Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "address" na polski

Sugestie

4766
1564
265
246
Ask Miss Wong for her uncle's address.
Zapytajmy ją po prostu o adres wujka... i powiedzmy, że jej mąż miewał się lepiej.
His current address is 865 Kentwood in Jacksonville.
Jego obecny adres to ul. Kentwood 865 w Jacksonville.
Reference to the address spatial object.
Odniesienie do obiektu przestrzennego typu "adres".
People knowing our address was too dangerous.
To zbyt niebezpieczne, by ludzie znali nasz adres.
Directions Our address is listed above.
Dojazd Nasz adres znajduje się na liście powyżej.
Last known address, Vancouver, Washington.
Ostatni znany adres, Vancouver w st. Waszyngton.
Take a taxi, give him the address.
Weź taxi, podaj mu adres, jedź do domu i czekaj, sprawdzaj pocztę.
Assign a specific static IP address or DNS IP address to Q'center Virtual Appliance to increase its connectivity.
Przypisz określony statyczny adres IP lub adres IP DNS to Q'center Virtual Appliance, aby zwiększyć jego łączność.
His address... the address on his DMV.
Jego adres... adres z jego prawka.
His address, his girlfriend's address, something useful.
Jego adres, adres jego dziewczyny, coś pożytecznego.
There's a billing address and a delivery address.
Mam adres dostaw i adres płacącego.
Default PLC address Valid device address within the Modbus network.
Domyślny adres PLC Ważny adres urządzenia w ramach sieci Modbus.
The devD (=default address) can be entered instead of the number and the PLC address will be determined according to the "Default PLC address" configurator.
Zamiast numeru można wprowadzić devD (=adres domyślny) i wtedy adres PLC będzie określony według konfiguratora "Domyślny adres PLC".
Data area VM address - from VM address - to Range S7 address
Obszar danych adres VM - od adres VM - do Przedział adres S7
The Modbus address is enetered in abbreviated form (address minus 40000), for example: the real address is 40010, but enter only 10.
Adres Modbus należy określać w skróconym kształcie (adres - 40000) na przykład: adres rzeczywisty to 40010, ale wprowadzić należy tylko 10.
For the purposes of paragraphs 4 and 5, the ECB supervisory decision must be addressed to an address suitable for service (valid address).
Na potrzeby ust. 4 i 5 decyzja nadzorcza EBC musi być skierowana pod adres odpowiedni dla skutecznego doręczenia (właściwy adres).
A party may address the Tribunal only through his representative.
Strony mogą zwracać się do Sądu jedynie za pośrednictwem osób je reprezentujących.
Here I would address you directly, Mr President.
W tym momencie chciałbym się do pana zwrócić bezpośrednio panie przewodniczący.
Binding to socket on local address failed.
Przypisanie do gniazda na adresie lokalnym nie udało się.
Let me briefly address three points.
Pozwolę sobie krótko odnieść się do trzech kwestii.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 22528. Pasujących: 22528. Czas odpowiedzi: 178 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo