Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "entry" na polski

Sugestie

5570
This is fast for atmospheric entry.
Trochę szybko, jak na wejście w atmosferę.
Structural reforms that ease market entry are a particularly effective tool for enhancing competition.
Niezwykle efektywnym instrumentem wspierającym konkurencję są reformy strukturalne, które ułatwiają wejście na rynek.
The entry should be extended to milk for ovine species.
Wpis ten należy rozszerzyć o mleko owiec.
The entry should be extended to cover ovine species.
Wpis ten należy rozszerzyć, tak aby uwzględnić zwierzęta z gatunku owiec.
This entry covers the use of such slags as a source of titanium dioxide and vanadium.
Ten wpis obejmuje wykorzystanie takiego żużlu jako źródła dwutlenku tytanu i wanadu.
The entry for those substances should be extended to cover dairy cattle.
Wpis dla tych substancji powinien zostać rozszerzony, tak aby obejmował bydło mleczne.
That entry should be extended to all ruminants.
Wpis ten powinien objąć wszystkie przeżuwacze.
Which entry do you want to keep? It will overwrite the other entry.
Który wpis chcesz zatrzymać? Zastąpi on drugi wpis.
Describe the various factors influencing entry into affected markets, examining entry from both a geographical and product viewpoint.
Opisać różne czynniki wpływające na wejście na rynki oddziaływania, analizując wejście zarówno z geograficznego punktu widzenia, jak i pod kątem produktu.
If a mistake is made, the incorrect entry shall be struck out with a line and followed by a new entry initialled by the master or his agent.
Jeżeli popełniono błąd, błędny wpis przekreśla się linią, a za nią umieszcza się nowy wpis parafowany przez kapitana lub jego przedstawiciela.
Each entry brought forward shall be adjusted the following month when the entry mentioned in paragraph 1 is made.
Każdy przyspieszony wpis jest dostosowywany w następnym miesiącu, gdy dokonywany jest wpis wymieniony w ust. 1.
If your terminfo entry for the console is correct (and has an entry rs1=\Ec), then "tput reset" will also work.
Jeśli wpis dla konsoli w bazie terminfo jest prawidłowy (i posiada wpis rs1=\Ec), to zadziała również "tput reset".
If there is already an entry for the Info file being installed, it is replaced in situ with the new entry.
Jeśli wpis dla instalowanego pliku Info już istnieje, jest zastępowany w miejscu przez nowy wpis.
The entry summary declaration shall be made electronically.
Przywozowa deklaracja skrócona jest sporządzana przy użyciu techniki przetwarzania danych.
Such information shall be communicated immediately before each entry and exit.
Takie informacje są przekazywane niezwłocznie przed każdym wejściem na terytorium lub jego opuszczeniem.
Aloha means one entry per person.
"Aloha" oznacza jeden zapis na osobę.
No bullet entry or exit wounds.
Żadnych wejściowych, ani wyjściowych ran po kuli.
Sabotage, espionage, unauthorised entry, burglary.
Sabotaż, szpiegostwo, wtargnięcie na teren zamknięty, włamanie.
The STREAMER series provides for compact entry into professional HOLZ-HER edgebanding.
Seria kompaktowych urządzeń STREAMER stanowi kompaktowy wstęp do profesjonalnych typoszeregów okleiniarek HOLZ-HER.
OPTI-Base - for classic entry into cutting preparation.
OPTI-Base - dla klasycznego wprowadzenia do przygotowania cięcia.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10799. Pasujących: 10799. Czas odpowiedzi: 127 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo