التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "allereerst dat" في الفرنسية

tout d'abord que
tout d'abord, que
tout d'abord valoir que
tout d'abord qu'

اقتراحات

De Franse autoriteiten verklaren allereerst dat de belastingmaatregel niet in zijn geheel als steun mag worden beschouwd.
Les autorités françaises relèvent tout d'abord que le dispositif fiscal ne devrait pas être considéré dans son intégralité comme une aide.
De Britse autoriteiten verklaren allereerst dat deze ratio niet relevant is.
Elles affirment tout d'abord que ce coefficient n'est pas pertinent.
In het kader van hun opmerkingen betogen de Franse autoriteiten allereerst dat de regeling van artikel 39 CA van de CGI geen staatssteun vormt.
Dans le cadre de leurs observations, les autorités françaises soutiennent, tout d'abord, que le régime de l'article 39 CA du CGI ne constitue pas une aide d'État.
Allereerst dat het voorzorgbeginsel niet werd toegepast, dat er absoluut niet voor transparantie bij de werkzaamheden van de deskundigen werd gezorgd en dat er, ten slotte, al evenmin sprake was van informatie van de consument.
Tout d'abord, que le principe de précaution n'a pas été appliqué, que la transparence en ce qui concerne les travaux des experts a été totalement absente et, enfin, que l'information du consommateur a été tout aussi absente.
De Franse autoriteiten benadrukken allereerst dat dit aspect deel uitmaakt van de wet-Pons, die zonder voorbehoud door de Commissie is goedgekeurd.
Les autorités françaises font tout d'abord valoir que cet aspect fait partie de la loi Pons telle qu'approuvée par la Commission sans aucune réserve.
Arfea betoogt allereerst dat de verenigbaarheid en de wettigheid van de maatregel in kwestie door de Commissie beoordeeld moeten worden op grond van Verordening (EEG) nr. 1191/69, en niet op grond van Verordening (EG) nr. 1370/2007.
Arfea soutient tout d'abord que la Commission devrait apprécier la compatibilité et la légitimité de la mesure en cause sur la seule base du règlement (CEE) no 1191/69 et non du règlement (CE) no 1370/2007.
Verzoekster stelt allereerst dat sta zakjes op zich ongebruikelijk zijn als verpakking voor vruchtendranken en vruchtensappen.
La requérante prétend tout d'abord que l'emballage des boissons à base de jus de fruits et des jus de fruits par des sachets tenant debout est, en lui-même, inhabituel.
De Britse autoriteiten benadrukken allereerst dat alle waarderingsmethoden hetzelfde resultaat moeten opleveren: de hypothetische huur die voor het goed zou worden betaald.
Les autorités britanniques soulignent tout d'abord que toutes les méthodes d'évaluation devraient arriver au même résultat: le loyer théorique auquel serait loué le patrimoine foncier.
Ik denk allereerst dat we concurrentievervalsing moeten proberen te vermijden.
Je crois d'abord qu'il faut aussi essayer d'éviter les distorsions de concurrence.
Dat betekent allereerst dat ze een gezin verdienen.
Tout d'abord, cela signifie qu'ils méritent une famille.
Wij willen allereerst dat de vijandelijkheden onmiddellijk worden gestaakt.
Nous réclamons en guise de première mesure, l'arrêt immédiat des hostilités.
Ter ondersteuning van hun beroep stellen verzoekers allereerst dat artikel 12 van bijlage XIII onwettig is.
Les requérants soulèvent en premier lieu, à l'appui de leur recours, une exception d'illégalité à l'encontre de l'article 12 de l'annexe XIII.
De Commissie herhaalt allereerst dat volgens punt 10 van de richtsnoeren van 2007, de toekenning van regionale ad-hocsteun slechts uitzonderlijk wordt overwogen.
La Commission rappelle avant toute chose que, conformément au point 10 des lignes directrices de 2007, les aides ad hoc à finalité régionale ne sont admises qu'à titre exceptionnel.
Wat wij wensen is allereerst dat men een conferentie bijeenroept om de kwestie Kosovo te behandelen.
Nous voulons, dans un premier temps, que l'on convoque une conférence pour débattre de la question du Kosovo.
Meer Europa betekent allereerst dat we de bestaande wetgeving voor de interne markt voor energie volledig toepassen.
Plus d'Europe, cela veut dire, en premier lieu, mettre pleinement en œuvre les lois existantes dans le domaine du marché intérieur de l'énergie.
Zeg hem allereerst dat je niks steelt.
Déjà, dis-lui que tu ne voles pas.
Wij vinden allereerst dat de Commissie in principe dat personeel best wel kan gebruiken.
Tout d'abord, nous pensons que la Commission pourrait bien travailler avec ce personnel en principe.
De Oostenrijkse autoriteiten verklaarden in hun reactie allereerst dat het privatiseringsproces open en transparant was en niet aan voorwaarden was verbonden.
Les autorités autrichiennes ont affirmé au début de leurs observations que la procédure de privatisation avait été ouverte, transparente et n'était pas assortie de conditions.
Tot staving van zijn beroep stelt verzoeker allereerst dat de motiveringsplicht is geschonden, temeer daar het TABG niet op zijn klacht heeft geantwoord.
À l'appui de son recours, le requérant invoque, d'abord, la violation de l'obligation de motivation, d'autant plus que l'AIPN n'a pas répondu à sa réclamation.
Het roer omgooien betekent allereerst dat wij, bovenop het bestaande pakket waarover al onderhandeld werd, echte sociale en milieubepalingen moeten krijgen in plaats van vage verwijzingen naar nooit toegepaste regels.
Changer de cap, cela veut dire d'abord obtenir, sur le paquet existant, celui déjà négocié, de vraies régulations sociales et environnementales, au lieu de vagues références à des normes jamais appliquées.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 106. المطابقة: 106. الزمن المنقضي: 170 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo