Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "admission" na polski

wstęp
przyjęcie
dostęp
wejście
wyznanie
dopuszczenie przyjmowania dopuszczenia przyjmowanie wjazdu
dopuszczeniem
dopuszczania
przyznał
przyznaniem się
Admission

Sugestie

223
65
cultural activities (admission charges, including tickets bought in advance)
zajęcia kulturalne (opłaty za wstęp, łącznie z biletami zakupionymi w przedsprzedaży),
15hoo: Christmas Concert at Paul VI Pastoral Center. Free admission.
Koncert bożonarodzeniowy w Centrum Pastoralnym Pawła VI. Wstęp wolny.
A set of rules governing the procedure for examining applications for admission as a seasonal worker should be laid down.
Należy ustanowić zbiór zasad regulujących procedurę rozpatrywania wniosku o przyjęcie w charakterze pracownika sezonowego.
Full (simplified) admission to the Bar through an aptitude test is required.
Wymagane jest pełne (uproszczone) przyjęcie do palestry w drodze testu kwalifikacji.
You advise people to pay for admission outside.
Radzisz ludziom, by płacili za przyjęcie na zewnątrz.
If he doesn't reach on time, his admission will lapse.
Jeśli on nie dotrze na czas, jego przyjęcie przepadnie.
This section contains information for applicants on how to submit documents for admission to our university.
Ta sekcja zawiera informacje dla wnioskodawców na temat sposobu składania dokumentów o przyjęcie do naszej uczelni.
Early admission to Georgetown and Michigan.
Wcześniejsze przyjęcie do Georgetown i Michigan.
An admission wrapped in a distraction.
Przyznanie się, mające na celu odwrócenie uwagi.
Admission.Center is international worldwide organization that helps foreing students with admission and studying abroad.
Admission.Center jest międzynarodową organizacją na świecie, który pomaga Foreing studentów z dopuszczeniem i studia za granicą.
Note: Every Thursday free admission.
Uwaga: W każdy czwartek jest bezpłatny wstęp do galerii.
11 % lower admission admission rate shows the percentage of applicants that was accepted by university.
11 % niższa opłata wstępna. Wskaźnik przyjęć pokazuje, jaki odsetek kandydatów został przyjęty przez uczelnię.
The exchange of information and best practice should be encouraged in order to improve admission procedures for researchers.
Należy wspomagać wymianę informacji i najlepszych praktyk w celu ulepszenia procedur przyjmowania naukowców.
However, in assessing the admission of a payment institution, solvency requirements may be imposed.
Jednakże w ramach oceny możliwości dopuszczenia instytucji finansowej można nałożyć wymogi dotyczące wypłacalności.
A CCP shall establish the categories of admissible clearing members and the admission criteria.
CCP ustanawia rodzaje dopuszczalnych członków rozliczających i kryteria ich dopuszczenia.
Refusing admission or expulsion from Schengen territory
Odmowa wjazdu na terytorium Schengen lub wydalenie z niego
The policy regarding the admission of inspectors from the Authority must also be included.
Należy zawrzeć również zasady dotyczące wstępu inspektorów z ramienia organu.
Investbx will make available admission documents and detailed independent research on all SMEs to all potential investors or financial advisors.
Investbx udostępni dokumenty przystąpienia oraz szczegółowe niezależne badania nad wszystkimi MŚP wszystkim potencjalnym inwestorom lub doradcom finansowym.
Member States should abide by codes of conduct when implementing their policies of admission of third-country highly qualified workers.
W czasie wdrażania polityki przyjmowania wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich państwa członkowskie przestrzegają kodeksów postępowania.
Greece therefore did not meet the criteria for admission to the eurozone.
Grecja nie spełniła przez to kryteriów przyjęcia do strefy euro.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2373. Pasujących: 2373. Czas odpowiedzi: 82 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo