Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "assist" na polski

Sugestie

2507
569
70
A lawyer can assist you in deciding whether they apply in your case.
Adwokat może pomóc Ci w sprawdzeniu, czy mają one zastosowanie w Twoim przypadku.
The Commission may assist Member States at their request to identify potential ECIs.
Komisja może pomóc państwom członkowskim, na ich wniosek, w rozpoznaniu potencjalnej EIK.
'Outside experts may assist the committee by decision of the authorising officer responsible.
Zewnętrzni eksperci mogą wspierać komitet na podstawie decyzji właściwego intendenta.
The Agency should therefore assist the Commission and Member States in this task.
Agencja powinna zatem wspierać Komisję i państwa członkowskie w realizacji tego zadania.
At the same time the website should assist cities in meeting the criteria for their cultural programme.
Równocześnie strona powinna pomagać miastom w spełnieniu kryteriów dotyczących ich programów kulturalnych.
Investbx will assist the fundraising of SMEs.
Investbx będzie pomagać MŚP przy pozyskiwaniu funduszy.
The Authority should assist the Commission concerning any extension of the Community obligations for number portability.
Urząd będzie wspierać Komisję we wszelkich rozszerzeniach zobowiązań dotyczących przenoszenia numerów, określonych na szczeblu Wspólnoty.
Where appropriate, BERT should assist the Commission in the dissemination and exchange of best practice among undertakings.
W stosownych przypadkach BERT powinien wspierać Komisję w upowszechnianiu i wymianie najlepszych wzorców wśród przedsiębiorstw.
The EEAS will assist the High Representative in this regard.
ESDZ będzie wspierać Wysokiego Przedstawiciela w tym zakresie.
If necessary, the Commission could assist the Member States in devising a common method.
W razie konieczności Komisja może pomóc państwom członkowskim w opracowaniu wspólnej metodologii.
Common projects may assist the successful implementation of the ATM Master Plan.
Wspólne projekty mogą wspierać skuteczne wdrażanie centralnego planu ATM.
Outside experts may assist the committee by decision of the authorising officer responsible.
Decyzją właściwego urzędnika zatwierdzającego komisję mogą wspierać zewnętrzni eksperci.
The international community must assist the East Timorese people in these steps.
Wspólnota międzynarodowa musi pomóc społeczeństwu Timoru Wschodniego w podejmowaniu tych kroków.
Product information requirements on lighting equipment can assist users in finding matching lamps and equipment.
Wymogi dotyczące informacji o produkcie, odnoszące się do urządzeń oświetleniowych, mogą pomóc użytkownikom w znalezieniu kompatybilnych lamp i urządzeń.
At the same time, the EIT mark should also assist potential business customers.
Jednocześnie znak EIT powinien także pomagać potencjalnym klientom.
This new law should assist people across Europe in getting quick, affordable access to justice.
Nowa ustawa powinna pomóc ludziom w całej Europie uzyskać szybki dostęp do wymiaru sprawiedliwości za rozsądnymi opłatami.
We must show them our solidarity and assist with rebuilding the natural heritage of these regions.
Musimy więc pokazać im naszą solidarność i pomóc w odtworzeniu dziedzictwa przyrody tych regionów.
We should assist with restructuring and modernising Polish shipyards, rather than threatening their closure.
Należy pomóc w restrukturyzacji polskich stoczni oraz modernizacji, a nie straszyć ich upadkiem.
Member States will assist eu-LISA in the overall performance of all tasks related to the test executions.
Państwa członkowskie będą wspierać agencję eu-LISA w realizacji wszystkich zadań związanych z przeprowadzaniem testów.
This Regulation should assist Member States, the Agency and organisations in managing aviation safety risks.
Niniejsze rozporządzenie powinno wspierać państwa członkowskie, Agencję oraz organizacje w zarządzaniu ryzykiem dla bezpieczeństwa lotniczego.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2668. Pasujących: 2668. Czas odpowiedzi: 148 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo