Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Reservation" na polski

Zobacz także: without reservation
Wyszukaj Reservation w: Definicja Synonimy

Sugestie

"Suarez." Reservation for two.
Suarez. Rezerwacja dla dwóch osób.
Hello. Reservation for Murdoch, please.
Witam, rezerwacja na nazwisko Murdoch.
Reservation of specific numbers within the '116' numbering range
Zastrzeżenie określonych numerów z zakresu numeracyjnego "116"
Reservation of a general nature (observation of a general nature)
Zastrzeżenie ogólne (uwaga o charakterze ogólnej)
We can go west through the Valley of Fires but there's the Mescalero Reservation.
Możemy ruszyć na zachód przez Ognistą Dolinę, ale tam jest rezerwat Mescalero.
Reservation's under Waldorf, in case there's an after party.
Rezerwacja na Waldorf, gdyby ta impreza już się skończyła.
Reservation's at 8:00, okay?
Rezerwacja na 8:00, dobrze?
Reservation of a loading place on a train in combined transport shall be compulsory only for forwarding agents, haulage and transport operators (hereinafter 'consignors') who wish to take part in the overflow system.
Rezerwacja miejsc ładunkowych w pociągu w transporcie kombinowanym jest obowiązkowa dla spedytorów i przewoźników (zwanych dalej "nadawcami"), którzy chcą brać udział w systemie przewozu ponadgabarytowych ładunków.
Reservation of places may simply concern the booking of accommodation, in addition to the transport contract, or may be part of a combined transaction which includes both accommodation and a transport contract.
Rezerwacja miejsc może po prostu dotyczyć zamawiania miejsc, jako uzupełnienie umowy przewozu, lub może być częścią połączonej transakcji obejmującej zarówno udostępnienie miejsca, jak i umowę przewozu.
Reservation on the acquisition of UK flagged vessels, unless the investment is at least 75 per cent owned by British citizens and/or by companies which are at least 75 per cent owned by British citizens, in all cases resident and domiciled in the UK.
Zastrzeżenie dotyczące nabywania statków pod banderą Zjednoczonego Królestwa, jeżeli inwestycja nie jest przynajmniej w 75 % własnością obywateli brytyjskich lub przedsiębiorstw, które są przynajmniej w 75 % własnością obywateli brytyjskich, we wszystkich przypadkach posiadających miejsce stałego zamieszkania i pobytu w Zjednoczonym Królestwie.
The Legal Committee of the IMO adopted on 19 October 2006 the IMO Reservation and Guidelines for the Implementation of the Athens Convention (║ "the IMO Guidelines") to address
Komitet Prawny IMO przyjął w dniu 19 października 2006 r. zastrzeżenie i wytyczne IMO dotyczące wdrożenia konwencji ateńskiej (║
I tracked him/it until that Reservation two years ago, then he disappeared.
Tropiłem dopóki nie nałożyli ograniczeń dwa lata temu, potem zniknął.
The boy that was killed on Reservation Road.
Chłopca, który został zabity na Reservation Road.
The boy that was killed on Reservation Road.
Chłopca, który zginął na Reservation Road.
Reservation for Ali, 7:30.
Rezerwacje na Ali, 7:30.
This was all Ute Indian Reservation.
To było terytorium rezerwatu Indian Ute.
Don't stop till you get to the Reservation.
Nie zatrzymuj się, aż dojdziesz do rezerwacji.
Reservation systems are one subject among many covered by the regulation.
Systemy rezerwacji są jednym z wielu elementów objętych rozporządzeniem.
Witness saw him carrying a buck off Jicarilla Reservation.
Mam świadka, który widział jak wynosił jelenia z rezerwatu Jicarilla.
'Benefits plans' are further described in Canada's Reservation I-C-16.
"Plan korzyści" opisano bardziej szczegółowo w zastrzeżeniu Kanady I-C-16.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1838. Pasujących: 1838. Czas odpowiedzi: 131 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo