Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "applying" na polski

Zobacz także: applying to applying for
Wyszukaj applying w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

Member States must notify any difficulties encountered when applying this procedure.
Państwa członkowskie są zobowiązane do powiadamiania Komisji o wszelkich trudnościach napotkanych podczas stosowania niniejszej procedury.
Start designing and applying an integrated research policy.
Rozpoczęcie opracowywania i stosowania zintegrowanej polityki w dziedzinie badań naukowych.
This shall be achieved by applying appropriate management and control mechanisms, including within the administration of a Member State.
Osiąga się to poprzez zastosowanie odpowiednich mechanizmów zarządzania i kontroli, w tym w ramach administracji państwa członkowskiego.
It is therefore necessary to aim to increase the minimum level of current harmonisation by applying available best practices.
Dlatego też należy koniecznie dokładać starań na rzecz zwiększenia minimalnego poziomu obecnej harmonizacji poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych praktyk.
The interests of children must be adequately ensured and represented by applying the necessary procedures.
Interesy dzieci trzeba należycie zabezpieczyć i reprezentować, stosując odpowiednie procedury.
In other words, the Commission has been handing countries a bag of money without applying sufficient controls.
Innymi słowy Komisja przekazywała krajom worek pieniędzy nie stosując dostatecznej kontroli.
The solution does not lie in a lax attitude towards applying our common rules, but in greater discipline.
Rozwiązaniem nie jest pobłażliwe nastawienie wobec stosowania naszych wspólnych zasad, lecz większa dyscyplina.
Once transposed, it appears that Member States pay less attention to applying directives correctly.
Wydaje się, że po transpozycji dyrektyw państwa członkowskie przykładają mniejszą uwagę do właściwego ich stosowania.
Start designing and applying an integrated research policy and further develop measures to boost innovation and competitiveness in small companies.
Rozpoczęcie opracowywania i stosowania zintegrowanej polityki w zakresie badań naukowych oraz opracowywanie nowych środków mających na celu pobudzenie innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności małych przedsiębiorstw.
The cooperation between the European Union and Russia deserves particular attention when applying different instruments concerning the movement of persons.
Współpraca Unii Europejskiej i Rosji w zakresie stosowania różnych instrumentów prawnych dotyczących przepływu osób zasługuje na szczególną uwagę.
There is little value in applying the recast Regulation before the necessary enforcement provisions are in place.
Niewielki jest pożytek ze stosowania przekształconego rozporządzenia, zanim nie zostaną ustanowione niezbędne przepisy wykonawcze.
Employers must not be able to avoid applying labour law rules by utilising a complex chain of subcontractors.
Pracodawcy nie mogą mieć możliwości uniknięcia stosowania przepisów prawa pracy poprzez korzystanie ze złożonego łańcucha podwykonawców.
Yet we should not wait two years before applying this regulation.
Nie powinniśmy jednak czekać dwa lata na zastosowanie tego rozporządzenia.
Your rapporteur proposes applying these principles to the AIFM.
Sprawozdawca proponuje zastosowanie tych zasad do ZAFI.
Each Central Authority shall bear its own costs in applying this Regulation.
Każdy organ centralny samodzielnie pokrywa koszty własne wynikające ze stosowania niniejszego rozporządzenia.
An entity is not required to comply with those requirements when first applying the Interpretation.
Jednostka nie ma obowiązku przestrzegania tych wymogów stosując interpretację po raz pierwszy.
An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method.
Jednostka rozlicza każde połączenie jednostek stosując metodę przejęcia.
In applying the above criteria ESMA shall also take account of international consensus.
Stosując powyższe kryteria, ESMA uwzględnia również międzynarodowy konsensus.
Furthermore the coordination of audit activity should be enhanced, applying the single audit principle.
Ponadto należy wzmocnić koordynację działań audytorskich, stosując zasadę pojedynczej kontroli.
The Commission shall adopt any amendments or additions necessary for applying the rules of this Regulation to solvent-based detergents.
Komisja przyjmuje wszelkie zmiany lub dodatki konieczne do stosowania przepisów niniejszego rozporządzenia do detergentów na bazie rozpuszczalnikowej.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4932. Pasujących: 4932. Czas odpowiedzi: 112 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo