Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "Screech of the group" na polski

Caroline's kind of the Screech of the group.
Caroline to taki nasz Goofy.

Pozostałe wyniki

The screech of cars and jets will never be heard again.
Odgłosy samochodów i odrzutowców nigdy więcej nie będą słyszalne.
Said they heard a loud screech of tires and then the crash.
Usłyszały głośny pisk opon a następnie uderzenie.
Or that cold chill you get when you hear the screech of brakes and know your kid's outside on the street someplace.
I ten zimny dreszcz jak słyszysz pisk hamulców wiedząc że twoje dziecko jest gdzieś na ulicy.
We land and the machine rolls along the runway with a screech of brakes.
You told Constable Gobby you heard the screech of his brakes.
Zeznała pani Konstablowi Gobby, że słyszała pani pisk hamulców.
Everyone knows pterodactyls can't stand the screech of a guitar!
Każdy wie iż pterodaktyle nie mogą znieść brzdąkania na gitarze!
He was in the kitchen when he heard the screech of tires Ran out
Był w kuchni, gdy usłyszał pisk opon i wybiegł.
Istvan said the group never carries arms.
Istvan mówił, że grupa nigdy nie używa broni.
Besides, the group seemed particularly down today.
Poza tym, byli dziś przybici i ostatnie, czego potrzebowali, to kolejna, dobijająca historia.
No doubt separating them from the group consciousness.
Bez wątpienia w ten sposób odłącza ich od zbiorowej świadomości.
Within the group support regime, surplus funds are not transferable to other legal entities of the group.
W ramach systemu wsparcia grupowego nadwyżki te nie mogą zostać przekazane innej osobie prawnej wchodzącej w skład grupy.
Today the Group wishes to give written expression to these principles, to help communicate them and reinforce their implementation throughout the Group worldwide.
Naturalne więc jest, że zasadom należy nadać dziś formę pisemną, gdyż to przyczyni się do ich rozpowszechniania i coraz skuteczniejszego stosowania w ramach Grupy na całym świecie.
The headquarters of the Group shall be in London until the Group decides otherwise.
Siedzibą Grupy jest Londyn, chyba że Grupa zdecyduje inaczej.
The groups shall each have a secretariat which reports directly to the group president.
Grupy mają do dyspozycji sekretariat podlegający bezpośrednio przewodniczącemu danej Grupy.
When the group identifies a particular concern, the chairman of the group shall enter into a dialog with EFRAG with a view to resolve the matter, before the group issues its final advice.
Jeśli jakaś kwestia będzie budzić zastrzeżenia grupy, jej przewodniczący rozpoczyna rozmowy z EFRAG w celu rozstrzygnięcia spornej kwestii przed zajęciem ostatecznego stanowiska przez grupę.
The group supervisor will be the "home regulator" for the group, which safeguards that the group holds capital and provides group support.
Organ sprawujący nadzór nad grupą będzie "domowym organem regulacyjnym" grupy, który gwarantuje utrzymywanie przez nią kapitału i wsparcie grupowe.
For that purpose the group-level resolution authority should endeavour to identify all entities of the group which are or could be impacted in case that an entity of the group or the Union parent undertaking meets the conditions under Article 32 or 33 of Directive 2014/59/EU.
W tym celu grupowy organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji powinien dążyć do zidentyfikowania wszystkich podmiotów powiązanych, na które ma lub może mieć wpływ sytuacja, w której podmiot powiązany lub unijna jednostka dominująca spełnia warunki przewidziane w art. 32 lub 33 dyrektywy 2014/59/UE.
The Group continuously monitors regulatory updates and business opportunities in Central and Eastern Europe. The Group has developed the betting and game platform FortunaWin, enabling the Group to offer its products in new markets.
Grupa ustawicznie śledzi zachodzące zmiany regulacyjne i szanse rynkowe pojawiające się w Europie Środkowej oraz Wschodniej. Grupa stworzyła FortunaWin, internetową platformę zakładów wzajemnych i gier losowych, umożliwiającą oferowanie produktów na nowych rynkach, w kolejnych krajach.
The group is also developing guidance documents, standards and practices relevant to the members of the groups, institutions and the Management Centers, which have not yet joined the group or are under construction.
Zadaniem grupy jest również opracowywanie dokumentów zawierających wytyczne, standardy i odpowiednie praktyki dla instytucji macierzystych, członków grupy oraz Centrów Zarządzania, które nie dołączyły jeszcze do grupy lub dopiero powstają.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 9958. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 1959 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo