Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Address for correspondence" na polski

Wyszukaj Address for correspondence w: Definicja Słownik Synonimy
Address for correspondence (if different):
Adres korespondencyjny (jeżeli inny):
Providers shall supply their legal address if this is not their usual address for correspondence.
Usługodawcy dostarczają swój adres urzędowy przypadku, gdy nie jest on ich zwykle używanym adresem do korespondencji.
Where a Permanent Representation indicates to the Commission a specific central electronic address for correspondence related to the work of the Committees, that address shall be used for correspondence.
Jeśli stałe przedstawicielstwo poda Komisji konkretny centralny adres elektroniczny przeznaczony do korespondencji związanej z pracą komitetów, adres ten wykorzystywany jest do korespondencji.
Commission address for correspondence:
The Commission address for correspondence is:

Pozostałe wyniki

The Commission shall address its correspondence to the Permanent Representative of the Member State concerned, or to any other address designated by that Member State.
Komisja kieruje swoją korespondencję do Stałego Przedstawiciela danego Państwa Członkowskiego lub na inny adres wskazany przez to Państwo Członkowskie.
The President-in-Office has answered, and I am afraid that has to be an end to it unless you address further correspondence.
Urzędujący przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi i obawiam się, że to już wszystko, chyba że wystąpi pani z dalszą korespondencją.
Any natural or legal person shall be entitled to address written correspondence to the Agency in any of the official languages of the Union.
Każda osoba fizyczna lub prawna może kierować do Agencji korespondencję w formie pisemnej w dowolnym języku urzędowym Unii.
The Authority shall address its correspondence to the Mission to the European Union of the EFTA State concerned, or to any other address designated by that EFTA State.
Urząd kieruje swą korespondencję na adres misji danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub na inny adres wyznaczony przez to państwo EFTA.
Information to a victim should be provided to the last known correspondence address or electronic contact details given to the competent authority by the victim.
Informacje przeznaczone dla ofiary należy przekazać na ostatni znany adres korespondencyjny lub elektroniczne dane kontaktowe podane przez ofiarę właściwemu organowi.
there is a change to the aero-medical examiner's practice location(s) or correspondence address.
nastąpiła zmiana miejsca prowadzenia praktyki lub adresu do celów korespondencji lekarza orzecznika przeprowadzającego badania lotniczo-lekarskie.
providing a registered office, business address, correspondence or administrative address and other related services for a company, a partnership or any other legal person or arrangement;
zapewnienie siedziby statutowej, adresu działalności, adresu korespondencyjnego lub administracyjnego i innych pokrewnych usług dla przedsiębiorstwa, spółki osobowej lub dowolnej innej osoby prawnej lub porozumienia prawnego;
the address of the seat, its correspondence address if different, e-mail address and the website, if any
adres siedziby, adres do korespondencji, jeśli jest inny, adres poczty elektronicznej i adres strony internetowej, o ile istnieje;
The address for this e-mail system will be a functional mailbox established within each DG responsible for the treatment of State aid DG will introduce a certification system which will make the e-mail correspondence secure and confidential.
Adresem opisanego systemu będzie funkcjonalna skrzynka pocztowa założona w ramach każdej DG odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń w sprawie pomocy państwa. Każda DG wprowadzi system certyfikacji, dzięki któremu korespondencja elektroniczna będzie bezpieczna i poufna.
Even if terrorists begin to use pigeons for correspondence.
Nawet jeśli terroryści zaczną wykorzystywać gołębie do przesyłania korespondencji.
None for correspondence education or education via telecommunications.
Bez ograniczeń dla edukacji korespondencyjnej oraz edukacji za pośrednictwem telekomunikacji.
The Commission now makes it a point of principle to include in its proposals a request for correspondence tables.
Obecnie Komisja stara się z zasady umieszczać w swoich wnioskach żądanie o przedłożenie tabel korelacji.
We'll get an address for the Berlin girl from the university.
Zdobądź adres tej Berlin z uniwersytetu.
Let me confirm your address for our courier service.
Proszę jeszcze o potwierdzenie pani adresu.
I need an address for Hrundi V. Bakshi.
Poproszę adres niejakiego Hrundi V. Bakshi.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 402. Pasujących: 5. Czas odpowiedzi: 137 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo