Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "access" na polski

Sugestie

2774
869
All four are primarily local access providers.
Wszystkie te cztery firmy przede wszystkim zapewniają dostęp lokalny.
Authorities also have much easier access to credit than citizens.
Organy władzy publicznej mają ponadto dużo łatwiejszy dostęp do kredytów niż obywatele.
He's giving me total access.
Zadzwonił do Bennetta. Daje mi całkowity wstęp.
This barrier could severely restrict access to these vehicles.
Bariera ta może powodować, że dostępność takich pojazdów będzie w znaczącej części ograniczona.
Track fees should facilitate access for independent operators.
Opłaty za korzystanie z infrastruktury kolejowej powinny ułatwiać dostęp niezależnym operatorom.
Marketing authorisation holders shall access those reports through the Eudravigilance database.
Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mają dostęp do tych zgłoszeń poprzez bazę Eudravigilance.
The Internet allows almost unlimited access to information disregarding national boundaries.
Internet pozwala na niemal nieograniczony dostęp do informacji, niezależnie od granic między krajami.
Second is information and access to procedures through electronic technology.
Kolejną sprawą jest wymiana informacji i dostęp do procedur dzięki wykorzystaniu technologii elektronicznych.
Specialised international access and benefit-sharing instruments as mentioned in Article 2 remain unaffected.
Wyspecjalizowane instrumenty międzynarodowe regulujące dostęp i podział korzyści określone w art. 2 pozostają bez zmian.
However, access is possible within annually established quotas.
Niemniej jednak, dostęp jest możliwy w ramach corocznie ustanawianych kontyngentów.
Should only be filled when access is indirect.
Należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy dostęp jest pośredni.
2 - Synchronous access, otherwise asynchronous.
2 - Dostęp synchroniczny, w innym przypadku asynchroniczny.
Target service levels should be agreed with access seekers.
Docelowe poziomy świadczonych usług powinny być uzgadniane z podmiotami ubiegającymi się o dostęp.
All Swedes have equal access to healthcare services.
Wszyscy obywatele mają równy dostęp do usług świadczonych przez system opieki zdrowotnej.
Exclusive access to Gartner security research and intelligent cybersecurity strategies from Cisco.
Cisco oferuje specjalny dostęp do badań firmy Gartner na temat zabezpieczeń oraz inteligentne strategie cyberbezpieczeństwa.
Ambassador K'Ehleyr requesting access to High Council records.
Ambasador K'Ehleyr prosi o dostęp dyplomatyczny do zapisów Najwyższej Rady.
It gives us reasonably fair access for removal.
To daje nam całkiem niezły dostęp, by go usunąć.
Areas with access and/or control requirements will be properly signposted.
Obszary, których dotyczą jakiekolwiek wymagania dotyczące dostępu lub kontroli będą odpowiednio oznakowane.
Ensure sufficient budgetary resources to guarantee access to justice and legal aid.
Należy zapewnić wystarczające środki budżetowe w celu zagwarantowania dostępu do wymiaru sprawiedliwości i pomocy prawnej.
Exemptions from the access restrictions apply for fisheries research.
Odstępstwa od ograniczeń dostępu dopuszcza się do celów badań naukowych dotyczących rybołówstwa.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 41884. Pasujących: 41884. Czas odpowiedzi: 189 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo