Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "eliminate" na polski

Sugestie

Member States must do everything possible to eliminate demand entirely.
Państwa członkowskie muszą uczynić wszystko, co w ich mocy, by całkowicie wyeliminować popyt.
All you do is eliminate him.
Wszystko co masz zrobić, to go wyeliminować.
The regulations we will adopt based upon the concept of flexicurity should primarily eliminate such situations.
Przepisy, które przyjmiemy na podstawie koncepcji flexicurity, powinny przede wszystkim eliminować takie sytuacje.
Thus, with this motion for a resolution, we want to eliminate the duplicated research, bureaucracy and fragmentation.
Dlatego za pomocą przedmiotowego projektu rezolucji chcemy eliminować dublujące się badania, biurokrację i fragmentaryzację działań.
Stir carefully after each addition to eliminate air bubbles.
Po każdej porcji dodania starannie zamieszać, aby usunąć bąbelki powietrza.
After taking over the carcases, the Member State concerned can, amongst other things, eliminate the products.
Po przyjęciu tusz zainteresowane Państwo Członkowskie może między innymi usunąć produkty.
Clearly, though, they cannot eliminate IUU fishing in isolation.
Jest jednak oczywiste, że państwa te nie mogą wyeliminować zjawiska połowów NNN działając w pojedynkę.
Council should seize this opportunity to eliminate any ambiguity in the final text.
Rada powinna wykorzystać tę możliwość, aby usunąć wszelkie niejasności w tekście końcowym.
Consolidations should eliminate costly repetitions of information purchase or collection.
Konsolidacja powinna wyeliminować kosztowne powielanie nabywania lub gromadzenia informacji.
For reasons of legal certainty, it is appropriate to eliminate those inconsistencies.
Ze względu na pewność prawną, należy te niespójności usunąć.
The democratic government of India is working hard to eliminate such practices as arranged marriages and caste system discrimination.
Demokratyczny rząd Indii usilnie stara się wyeliminować takie praktyki jak przymusowe małżeństwa oraz dyskryminację kastową.
Patients with severe kidney disease cannot eliminate phosphate from their bodies.
Pacjenci z ciężkimi chorobami nerek nie mogą wyeliminować fosforanów ze swojego organizmu.
Before we resort to legislative measures, the Member States should first eliminate remaining weaknesses in their deposit-guarantee schemes.
Zanim skorzystamy z rozwiązań legislacyjnych, państwa członkowskie powinny najpierw wyeliminować pozostałe niedociągnięcia w swoich systemach gwarancji depozytów.
Let us act to eliminate this necessity and transform it into a personal choice.
Działajmy tak, aby wyeliminować tę konieczność i przemienić ją w osobisty wybór.
However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
Nadal istnieją jednak bariery, jak chociażby język, które trudno będzie wyeliminować.
This will help eliminate those unnecessary elements of the documentation required when transporting goods across national borders within the EU.
Pozwoli to wyeliminować zbędne elementy dokumentacji wymaganej w transgranicznym transporcie towarów wewnątrz Unii Europejskiej.
Another reading would eliminate the democratic deficit that has now been established in the House.
W następnym czytaniu można byłoby wyeliminować deficyt demokracji, który obecnie zaznaczył się w tej Izbie.
ING commits to eliminate double leverage.
ING zobowiązuje się do wyeliminowania podwójnej dźwigni finansowej.
Excessive fines would eliminate general manufacturers.
Przesadnie wysokie kary doprowadziłyby do eliminacji niektórych producentów.
Adopting these cost regulations would eliminate electoral bribery and illegal funding.
Przyjęcie tych uregulowań w sprawie kosztów pozwoliłoby na eliminację korupcji wyborczej i nielegalnego finansowania.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4226. Pasujących: 4226. Czas odpowiedzi: 99 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo