Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "be" na polski

Zobacz także: be able
Wyszukaj be w: Definicja Koniugacja Synonimy

Sugestie

+10k
be used +10k
be made +10k
be taken +10k
The animals whose welfare would be compromised should be killed.
Zwierzęta, których dobrostan nie mógłby zostać przywrócony, powinny być uśmiercane.
Those that cannot be integrated will be eliminated.
Ci, których nie da się zintegrować, zostaną wyeliminowani.
Since no grounds can be identified for finding the measures to be compatible with the internal market, they must be held to be incompatible.
Ponieważ nie można wskazać żadnych podstaw uzasadniających stwierdzenie, że przedmiotowe środki zgodne z rynkiem wewnętrznym, należy je uznać za niezgodne.
To be effective, audits to be undertaken under the responsibility of the appropriate authority should be carried out regularly.
Aby mogły być skuteczne, audyty podejmowane na odpowiedzialność właściwych organów należy przeprowadzać regularnie.
Changing rooms must be easily accessible, be of sufficient capacity and be provided with seating.
Pomieszczenia te muszą być łatwo dostępne, dostatecznie przestronne i mieć miejsca siedzące.
If parents would be responsible Then may be these kids wouldn't be unfit.
Jeśli rodzice byliby odpowiedzialni... wtedy może być dzieci nie byłby nieodpowiednie.
This tell-tale shall be non-flashing and shall not be required if the instrument panel lighting can only be turned on simultaneously with the front position lamps.
Wskaźnik ten musi być niepulsacyjny i nie jest wymagany, jeżeli podświetlenie tablicy rozdzielczej można włączyć tylko jednocześnie z przednimi światłami pozycyjnymi.
A significant amount of Ukrainian exports would therefore be likely to be sold in the Community at dumped prices should measures be allowed to lapse.
Znaczna część ukraińskiego wywozu byłaby prawdopodobnie sprzedawana do Wspólnoty po cenach dumpingowych, gdyby dopuszczono do wygaśnięcia środków.
Tests must be performed unless it can be justified that the non-target organism will not be exposed to the micro-organism.
Badania muszą być przeprowadzone, chyba że można uzasadnić, że organizm niebędący przedmiotem zwalczania nie będzie narażony na mikroorganizm.
Given that data can be entered in all official languages of the Community, a numeric code should be used so that devices can be easily searched.
Wobec tego, że dane mogą być wprowadzane do bazy we wszystkich językach urzędowych Wspólnoty, należy stosować kod numeryczny, ułatwiający wyszukiwanie wyrobów.
It should be pointed out that the sums that are due to be announced in Copenhagen as being earmarked for developing countries must be additional funds.
Należy podkreślić, że kwoty, które mają zostać ogłoszone w Kopenhadze jako przeznaczone dla krajów rozwijających się, muszą mieć charakter środków dodatkowych.
However, those criteria should be of a non-binding nature and the procedure to be used should be determined in each basic act.
Jednak kryteria te nie powinny być wiążące, a stosowana procedura powinna zostać określona w każdym akcie podstawowym.
The State aid to be granted shall be subject to any adjustments which may be rendered necessary by developments in the CAP.
Pomoc państwa, jaka ma zostać przyznana, podlega wszelkim dostosowaniom, które mogą okazać się niezbędne w związku ze zmianami WPR.
The amount of allowances to be issued by Member States under their national allocation plan for 2008-2012 should be finalised before 2010, so this date can be brought forward.
Liczba uprawnień, które mają być rozdzielone przez państwa członkowskie na mocy ich krajowych planów rozdzielania przydziałów na lata 2008-2012 powinna być określona do roku 2010, a zatem można zaproponować ten termin.
However, it cannot be excluded a priori that the costs which will be actually incurred could eventually be lower than the ones forecasted.
Nie można jednak wykluczyć a priori, że koszty, które zostaną rzeczywiście poniesione, mogą ostatecznie okazać się niższe niż przewidywane.
Waste waters containing acrolein shall be monitored prior to discharge, unless it can be demonstrated that risks for the environment can be reduced by other means.
Ścieki zawierające akroleinę monitorowane przed ich odprowadzeniem, chyba że można wykazać, iż zagrożenia dla środowiska można zmniejszyć za pomocą innych środków.
I will be honoured to be your adversary, any time, which it grows dark or although you would be burst.
Zawsze się cieszyłem, że będę twoim przeciwnikiem bez względu na porę czy twoje zmartwienia.
You may be assured that I will be monitoring this matter very closely; it will not be forgotten.
Może pani poseł być pewna, że będę bardzo ściśle monitorować tę kwestię; nie pójdzie ona w zapomnienie.
The test surface shall be suitable for enabling stabilised speed to be maintained and shall be free from uneven patches.
Nawierzchnia testowa musi umożliwiać utrzymanie prędkości ustabilizowanej i nie może wykazywać żadnych nierówności.
However, it would have to be guaranteed that the market surveillance measures will be adequate for individual products, and the respective specific regulations and practices be maintained.
Należałoby jednak zagwarantować, że środki nadzoru rynkowego będą odpowiednie dla poszczególnych produktów i że zostaną utrzymane odnośne szczegółowe rozporządzenia i praktyki.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1271430. Pasujących: 1271430. Czas odpowiedzi: 852 ms.

be used +10k
be made +10k
be taken +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo