التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
أنظر أيضا: in eerste instantie
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "eerste instantie" في الفرنسية

premier temps
abord
première instance
première étape
premier lieu premier chef origine
premier ressort
première fois
initial
principal
avant toute chose

اقتراحات

3890
Het ging er in de eerste instantie om de tijdelijke functionarissen van OLAF die het historische geheugen van deze dienst vormen, vast te houden.
Il s'agissait dans un premier temps de stabiliser les agents temporaires de l'OLAF qui constituent la mémoire historique de ce service.
In een eerste instantie zal ons lichaam ter verdediging cholesterol aanmaken om de schade aan de vaatwanden te herstellen.
Dans un premier temps, notre organisme se défendra en produisant du cholestérol afin de réparer les dommages causés aux parois vasculaires.
Mijn fractie erkent dat er discussie zal ontstaan over de diverse facetten maar zoekt in de eerste instantie naar nieuwe middelen via herstructurering.
Mon groupe reconnaît qu'une discussion s'ouvrira sur les diverses facettes de la question mais cherche tout d'abord de nouveaux moyens par le biais de la restructuration.
In de eerste instantie, en ik ga er niet verder op in want het is al uitvoerig belicht in de voormiddag, moet de campagne extra aandacht schenken aan het bewustmaken van jongeren en ook het onderwijs inschakelen bij de voorlichting.
Tout d'abord, et je ne m'étendrai pas sur le sujet car il a déjà été explicité de manière détaillée dans la matinée, la campagne doit favoriser tout particulièrement la prise de conscience des jeunes et avoir recours à l'enseignement pour informer.
Elke nationale rechtbank, ook van eerste instantie, mag een dergelijke prejudiciële vraag stel l en.
Tout tribunal national concerné, y compris en première instance, peut réclamer ce type de décision.
Het Gerecht van eerste instantie van de Europese Gemeenschappen heeft uitdrukkelijk verklaard dat de Commissie over een ruime bevoegdheid beschikt wanneer zij moet bepalen of de tot een groep behorende ondernemingen als een economische eenheid moeten worden beschouwd.
Le tribunal de première instance des Communautés européennes a établi spécifiquement que la Commission dispose d'un pouvoir d'appréciation pour déterminer si des entreprises faisant partie d'un groupe doivent être considérées comme une seule et même unité économique.
- wanneer het fonds niet binnen een maand zijn beslissing heeft medegedeeld, wordt het verzoek geacht te zijn verworpen en moet de verzekerde, indien hij de zaak wil voortzetten, zich binnen twee maanden tot de commissie van eerste instantie (Commission de première instance) wenden.
- si la caisse n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois, la demande est considérée comme rejetée et l'assuré doit, s'il désire poursuivre l'affaire, saisir la commission de première instance, dans les deux mois.
(ii) de gedecentraliseerde eerste instantie naast een centrale afdeling ook lokale en regionale afdelingen dient te omvatten;
(ii) une première instance décentralisée devrait comprendre, outre une division centrale, des divisions locales et régionales;
De positie van het Parlement ten opzichte van de Raad is zodoende veel evenwichtiger geworden en met name kan het Parlement, als wetgever van eerste instantie over voorstellen van de Commissie, de Raad een wetgevingsproduct aanbieden dat onmiddellijk aangenomen kan worden.
La position du Parlement par rapport au Conseil apparaît, en effet, beaucoup plus équilibrée; plus particulièrement, le Parlement, en tant que législateur de première instance sur la proposition de la Commission, peut offrir au Conseil un produit législatif pouvant être aussitôt adopté.
Terugwijzing naar de eerste instantie
Renvoi à la première instance
In 2002 heeft het Europese Hof van eerste instantie echter het verzoek van de USE en van een externe vakbond, de International and European Public Services Organisation (IPSO), tot erkenning als sociale partners bij de onderhandelingen over collectieve arbeidsovereenkomsten niet ontvankelijk verklaard.
Cependant, en 2002, le tribunal de première instance a rejeté la demande présentée par ce syndicat et une organisation syndicale extérieure (International and European Public Services Organisation-IPSO) en vue de leur reconnaissance comme partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives.
Waar de heer Rogalla wijst op artikel 177, de prejudiciële vragen, is het natuurlijk wel zo, dat er al enige tijd vanuit dit Parlement wordt aangedrongen op een eerste instantie, met name in de mededingingsvragen.
Puisque M. Rogalla se réfère à l'article 177, qui concerne les questions préjudicielles, il faut bien constater que cela fait déjà un certain temps que le Parlement insiste pour qu'une première instance soit instaurée, notamment pour les questions de concurrence.
Het verzoek van USE en een externe vakbond (International and European Public Services Organisation, IPSO) om erkend te worden als onderhandelingspartners voor de CAO is door het Europese Hof van eerste instantie niet-ontvankelijk verklaard.
La demande présentée par ce syndicat interne ainsi que par une organisation syndicale externe (International and European Public Services Organisation, IPSO) en vue de leur reconnaissance comme partenaires sociaux dans le cadre de la négociation des conventions collectives a été rejetée en première instance.
Hr. Wilkie oprukkende pasta uiteinden van de drie ex-werknemers, in foderasjonskammeret vanmorgen, in wat wordt beschouwd als v zijn de eerste instantie van video bewijs werd gepresenteerd in het Europees Parlement.
Heure. Wilkie faire avancer les pâtes se termine de trois anciens employés, en foderasjonskammeret ce matin, dans ce qui est considéré v la première instance de la preuve vidéo a été présenté au Parlement.
In de eerste instantie was de filosofie van het automatiseren gericht - in tegenstelling tot wat het projectteam vanmorgen heeft getracht te verdedigen - op het volledig omschakelen van het instelsysteem van de eindwals op het computersysteem.
En première instance, la philosophie de l'automatisation visait - contrairement à ce que l'équipe de projet a tenté, ce matin, de défendre -à confier intégralement à l'ordinateur le système de réglage de la cage finisseuse.
opnieuw rechtdoende, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende vaststelling van verzoeksters loopbaanontwikkelingrapport over het jaar 2003 alsmede verwijzing van verweerster in de kosten van de eerste instantie en van de hogere voorziening.
statuant par voie de dispositions nouvelles, annuler la décision de la Commission portant établissement de son REC 2003 ainsi que condamner la défenderesse aux dépens afférents à la première instance et au pourvoi.
De projecten moeten in de eerste instantie op de werkelijke behoeften van het bedrijfsleven zijn afgestemd.
Les projets doivent essentiellement se baser sur les besoins réels des entreprises.
In de eerste instantie met de Verenigde Staten.
Au premier rang d'entre eux, les États-Unis.
We hebben het in de eerste instantie niet opgemerkt.
Nous ne l'avions pas remarqué au départ.
ln eerste instantie wilden ze hem gewoon zien.
Alors, à un moment... j'ai pensé qu'ils voulaient se retrouver.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 63. المطابقة: 63. الزمن المنقضي: 437 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo