Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "environmental friendly" na polski

Wyszukaj environmental friendly w: Definicja Słownik Synonimy
przyjazne środowisku
przyjazne dla środowiska
przyjaznych dla środowiska
przyjaznej środowisku
ekologiczne
In addition a limited pasteurisation will be more cost effective and environmental friendly.
Ograniczenie pasteryzacji będzie ponadto bardziej opłacalne i przyjazne środowisku.
Member States should consider guidelines when they establish their national Green Public Procurement Action Plans and could consider the setting of targets for public purchasing of environmental friendly products.
Państwa członkowskie powinny rozważyć wydanie wytycznych przy ustanawianiu krajowych planów działań w zakresie ekologicznych zamówień publicznych i mogłyby rozważyć ustalenie celów dotyczących zamówień publicznych na produkty przyjazne środowisku.
Even using a car is significantly more environmental friendly than flying.
Nawet korzystanie z samochodu jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż podróżowanie samolotem.
As natural resources are finite, environmental friendly and energy efficienct products will not only reduce EU's energy import dependency and help mitigating climate change, but will also significantly contribute to the competitiveness and success of European companies.
Ponieważ zasoby naturalne są ograniczone, produkty przyjazne dla środowiska i wydajne energetycznie nie tylko zmniejszą uzależnienie UE od importu energii i pomogą złagodzić zmiany klimatyczne, lecz również znacząco przyczynią się do konkurencyjności i powodzenia europejskich przedsiębiorstw.
Some interested parties indicated that the EU packaging industry is constantly challenged by the requirements of the bottle fillers for new designs and more environmental friendly packaging.
Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że unijny przemysł opakowaniowy musi stale dostosowywać się do wymogów przedsiębiorstw napełniających butelki w zakresie nowych wzorów i opakowań bardziej przyjaznych dla środowiska.
Enhanced Terminal Airspace using RNP-Based Operations consists of the implementation of environmental friendly procedures for arrival/departure and approach using PBN in high-density TMAs, as specified in the following navigation specifications:
Rozszerzenie przestrzeni powietrznej terminala dzięki wykorzystaniu operacji RNP obejmuje wdrożenie przyjaznych dla środowiska procedur dolotów/odlotów i podejścia wykorzystujących PBN w TMA o dużym zagęszczeniu ruchu, zgodnie z następującymi specyfikacjami nawigacyjnymi:
Unspent money from the single payment budget should be used to make the agricultural sector more environmental friendly.
Niewydane środki z budżetu płatności jednolitych należy wykorzystać w celu uczynienia sektora rolniczego bardziej przyjaznym dla środowiska.
Some waste materials (i.e. wood waste) are a source for environmental friendly energy production.
Niektóre materiały odpadowe (jak odpady gospodarki drewnem) stanowią źródło produkcji energii przyjaznej środowisku.
Shifts to the more environmental friendly modes should be pursued.
Powinno dążyć się do zmian w kierunku bardziej przyjaznych środowisku rodzajów transportu.
The potential for technology must be enhanced in order to make transport safer and more environmental friendly.
Aby transport mógł być bezpieczniejszy i bardziej przyjazny dla środowiska należy wykorzystać potencjał technologiczny.
More attention should be devoted to the respect of ecological standards and to the development of a more efficient and environmental friendly agriculture.
Więcej uwagi należy poświęcić przestrzeganiu norm ekologicznych oraz rozwojowi bardziej wydajnego i przyjaznego dla środowiska rolnictwa.
Sustainable and environmental friendly use of and equitable access to natural resources are necessary in order to ensure sustainable development, including addressing climate change and biodiversity loss.
Zrównoważone i przyjazne dla środowiska naturalnego wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz równy dostęp do nich są konieczne do zapewnienia trwałego rozwoju, w tym rozwiązania problemu zmian klimatycznych oraz utraty bioróżnorodności.
By allocating the allowances on the basis of the most efficient benchmark(s), the scheme will reward energy efficient companies that have invested in environmental friendly production processes.
Poprzez przydzielanie uprawnień na podstawie najbardziej wydajnego kryterium (wydajnych kryteriów), system przyniesie korzyści energooszczędnym przedsiębiorstwom, które zainwestowały w ekologiczny proces produkcji.
In addition, the use of environmental labels and claims on products can be another means to allow consumers/users to make informed purchasing decisions, and to increase demand for environmental friendly products.
Ponadto zastosowanie etykiet środowiskowych i oświadczeń na produktach może być kolejnym środkiem umożliwiającym konsumentom/użytkownikom świadome podejmowanie decyzji o zakupie i zwiększającym zapotrzebowanie na ekologiczne produkty.
Lothar Bisky of the GUE/NGL outlined the need for a "social, peaceful and environmental friendly Europe" and said Mr Barroso was the "wrong man for president if we want that kind of Europe".
Lothar BISKY (GUE/NGL, DE) zaakcentował potrzebę zbudowania Europy "socjalnej, pokojowej i przyjaznej środowisku" i dodał, że jeśli chcemy takiej Europy, Jose Barroso jest złym kandydatem na szefa KE.
Therefore, the use of energy-efficient and low greenhouse gas-emitting water-based heaters should be promoted and, in addition, such heaters using more environmental friendly technologies and proven to be safe for consumers should be supported.
W związku z tym należy promować stosowanie energooszczędnych ogrzewaczy wodnych o niskich emisjach gazów cieplarnianych, ponadto należy promować takie ogrzewacze, w których wykorzystuje się bardziej ekologiczne technologie, których bezpieczeństwo dla konsumentów zostało potwierdzone.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 16. Pasujących: 16. Czas odpowiedzi: 30 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo