Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "at the surface" na polski

na powierzchni
przy powierzchni
na ich powierzchni
na powierzchnię
There's not the slightest trace of water left at the surface.
Nie ma najmniejszego śladu wody na powierzchni.
Vines grown in clay, roots at the surface.
Winorośla dojrzewające na glinie, z korzeniami na powierzchni.
But in shallow waters and at the surface, the concentrations of lead were hundreds of times greater.
Ale w płytkiej wodzie przy powierzchni, zawartość ołowiu była kilkaset razy większa.
The temperature at the surface is some 350 degrees below zero Fahrenheit.
Temperatura przy powierzchni wynosi ok. minus 180 stopni C.
The dead suns are not, as a rule, suited to life; they are usually too far away from a living, blazing sun, and further, they are altogether too massive; gravity is tremendous at the surface.
Wygasłe słońca z zasady nie są odpowiednie dla życia; są one zazwyczaj zbyt oddalone od ożywionych, płonących słońc a ponadto są generalnie zbyt masywne; na ich powierzchni przyciąganie jest ogromne.
They survived in greater numbers than the bacteria that stayed at the surface.
Przetrwały w większych ilościach niż te, które pozostawały na powierzchni.
UV radiation easily penetrates cold atmospheres and creates heat at the surface of frozen packages.
Promieniowanie UV łatwo przenika zimne nastroje i tworzy ciepło na powierzchni zamrożonych opakowań.
There'd be changed to the wound diameter, at least at the surface.
Zmieniłaby się średnica rany, przynajmniej na powierzchni.
They abandoned living at the surface and hid underground.
Porzucili życie na powierzchni i skryli się pod ziemią.
Twirling at the surface rapidly develops muscle strength and diving ability.
Obroty na powierzchni poprawiają siłę mięśni i możliwość nurkowania.
Back at the surface, Abdullah prays for Mafourdi.
Na powierzchni Abdullah modli się za Mafourdiego.
Figure 5: Spectrum of the greenhouse radiation measured at the surface.
Rysunek 5: Widmo radiacji gazów cieplarnianych mierzone na powierzchni.
Chemically dissolving the hair at the surface of the skin.
Chemiczne rozpuszczenie włosa na powierzchni skóry.
Put a cross (X) in the suitable square, whether the activity is performed at the surface or underground.
Należy zaznaczyć krzyżykiem (X) we właściwym polu, czy praca jest wykonywana na powierzchni czy pod ziemią.
It begins here, with a colony of living fossils, bacteria who live at the surface of the ocean, called stromatolites.
One zaczęły się tutaj, od kolonii żywych skamieniałości, bakterii żyjących na powierzchni wody, zwanych stromatolitami.
The air velocity at the surface of the filter is between 33 and 55 cm/sec inclusive.
Prędkość przepływu powietrza na powierzchni filtra wynosi między 33 i 55 cm/s. włącznie.
If you'll excuse me, I'll meet him at the surface and then be back soon.
Jeśli mi pan wybaczy, spotkam się z nim na powierzchni i niedługo wrócę.
Thin sheets of ice form at the surface and pile up, layer upon layer, gradually creating an impenetrable barrier.
Na powierzchni tworzą się i piętrzą cienkie kry, warstwa za warstwą, tworząc nieprzeniknioną barierę.
Down here, food is much scarcer than at the surface, so deep-sea predators must do all they can to save precious energy.
Pokarm jest tu o wiele rzadszy niż na powierzchni, więc tutejsze drapieżniki muszą dać z siebie wszystko, aby zaoszczędzić cenną energię.
They take a gulp of air at the surface and then belch it out underwater to create a net of bubbles.
Biorą duży łyk powietrza na powierzchni i wtedy wypuszczają pod wodą, tworząc sieć bąbelków.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 140. Pasujących: 140. Czas odpowiedzi: 229 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo