التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "herziening halverwege" في الفرنسية

révision à mi-parcours
examen à mi
revue à mi-parcours
réexamen à mi-parcours
révision à mi parcours

اقتراحات

Q Lomé IV - herziening halverwege: gedachten wisseling.
Q Lomé IV - révision à mi-parcours : échange de vues.
kortere en snellere herziening halverwege de looptijd;
révision à mi-parcours plus succincte et plus rapide,
Alle CB's, GPD's en andere vormen van bijstandsverlening voor de doelstellingen 1 en 6 werden onderworpen aan een herziening halverwege de looptijd.
Tous les CCA, DOCUP et autres formes d'intervention relevant des objectifs nos 1 et 6 ont fait l'objet d'un examen à mi parcours.
In Italië is in april 1998 over een aantal herprogrammeringen beslist en de herziening halverwege de looptijd zal in oktober worden afgerond op basis van de feitelijke voortgang bij enkele programma's waarvoor de bestedingen een traag verloop kennen.
En Italie, un certain nombre d'actions de reprogrammation ont été décidées en avril 98 et l'examen à mi parcours sera terminé en octobre, sur la base des progrès réels de certains programmes à capacité lente de dépenses.
Derde financiële speelruimte: een herziening halverwege is begin 1997 gepland voor de doelstellingen I, 3, 4 en 5b.
Troisième marge financière: une revue à mi-parcours est prévue début 1997 pour les objectifs n"" 1, 3, 4 et 5 b).
Deze zitting stond in het teken van de komende onderhandelingen voor de herziening halverwege van de vierde ACS-EG-Overeenkomst.
Les travaux de cette session ont été dominés par la perspective de 1'ouverture des négociations en vue de la revue à mi-parcours de la quatrième Convention ACP-CEE.
Anderzijds is er geen verplichting, voor alle programma's over te gaan tot herziening halverwege de looptijd op een bepaald tijdstip in de programmaperiode.
Par ailleurs, il n'y a aucune obligation d'effectuer, pour tous les programmes, une révision à mi-parcours à un moment particulier de la période de programmation.
Een belangrijk effect van de herziening halverwege de looptijd was dat voorrang werd gegeven aan acties waaraan geld kon worden besteed.
La révision à mi-parcours a eu comme incidence notable que la priorité a été accordée aux activités permettant de dépenser les fonds.
De herziening halverwege van Lomé IV stond opnieuw centraal bij de besprekingen van de Vergadering, die een belangrijke resolutie ter zake aannam.
La révision à mi-parcours de la Convention de Lomé IV a été une nouvelle fois au centre des débats de l'Assemblée qui a adopté une importante résolution sur ce sujet.
De thematische strategiedocumenten worden onderworpen aan een herziening halverwege de looptijd of indien nodig aan ad hoc-herzieningen.
Les documents de stratégie thématique font l'objet d'une révision à mi-parcours, ou de révisions ad hoc si nécessaire.
Π Goedkeuring door de Commissie van een aanbeveling voor een besluit betreffende de herziening halverwege van de Overeenkomst van Lomé IV (- > punt 1.3.44).
D Approbation par la Commission d'une recommandation de décision relative à la révision à mi-parcours de la convention de Lomé IV (- point 1.3.44).
Resolutie van het Europees Parlement over het verslag van de Commissie over de herziening halverwege de looptijd van de programma's voor de doelstellingen 1 en 6 (1994-1999).
Résolution du Parlement européen sur le rapport de la Commission concernant la révision à mi-parcours des programmes structurels rel e van t des objectifs n" 1 et n" 6 (1994-1999).
Voorts hechtte de Commissie haar goedkeuring aan een voorstel voor de herziening halverwege van het besluit betreffende de associatie van de LGO met de Gemeenschap.
Par ailleurs, elle a adopté une proposition de révision à mi-parcours de la décision sur l'association des PTOM à la Communauté.
De Europese Raad bevestigde ander maal zijn gehechtheid aan de samenwerking met de ACS-landen en aan de herziening halverwege van de Overeenkomst van Lomé IV.
Le Conseil européen a réaffirmé son attachement à la coopération avec les pays ACP et à la révision à mi-parcours de la convention de Lomé IV.
Het voorstel is ingediend als onderdeel van de herziening halverwege van de financieringinstrumenten voor het externe optreden.
La proposition a été présentée dans le cadre la révision à mi-parcours des instruments de financement de l'aide extérieure.
Evaluatie en herziening halverwege de looptijd en de toewijzing van de prestatiereserve
Évaluation et révision à mi-parcours et allocation de la réserve de performance
Bij de herziening halverwege de looptijd van de vierde Overeenkomst van Lomé wordt het accent gelegd op deze aspecten, die ook in het Groenboek zijn besproken.
La révision à mi-parcours de la Convention de Lomé IV met l'accent sur ces aspects, qui sont également examinés dans le Livre vert.
De herziening halverwege van de vierde Overeenkomst van Lomé stond andermaal centraal tijdens de debatten van de Parlementaire Vergadering, die een belangrijke resolutie dienaangaande heeft aangenomen.
La révision à mi-parcours de la convention de Lomé IV a été, une nouvelle fois, au centre des débats de l'Assemblée, qui a adopté une importante résolution sur ce sujet.
De werkzaamheden van deze zitting werden gedomineerd door het perspectief van de opening van de onderhandelingen met het oog op de herziening halverwege van de vierde ACS-EEG-overeenkomst.
Les travaux de cette session ont été dominés par la perspective de l'ouverture des négociations en vue de la revue à mi-parcours de la quatrième convention ACP-CEE.
Er werd onderstreept dat de verbetering van het concurrentievermogen van de ACS-staten een sleutelelement van de herziening halverwege van de vierde Overeenkomst van Lomé moest zijn.
Il a été souligné que l'amélioration de la compétitivité des États ACP devrait être un élément clé de la révision à mi-parcours de la quatrième convention de Lomé.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 116. المطابقة: 116. الزمن المنقضي: 162 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo