التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
أنظر أيضا: europese opleidingstrajecten
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "opleidingstrajecten" في الفرنسية

parcours
filières

اقتراحات

Dit vereist betere informatie over onderwijs en opleidingstrajecten, met inbegrip van een duidelijk beeld van de werkgelegenheidskansen.
Cela exige une meilleure information au sujet des parcours d'éducation et de formation et un aperçu clair des perspectives d'emploi.
Het Europese kwalificatiekader moet impulsen geven die uitgaan van de gelijkwaardigheid van academische en beroepsmatige opleidingstrajecten;
Le CEQ devrait prôner le principe de l'équivalence des parcours de formation universitaires et professionnels.
Het EQF is een instrument dat de mobiliteit van de Europese burgers ten goede komt, hetzij als onderdeel van opleidingstrajecten, hetzij als onderdeel van beroepsmobiliteit.
Avec le CEC, nous disposons donc d'un outil au service de la mobilité des citoyens européens, que ce soit dans le cadre de parcours de formation ou dans le cadre de la mobilité professionnelle.
Behalve het beantwoorden van concrete scholingsvragen van bedrijven door onderwijsinstellingen zullen ook vormen van partnership van beide bij de uitvoering van opleidingstrajecten worden gestimuleerd.
En outre de l'offre répondant aux demandes concrètes de formations de la part des entreprises auprès des établisse-ment s scolaires, des formes de collaboration des deux partenaires seront également stimulées lors de la mise en œuvre des parcours de formation.
10. moedigt het Vertaalbureau aan complete opleidingstrajecten vast te leggen op basis van de vereiste vaardigheden en capaciteiten om een hoog niveau van vakbekwaamheid van zijn personeel te handhaven; steunt het Vertaalbureau bovendien in de stappen die zijn ondernomen om de kwaliteit van zijn trainingscursussen te bewaken;
engage le Centre à définir des parcours complets de formation prenant en compte les qualifications et les savoir-faire que le personnel doit acquérir pour conserver un niveau élevé de compétence; approuve les initiatives que le Centre a prises afin de contrôler efficacement la qualité de ses formations;
Het betreft voornamelijk kortlopende opleidingstrajecten met een gemiddelde duur van circa 7 maanden.
Ce sont en majorité des formations de cycle court, qui durent en moyenne environ sept mois.
Informeel onderwijs of "andere opleidingstrajecten": deze vallen ook onder Grundtvig.
0 «Apprentissage informel» ou «autres parcours éducatifs» : Grundtvig recouvre également ces aspects.
Er zal sprake zijn van gemeenschappelijke opleidingstrajecten.
Nous allons nous doter de plans de formation communs.
Ik dank mevrouw Waddington, die onze aandacht op dit voor het succes van de opleidingstrajecten uiterst belangrijke element heeft gevestigd.
Je souhaiterais remercier Mme Waddington, qui a attiré notre attention sur cet élément qui constitue un facteur clé de leur réussite.
De studiepunten zullen gelden voor kwalificaties die zijn verkregen via diverse opleidingstrajecten op alle niveaus van het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren.
Les crédits s'appliqueront aux acquis obtenus dans diverses filières d'éducation et d'apprentissage à tous les niveaux du cadre européen des certifications pour l'apprentissage tout au long de la vie.
De maatregelen ten gunste van de meest kansarme werklozen zijn verhoogd, bijvoorbeeld door de invoering van langere opleidingstrajecten en door maatregelen bedoeld om werkloosheid onder vrouwen terug te dringen.
Les actions en faveur des chômeurs les plus fragilisés ont été renforcées, par exemple par la mise en place de sessions de formations plus longues, ou par des mesures visant à réduire le chômage des femmes.
En als dit het geval is, is daar dan in de opleidingstrajecten rekening mee gehouden?
Si c'est le cas, les filières de formation ont-elles tenu compte de cette évolution ?
Volwassenenonderwijs en andere opleidingstrajecten ("Grundtvig")
Action 4 et apprentissage des langues enseignement (Lingua)
Het project streeft naar de erkenning van de bijgewerkte vaardigheden van ingenieurs door de werkgevers van de sector, en wil opleidingstrajecten en -modules uitwerken in samenwerking met een aantal institutionele partners.
Ce projet ambitionne la reconnaissance des compétences mises à jour des ingénieurs par les employeurs du secteur et se propose de réaliser des itinéraires et des modules de formation en coopération avec plusieurs partenaires institutionnels.
Daarom stelt de Commissie voor dat de duur van het traject nauw verband houdt met de doelstellingen van de Eu ropese opleidingstrajecten en met de te verwerven vaar digheid.
C'est pourquoi la Commission propose que leur durée soit intimement liée aux objectifs du parcours euro péen et aux qualifications à acquérir.
bijdragen tijdens het opzetten van een nieuwe infrastructuur, enz.) of ter bevordering van de ontwikkeling van personele middelen (bijv. netwerken en ontwikkelen van opleidingstrajecten).
contributions au cours de la construction de nouvelles infrastructures, etc.) ou de promotion du développement des ressources humaines (par exemple réseautage et mise sur pied de programmes de formation).
Voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de bevordering van Eu ropese opleidingstrajecten in alternerende opleidingen, waaronder begrepen het leerlingwezen (doe. CES 635/98) Rapporteur: Dantin
Proposition de décision du Conseil visant la promotion de parcours euro péens de formation en alternance et par l'apprentissage (rapporteur: M. Dantin) (doc.
Via nieuwe leervormen wordt getracht de flexibiliteit en de differentiatie in de verschillende opleidingstrajecten te vergroten.
De nouvelles voies d'apprentissage visent à développer la flexibilité et la différenciation dans les diverses filières de formation.
Verscheidene opleidingstrajecten en -voorzieningen op verschillende niveaus maken gebruik van alternerend leren.
Plusieurs filières et dispositifs de formation à différents niveaux ont recours à l'alternance en tant que modalités de formation.
Het EESC wijst op de belangrijke rol die de sociale partners en sociaaloverlegstructuren spelen bij de totstandkoming van loon- en arbeidsvoorwaarden en opleidingstrajecten voor gezondheidswerkers.
Le Comité souligne le rôle capital des partenaires sociaux et du dialogue social pour définir les conditions de travail et de rémunération ainsi que les compétences du personnel du secteur de la santé.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 46. المطابقة: 46. الزمن المنقضي: 65 دقائق.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo