans un deuxième visa avec l'article pertinent, précédé là aussi des mots «,et notamment».
), acesta este citat în a doua referire împreună cu articolul pertinent, precedat, și de data aceasta, de cuvintele "în special".
S'agissant du rapport de la Cour des comptes cité dans la deuxième décision, les autorités italiennes en ont demandé une interprétation authentique par la Cour elle-même.
În ceea ce priveşte raportul Curții de Conturi a Italiei menționat în a doua decizie, autoritățile italiene au solicitat o interpretare oficială a raportului din partea curții.
Elle a déclaré que les doutes émis au sujet du remboursement avaient notamment été suscités par le rapport de la [banque d'investissement] sur Finmeccanica cité dans la deuxième décision portant ouverture de la procédure.
Conform declarațiilor Italiei, Comisia şi-a exprimat anumite îndoieli cu privire la rambursare şi din cauza raportului [băncii de investiții] referitor la societatea Finmeccanica menționat în a doua decizie de deschidere a procedurii.
En effet, le tarif Alcoa a continué d'être appliqué sur la base du cadre réglementaire institué par l'AEEG (et cité dans la décision d'ouverture de 2004).
Într-adevăr, tariful Alcoa a continuat să fie aplicat pe baza cadrului de reglementare instituit de AEEG (și citat în decizia de inițiere din 2004).
Rappelons que le PDG, Nicolas Thibault de Fenouillet... ... a été cité dans des affaires de trafic d'influence...
Preºedintele ºi directorul general, Nicolas Thibault de Fenouillet, a fost citat în instanțã pentru trafic de influențã, dar de fiecare datã a scãpat basma curatã.
Nous sommes sur le point d'évacuer cette cité dans l'espoir qu'elle nous survive de longues années, et qu'ensuite un jour, les nôtres reviennent... et les voilà.
Suntem pe cale să evacuăm acest oraș în speranța de a rămâne în siguranță pentru mulți ani, când într-o zi, cei din neamul nostru se vor întoarce... și o vor face.
Le rapport d'essai sur le comportement dynamique (y compris les limites d'utilisation et les paramètres d'effort sur la voie) doit être cité dans la documentation technique décrite dans la clause 4.2.12 de la présente STI.
Raportul de încercare privind comportamentul dinamic de rulare (inclusiv limitele de utilizare, precum și parametrii sarcinii pe linie) trebuie menționat în documentația tehnică descrisă în clauza 4.2.12 din prezenta STI.
Si le lieu d'origine cité dans la lettre d'invitation se situe à 100 km ou moins du lieu de l'entrevue, l'indemnité journalière est réduite de 50 %.
Dacă locul de convocare menționat în invitația la interviu se află la cel mult 100 de km de locul de desfășurare a interviului, indemnizația zilnică este mai mică cu 50 %.
Le casino de Rhodes, auquel une licence a été octroyée par arrêté ministériel T/633 du 29 mai 1996, n'est pas cité dans la plainte parce qu'il ne relève plus de la mesure examinée depuis sa privatisation en avril 1999.
Cazinoul din Rodos, căruia i s-a acordat o licență prin Decizia ministerială T/633 din 29 mai 1996, nu a fost menționat în reclamație, deoarece, în urma privatizării care a avut loc în aprilie 1999, acesta nu a mai beneficiat de măsura în cauză.
En outre, le chiffre de l'emploi du secteur de l'énergie solaire en Allemagne cité dans ce rapport est le même que celui mentionné dans l'étude de GWS/DIW/DLR pour 2014.
În plus, numărul locurilor de muncă în sectorul energiei solare din Germania citat în acest raport este același cu cel raportat în Studiul GWS, DIW, DLR pentru 2014.
Ensuite nous nous sommes mis à travailler avec les fabricants des médicaments pour le SIDA, dont un est cité dans le film, et nous avons négocié un changement total dans leur stratégie commerciale.
Apoi am început discuţii cu producătorii de medicamente unul dintre ei fiind citat în film, şi am negociat o schimbare total diferită în strategia de afaceri.
Michael Putnam a été cité dans Infoworld comme disant que des 46 pour cent remarquable des compagnies ont interviewé dit elles tournent des ordres internationaux partis parce qu'elles n'ont pas des processus en place pour les remplir.
Michael a fost citat in Putnam Infoworld ca spunând că o remarcabila 46% din companiile intervievate au declarat ca plece ordinele internationale deoarece nu au procese în loc de a le umple.
Chacun des experts a été cité dans le communiqué de presse annonçant le panneau sur le site G2E :
Fiecare dintre vorbitori a fost citat in comunicat de presă prin care anunță panoul de pe site-ul G2E:
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 109. المطابقة: 109. الزمن المنقضي: 147 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo