Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: by the way
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "by" na polski

Sugestie

The information collected by Member States should facilitate the application of this Decision by competent authorities and by the Commission.
Informacje gromadzone przez państwa członkowskie powinny ułatwić stosowanie niniejszej decyzji przez właściwe organy oraz przez Komisję.
The decisions taken by the independent body shall, by means determined by each Member State, be legally binding.
Decyzje podejmowane przez ten niezależny organ są prawnie wiążące, w sposób określony przez każde państwo członkowskie.
Produced by fermentation followed by fractional distillation.
Wytwarzany w drodze fermentacji, po której następuje destylacja frakcyjna.
These principles can be reinforced by national legislation or by individual companies.
Niniejsze zasady mogą być uzupełnione przez przepisy prawa krajowego lub na podstawie decyzji poszczególnych przedsiębiorstw.
Details by phone or by e-mail.
Szczeg?? y telefonicznie lub przez e-mail.
Notifications by e-mail shall be confirmed by a postal delivery by the above deadlines, as evidenced by the postmark.
Notyfikacje przesyłane pocztą elektroniczną są potwierdzane przesyłką pocztową w powyższych terminach, zgodnie z potwierdzeniem znaku pieczęci pocztowej.
You can hold people together in many different ways: by force, by fear, by suppressing cultural difference, by expecting everyone to conform.
Można trzymać ludzi razem na różne sposoby: siłą, strachem, tłumiąc różnice kulturowe, oczekując, że wszyscy się dostosują.
Applicants shall demonstrate their psychological fitness by passing an examination conducted or supervised by a psychologist or doctor recognised by the competent authority.
Kandydat wykazuje przydatność psychologiczną przechodząc pomyślnie badanie przeprowadzane lub nadzorowane przez psychologa lub lekarza uznanego przez właściwy organ.
It is characterised by private ownership, its development being driven by private investments made by companies in the malting sector.
Cechuje go własność prywatna, a osiąga on rozwój poprzez inwestycje prywatne podejmowane przez przedsiębiorstwa sektora słodowego.
Services are developed by development projects and initiatives (driven by stakeholders or by technology push).
Usługi są opracowywane w ramach programów i inicjatyw rozwoju (podejmowanych przez zainteresowane strony lub wynikających z postępów technologii).
Minimum collection rates to be reached by all Member States are 25% by 2012 and 45 % by 2016.
Minimalny wskaźnik poziomu zbieranych baterii i akumulatorów, który ma być osiągnięty przez wszystkie państwa członkowskie to 25% do 2012 r. i 45% w 2016 roku.
Compliance to this requirement may be demonstrated either by using the connector specified by the car manufacturer, or by analysis.
Zgodność z powyższym wymogiem można wykazać poprzez zastosowanie złącza określonego przez producenta samochodu lub za pomocą analizy.
Metabolism of azacitidine is by spontaneous hydrolysis and by deamination mediated by cytidine deaminase.
Metabolizm azacytydyny przebiega przez spontaniczną hydrolizę oraz deaminację z udziałem deaminazy cytydynowej.
Overdose may be treated by induction of emesis or by gastric lavage, and by symptomatic treatment.
Przedawkowanie można leczyć poprzez wywołanie wymiotów lub płukanie żołądka oraz stosując leczenie objawowe.
Final consumption expenditure by households by products does not include direct purchases abroad by residents.
Spożycie w gospodarstwach domowych według produktów nie uwzględnia bezpośrednich zakupów za granicą przez rezydentów.
You're surrounded by beauty... by intrigue, by danger.
Otaczają cię piękno... intryga i niebezpieczeństwo.
The exhibition is also accompanied by a publication designed by Ordered by Colour (orderedbycolour.dk).
Wystawie towarzyszy publikacja zaprojektowana przez Ordered by Colour (orderedbycolour.dk).
I am also entranced by the nameless flowers that grow by the roadside by meadows.
Jestem również zachwycony bezimiennymi kwiatami, które rosną przy drodze przez łąki.
Local authorities can seek the opinion of their citizens by referenda, by electronic polls, or by ad-hoc consultations at local level.
Lokalne władze mogą zasięgnąć opinii mieszkańców w drodze referendum, głosowania drogą elektroniczną lub poprzez konsultacje ad-hoc na szczeblu lokalnym.
This aid is not covered by the present proceedings, having been approved by the Commission by decision of 21 January 2003.
Pomoc ta nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, gdyż została zatwierdzona przez Komisję decyzją z dnia 21 stycznia 2003 r.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 766402. Pasujących: 766402. Czas odpowiedzi: 829 ms.

by means 6077
by now 5514
by one 3715

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo