Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Entry" na polski

Sugestie

5570
Entry via a separate room with two interlocking doors
Wejście przez oddzielne pomieszczenie z dwoma parami drzwi ryglowanych od wewnątrz
Entry into or exit from specific areas
Wejście na szczególne obszary lub wyjście z tych obszarów
Entry in a register should also provide information to those involved in the trade and to consumers.
Wpis do rejestru powinien służyć też dostarczeniu informacji podmiotom uczestniczącym w handlu oraz konsumentom.
Entry in a Community register of designations of origin and geographical indications should also provide those involved in the trade and consumers with information.
Wpis do wspólnotowego rejestru nazw pochodzenia i oznaczeń geograficznych powinien również dostarczać informacji podmiotom uczestniczącym w handlu oraz konsumentom.
Entry permit (employment, student)
Zezwolenie na wjazd (praca, studia)
Entry permit for the final country of destination, where applicable
Zezwolenie na wjazd do państwa będącego celem podróży (jeżeli dotyczy)
Entry deleted on 1 January 2014.'
Wpis skreślony w dniu 1 stycznia 2014 r.
Click the Add Journal Entry link.
Kliknij na odnośnik Dodaj wpis dziennika.
Entry and exit through one door only.
Zostawcie tylko jedno wejście i wyjście.
Entry 8 of Annex III, Part 1, covers a group of phenylendiamine derivatives used as hair dyes.
Wpis 8 części 1 załącznika III obejmuje grupę pochodnych fenylenodiaminy wykorzystywanych jako barwniki do włosów.
Entry into the third stage of economic and monetary union has extended and accelerated the competitive pressures at European level.
Wejście do trzeciego etapu Unii Gospodarczej i Walutowej rozszerzyło i przyspieszyło presję konkurencyjną na szczeblu europejskim.
Entry into contact with the customer on the phone - Breaking through the Secretary.
Wejście w kontakt z klientem przez telefon - Breaking za pośrednictwem Sekretarza.
Entry made by Second Officer Spock.
Wpis dokonany przez drugiego oficera, Spocka.
Entry TAXI - only with reservation.
Wjazd TAXI - tylko z rezerwacją.
Entry in the parents passport is no longer acceptable.
Wpis do paszportu rodziców jest nieważny.
Entry into the Greek and Australian markets. Activities in Austria are expanded.
Wejście na rynek Grecji i Australii. Rozszerzenie działalności w Austrii.
Entry of Republican Forces in the Old City of Homs.
Wejście sił zbrojnych Republiki do starego miasta Homs.
The best conditions in Ukraine. Entry through any customs office.
Najlepsze warunki na Ukrainie. Wjazd przez dowolny obyczajowo??.
Two Weeks Ago, An Unauthorized Entry Into The Safe At Farrington Construction...
Nieautoryzowane wejście do sejfu Farrington Construction.
Entry for July 15, 1863, should tell you why.
Wejście do 15 lipca 1863 roku, powinien powiedzieć, dlaczego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10799. Pasujących: 10799. Czas odpowiedzi: 107 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo