التسجيل تعليمات
ar ···
الترجمة Context التصريف مرادفات
نضم Reverso
الإعلان
الإعلان
الإعلان
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات سوقي
قد يتضمن بحثُك أمثلة تحتوي على تعبيرات عامية

الترجمة "tussentijdse evaluatie" في الفرنسية

évaluation à mi-parcours évaluation intermédiaire révision à mi-parcours examen à mi-parcours évaluation à mi parcours
évaluations intermédiaires
révision à mi parcours
examen à mi parcours
évaluation intérimaire
bilan intermédiaire

اقتراحات

Er heeft geen tussentijdse evaluatie plaatsgevonden van de projecten voor institutionele steun.
Les projets d'appui institutionnel n'ont pas donné lieu à une évaluation à mi-parcours.
Drie projecten op dit gebied zijn aan een tussentijdse evaluatie onderworpen.
Trois projets dans ce domaine ont fait l'objet d'une évaluation à mi-parcours.
Het voorlopige resultaat van de tussentijdse evaluatie bevestigt dat de gevolgde strategieën en de geplande financiering goed waren.
Les résultats provisoires de l'évaluation intermédiaire ont confirmé la validité des stratégies et des financements prévus.
Bovendien is de definitieve versie van de tussentijdse evaluatie van het EPD gepresenteerd.
En outre, la version finale de l'évaluation intermédiaire du DOCUP a été présentée.
Niet alle producten werden in de tussentijdse evaluatie besproken (opmerkelijke uitzonderingen waren rijst, suiker en katoen).
Tous les produits ne sont pas couverts par la révision à mi-parcours (le riz, le sucre et le coton sont des exceptions notables).
Tijdens het Nederlands voorzitterschap worden de voorbereidingen getroffen voor de tussentijdse evaluatie daarvan.
Les préparatifs en vue de la révision à mi-parcours de cette stratégie se dérouleront sous la présidence néerlandaise.
Bij de tussentijdse evaluatie werd geconstateerd dat de gekozen regionale ontwikkelingsstrategie voor doelstelling 6 juist is geweest.
L'évaluation à mi-parcours a permis de constater que la stratégie de développement régional retenue pour la région objectif 6 était bonne.
Aan een tussentijdse evaluatie van het programma voor de volksgezondheid voor 2003-2008 wordt thans gewerkt.
Une évaluation à mi-parcours du programme 2003-2008 de santé publique est en cours; les résultats ne sont pas encore disponibles.
Wenselijk is een tussentijdse evaluatie worden uitgevoerd van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst.
Il est souhaitable qu'une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre de l'accord soit effectuée.
Bij de tussentijdse evaluatie worden de eerste resultaten en gevolgen van de activiteiten van het programma onderzocht.
L'évaluation à mi-parcours examine les premiers résultats et impacts de activités du programme.
Een herschikking kan derhalve niet vóór de tussentijdse evaluatie van volgend jaar geschieden.
Il ne peut donc y avoir de réallocation avant la révision à mi-parcours de l'an prochain.
De tussentijdse evaluatie van Lissabon biedt ons de mogelijkheid om die doelstellingen te realiseren.
La révision à mi-parcours de Lisbonne nous offre une opportunité de parvenir à ces objectifs.
De tussentijdse evaluatie moet een moment zijn waarop in alle rust een heldere analyse en vergelijking gemaakt wordt.
La révision à mi-parcours devrait être mise à profit pour poser une analyse calme et claire ainsi que pour faire le point.
Tijdens de Voorjaarsraad in maart 2005 zal de tussentijdse evaluatie van de Lissabon-strategie besproken worden.
Le Conseil de printemps qui se tiendra en mars 2005 devra aborder l'évaluation à mi-parcours de cette stratégie.
[17] Tweede externe tussentijdse evaluatie, tabel 3.4.
[17] Seconde évaluation intermédiaire externe, tableau 3.4.
De laatste bevestiging kwam met het voorstel van de tussentijdse evaluatie van Lissabon.
La dernière confirmation est venue dans la proposition de la révision à mi-parcours de Lisbonne.
De thans lopende, tussentijdse evaluatie biedt een gelegenheid voor heroriëntatie en kwaliteitsverbetering.
L'évaluation à mi-parcours de ceux-ci, qui est en cours, offre l'occasion de procéder à des réorientations et à des améliorations.
Dit is dus slechts een tussentijdse evaluatie.
Ceci n'est donc qu'une évaluation intermédiaire.
Er vindt een tussentijdse evaluatie plaats van bestaande netwerken zoals ESPON, URBACT of INTERACT.
Il sera procédé à une évaluation à mi-parcours des réseaux existants, comme ESPON, URBACT et INTERACT.
De tussentijdse evaluatie van het CB en de afzonderlijke programma's hebben vertraging opgelopen.
L'évaluation à mi-parcours des CCA et des programmes individuels a été retardée.
لم يتم العثور على أي نتائج لهذا المعنى.

النتائج: 928. المطابقة: 928. الزمن المنقضي: 159 ميلّي ثانية.

تم تطويره من قِبل Prompsit Language Engineering for Softissimo