Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "She needs a much" na polski

She needs a much stronger antibiotic regimen, not to mention the probability of a skin graft.
Potrzebna jej silniejsza kuracja antybiotykowa, nie wspominając już o przeszczepie skóry.

Pozostałe wyniki

We need a much stronger European internal market in this respect.
W tym względzie potrzeba nam dużo silniejszego europejskiego rynku wewnętrznego.
If we want to save our European social model, we need a much more ambitious social agenda.
Jeśli chcemy uchronić nasz europejski model społeczny, to potrzebujemy znacznie bardziej ambitnej agendy społecznej.
Yes, we need a much more integrated approach to the economic, social and environmental strands of the different strategies.
Potrzebujemy o wiele bardziej zintegrowanego podejścia do gospodarczych, społecznych i środowiskowych aspektów poszczególnych strategii.
We need a much larger unit: the light year.
Potrzebujemy znacznie większej jednostki: roku świetlnego.
We're going to need a much bigger surgical team.
Będzie nam potrzebny znacznie większy zespół chirurgów.
In order to reconnect the entire population permanently, we'd need a much bigger neuroelectric field generator.
Aby ponownie połączyć trwale całą populację, potrzebowalibyśmy dużo większego generatora pola neuroelektrycznego.
This soul needs a much larger life than mine.
Ta dusza potrzebuje znacznie bogatszego życia, niż moje.
And to do that we'd need a much bigger ship.
A żeby to osiągnąć, potrzeba o wiele większego statku.
Right, you'll need a much bigger notepad.
Racja, trzeba będzie dużo większy notes.
We need a much stronger commitment from women in the political process.
Potrzebujemy większego zaangażowania kobiet w procesy polityczne.
But we're just going to need a much, much bigger check.
Tylko, że będziemy potrzebować o wiele większego czeku.
These are some of the reasons why I recommend that we reject the draft resolution as it stands: we need a much more precise text as a foundation.
To są niektóre z powodów, dla których zalecam odrzucenie projektu rezolucji w obecnej formie: jako fundament potrzebny nam będzie znacznie bardziej precyzyjny tekst.
Firstly, in the light of our experience of this crisis, the countries of Central and Eastern Europe need a much more balanced model for growth.
Po pierwsze, w świetle naszych doświadczeń z kryzysu widzimy, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej potrzebują bardziej zrównoważonego modelu na rzecz wzrostu.
I'd need a much more definite reason for going on and on.
Potrzebuję konkretniejszego powodu, by trwać i trwać.
So it has come to my attention that this contest is on a much bigger stage, which means to win, we'll need a much bigger sound.
Przyszło mi na myśl, że ten konkurs to znacznie większa scena, więc jeśli mamy to wygrać to potrzebujemy większego dźwięku.
We need a much clearer and more active policy which must include some of the following strands:
Potrzebujemy zdecydowanie czytelniejszej i aktywniejszej polityki, która powinna uwzględniać niektóre z poniższych elementów:
Some chemicals may produce or consume oxygen only if the surface area is big enough for reaction, even if they normally need a much higher temperature or pressure to do so.
Niektóre substancje chemiczne mogą wytwarzać tlen lub zużywać go jedynie w przypadku gdy powierzchnia jest wystarczająco duża, aby zaszła reakcja, nawet jeżeli zwykle wymagane są do tego dużo wyższa temperatura lub ciśnienie.
Mr. Cohen, I told Ryan that if he ever pulls a stunt like that again he's going to need a much better lawyer than you to get him out.
Panie Cohen, mówiłam mu, że jeśli znowu wykręci taki numer, będzie potrzebował o wiele lepszego adwokata.
Our Royal Navy needs a much larger fleet, but such a fleet would require a vast amount of lumber.
Nasza królewska marynarka wojenna potrzebuje znacznie większej floty, ale zbudowanie takiej floty wymaga ogromnej ilości drewna.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 46494. Pasujących: 1. Czas odpowiedzi: 759 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo