Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: be anticipated
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "anticipated" na polski

Sugestie

67
Once again, the anticipated growth of road freight transport will test us to the utmost.
Powtarzam, przewidywany wzrost transportu drogowego towarów będzie dla nas największym sprawdzianem.
It was widely anticipated, in terms of both timing and scale.
Kryzys był powszechnie przewidywany, zarówno pod względem czasu, jak i skali.
The anticipated duration of the EU operation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia is six months.
Przewidywany okres trwania operacji UE w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii wynosi sześć miesięcy.
Angel said it was like she anticipated his actions.
Ale Anioł powiedział, że to wyglądało tak, jakby ona potrafiła przewidywać jego działania.
Something neither of us has anticipated.
Coś, czego nikt z nas nie przewidział.
Inform Governor Marshall this can be bigger than anticipated.
Proszę poinformować gubernatora Marshalla, że jest to poważniejsze niż się spodziewaliśmy.
We can transport to the surface sooner than anticipated.
Wygląda na to, że będziemy mogli dokonać transportu na powierzchnię wcześniej niż sądziliśmy.
This means that my anticipated actual gains are approximately $ 50.000.
Oznacza to, że moje rzeczywiste zyski przewidywane są w przybliżeniu $ 50.000.
Some Member States have already anticipated such a system when revising their national legislation.
Niektóre państwa członkowskie już przewidziały taki system przy dokonywaniu przeglądu swojego ustawodawstwa.
The anticipated valuation makes an overall assessment from which it is not possible to identify individual contracts.
W przewidywanej wycenie dokonuje się ogólnej oceny, w której nie można wyróżnić poszczególnych transakcji.
Member States must list the main changes anticipated in the methods to be used for the next reference year.
Państwa Członkowskie muszą wymienić spodziewane główne zmiany w metodach, które będą stosowane w kolejnym roku referencyjnym.
After Kosovo, Putin anticipated the consequences on the two regions.
Po uzyskaniu niepodległości przez Kosowo, Putin przewidywał podobne konsekwencje dla tych dwóch regionów.
These figures must now be compared with the anticipated evolution of electricity prices.
Liczby te należy porównać z przewidywaną ewolucją cen energii elektrycznej.
If nitrification is anticipated, determine nitrate and nitrite concentration, if possible.
Jeżeli przewidywana jest nitryfikacja, oznaczyć jeżeli możliwe, stężenie azotynów i azotanów.
This amount is only partly offset by the EUR [...] corporate buffer applicable to the anticipated orders.
Kwota ta tylko częściowo jest wyrównywana z marginesu rezerwowego ("corporate buffer") w wysokości [...] EUR, stosowanego do przewidywanych zamówień.
It has been demonstrated that the anticipated profit margins are realistic.
Wykazano, że zakładane marże zysku są realistyczne.
The market analysis demonstrates that the anticipated sales and financial results are realistic.
Analiza rynkowa wykazuje, że zakładane poziomy sprzedaży i wyników finansowych są realistyczne.
It is also anticipated that this criterion will be achievable under semi-static and flow-through test conditions.
Przewiduje się również, że kryterium to będzie możliwe do spełnienia w warunkach badania półstatycznego i przepływowego.
As regards financial restructuring, the plan assumes that existing contracts will be renegotiated to reduce anticipated losses.
W odniesieniu do restrukturyzacji finansowej plan zakłada renegocjację obowiązujących kontraktów w celu ograniczenia spodziewanych strat.
Variations and limits of these parameters need to be defined in order to assure the anticipated train performance.
W celu zagwarantowania przewidywanych osiągów pociągu należy zdefiniować zakres zmian oraz dopuszczalne wartości tych parametrów.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1888. Pasujących: 1888. Czas odpowiedzi: 118 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo