Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "are" na polski

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
are going +10k
Eligible companies are operators fulfilling certain criteria.
Do przedsiębiorstw kwalifikujących się do objęcia podatkiem tonażowym należą podmioty spełniające określone kryteria.
Helicopter incidents are reported under CAA regulations.
Zdarzenia z udziałem helikoptera należy zgłaszać zgodnie z regulaminem krajowego organu lotnictwa cywilnego.
Possibilities are what make life interesting.
Możliwości tym, co sprawia, że życie jest interesujące.
Functions which are Privatee are for informational purposes only.
Funkcje, które prywatne, służą jedynie do celów informacyjnych.
Two areas which are particularly important are external action and structural funds.
Dwa obszary, które szczególnie ważne, to działania zewnętrzne i fundusze strukturalne.
Social indicators are useless if they are not binding.
Wskaźniki społeczne okażą się bezużyteczne, jeśli nie będą one wiążące.
You are proof my theories are wrong.
Jesteś dowodem, że moje teorie nie są prawdziwe.
In their place are direct drives which are much more efficient.
W ich miejscu zainstalowano bezpośrednie napędy, które charakteryzują się o wiele wyższą wydajnością.
Follow-up exams are often necessary to determine how treatments are progressing.
Follow-up egzaminy często niezbędne w celu określenia sposobu leczenia postępuje.
You are lazy, you are idle, you are feckless, you are hopeless, you are spineless, you are useless...
Jesteś leniwy, jesteś wałkoń, jesteś nieodpowiedzialny, jesteś beznadziejny, nie masz kręgosłupa, jesteś bezużyteczny...
A large number of accidents are caused by drivers of vehicles who are not aware that other road users are very close to or beside their own vehicle.
Znaczna liczba wypadków powodowana jest przez kierowców, którzy nie zdają sobie sprawy, że inni użytkownicy dróg znajdują się w bardzo bliskiej odległości lub obok prowadzonych przez nich pojazdów.
As a number of important costs which are included in the normal value are incurred over this production cycle, the Commission considers that three-year average rates are appropriate when calculating non-dumped MIPs.
Ze względu na to, że pewna liczba ważnych kosztów składających się na wartość normalną jest ponoszona w tym cyklu produkcyjnym, Komisja uważa, że średnie kursy wymiany z trzech lat właściwe przy obliczaniu niedumpingowych MCI.
Since prices are decreasing as a result of competition and technology improvements while transport costs are significant, short sales channels are a key issue.
Ponieważ ceny spadają w wyniku konkurencji i poprawy poziomu technologicznego, podczas gdy koszty transportu znaczne, zasadniczą kwestią krótkie kanały sprzedaży.
Exporting SMEs with limited export turnover are not eligible for the guarantee if they are involved in bankruptcy or liquidation proceedings or are in receivership.
Eksporterzy z sektora MŚP o ograniczonych obrotach eksportowych nie kwalifikują się do uzyskania gwarancji w przypadku, gdy objęci postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym bądź zarządem przymusowym.
These companies are granted an advantage because their operating costs are reduced in comparison with others that are in a similar factual and legal position.
Zakładom tym przyznaje się korzyść, ponieważ ich koszty operacyjne zostają obniżone w porównaniu z innymi zakładami znajdującymi się w podobnej sytuacji faktycznej i prawnej.
CD4 T-cells are white blood cells that are important in helping to fight infections, but which are killed by HIV.
Limfocyty T CD4 to białe krwinki pełniące ważną funkcję w zwalczaniu infekcji, lecz które zabijane przez wirus HIV.
As the problems are global, obviously global solutions are what are needed.
A ponieważ mają charakter globalny, potrzebujemy oczywiście globalnych rozwiązań.
People are losing their jobs, many businesses are going bankrupt, while national budgets are in major deficit.
Ludzie tracą pracę, wiele firm bankrutuje, a budżety krajowe wykazują poważny deficyt.
Because the claims made by this interested party are mere allegations that are factually incorrect, they are rejected.
Argumenty wysuwane przez tę zainteresowaną stronę stanowią zarzuty, które nie znajduje oparcia w faktach, dlatego zostają one odrzucone.
You are quite right: all fundamental political ideas are debated in the Council and these debates are not carried out behind closed doors.
Ma pan rację: wszystkie podstawowe pomysły polityczne przedmiotem debat w Radzie, które nie toczą się za zamkniętymi drzwiami.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1053247. Pasujących: 1053247. Czas odpowiedzi: 1654 ms.

are going +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo