Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "breakage" na polski

złamanie
uszkodzenie
pęknięcie
zerwanie
stłuczenie
obryv
obryva
pękanie
obryvom
obryve
A sudden onset of pain and mobility in the spinal area of these patients can indicate bone breakage.
Nagłe pojawienie się bólu i mobilności w zakresie kręgosłupa u tych pacjentów może wskazywać na złamanie kości.
Permanent deformation, including partial rupture or breakage of any anchorage or surrounding area, shall not constitute failure if the required force is sustained for the specified time.
Stałe odkształcenie, w tym częściowe pęknięcie lub złamanie dowolnego kotwiczenia lub przyległego obszaru nie stanowi wady, jeśli określona siła została utrzymana przez wymagany czas.
Each product is formulated to reduce hair breakage, reconstructing the fibers from synergistic to each use of the products.
Każdy produkt jest sformułowany, aby zmniejszyć uszkodzenie włosów, odbudowę włókien z synergiczne do każdego zastosowania produktów.
The clamps shall be so designed as to avoid breakage of the strap at or near them.
Imadła powinny być skonstruowane w sposób wykluczający uszkodzenie taśmy w lub w pobliżu uchwytu.
The breakage of any component during the energy-dissipation test, see Note on paragraph 5.1.2.
Pęknięcie dowolnego z elementów podczas badania rozpraszania energii, patrz informacja do pkt 5.1.2.
As 90% tungsten steel-point dartsare more often played over carpeted areas, breakage is a little less of a problem.
W 90% wolframu stali-punktowej dartsare częściej grał na obszarach wykładziną, pęknięcie jest trochę mniejszy problem.
Permanent deformation, including breakage, of an anchorage or of the surrounding area shall be permissible provided that the prescribed force has been sustained throughout the prescribed period.
Dopuszcza się trwałe odkształcenie mocowania lub jego otoczenia, w tym złamanie, pod warunkiem że przewidziana siła była wywierana przez wymagany czas.
Multiple primary receptacles must be wrapped individually to prevent breakage.
Pojemniki bezpośrednie w większej ilości muszą być osobno owinięte, aby zapobiec stłuczeniu.
The report shall also mention any distortion or breakage of the buckle that has occurred during the test.
W sprawozdaniu wyszczególnia się także wszelkie odkształcenia lub pęknięcia zamka, jakie wystąpiły podczas badania.
Fat emboli requires an un-repaired bone breakage.
Czopy zatorowe wymagają nieuleczonego złamania kości.
Extent to which Borrower is obligated to pay breakage costs to loan swap provider.
Zakres, w jakim pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłacenia kosztów zerwania dostawcy swapu pożyczki.
Those unexercised rights are often referred to as breakage.
Te niewykorzystane prawa często określane są jako prawa przepadłe.
Because your skull is susceptible to breakage under immense force.
Bo twoja czaszka jest podatna na pęknięcia pod wpływem ogromnej siły.
10% is deducted to cover breakage costs during shipping.
10% odprowadzane jest na pokrycie kosztów uszkodzeń w transporcie.
The exchange process presumably involves DNA breakage and reunion, although little is known about its molecular basis.
Proces wymiany przypuszczalnie obejmuje rozerwanie i ponowne połączenie DNA, chociaż niewiele poznano na temat jego molekularnej podstawy.
The request covers both the disposal and the accidental breakage of lamps.
Prośba ta obejmuje zarówno usuwanie, jak i przypadkowe rozbicie lamp.
Sand and gravel are constantly washed away from coastal breakage.
Piasek i zwir stale vymyvaiutsya od przybrzeznego obryva.
That prevents over heating and protects your hair from damage and breakage.
Zapobiega to przegrzaniu i chroni włosy przed uszkodzeniami i łamaniem.
The size of a breakage is not the real problem here.
Rozmiar naruszenia bezpieczeństwa nie stanowi tutaj problemu.
The debris from this breakage goes from left to right.
Gruz z tego pęknięcia biegnie od lewej do prawej.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 246. Pasujących: 246. Czas odpowiedzi: 84 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo