Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "environmentally-friendly" na polski

Wyszukaj environmentally-friendly w: Definicja Synonimy
przyjazny dla środowiska
przyjaznych dla środowiska
przyjazne dla środowiska
przyjazne środowisku
przyjaznych środowisku
przyjaznym dla środowiska
przyjazną dla środowiska
ekologicznych
przyjaznego środowisku
przyjaznego dla środowiska
przyjaznymi dla środowiska
przyjaznym środowisku
ekologiczne
environmentally-friendly
przyjaznej dla środowiska naturalnego

Sugestie

Achieving a resource-efficient, environmentally-friendly, safe and seamless European transport system
Przekształcenie europejskiego systemu transportowego w zasobooszczędny, przyjazny dla środowiska, bezpieczny i bezawaryjny system
Increasing problems linked to the need for an environmentally-friendly destruction of large quantities of seized goods
nasilają się problemy związane z koniecznością niszczenia znacznych ilości zajętych towarów w sposób przyjazny dla środowiska.
The development of environmentally-friendly and safe ships is of key importance and offers a great opportunity for European shipbuilding.
Kluczowe znaczenie ma rozwój przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych statków, który stanowi także ogromną szansę dla europejskiego przemysłu stoczniowego.
I am thinking for example of research into increasing access to environmentally-friendly housebuilding materials.
Myślę tu na przykład o badaniach nad zwiększeniem dostępu do przyjaznych dla środowiska materiałów budowlanych.
Furthermore, the Commission encourages Member States to provide further incentives to consumers to stimulate demand for environmentally-friendly products.
Ponadto Komisja nakłania państwa członkowskie do zapewniania konsumentom dalszych zachęt służących stymulowaniu popytu na produkty przyjazne dla środowiska.
Independent garages must be able to offer maintenance and other services designed to ensure environmentally-friendly vehicle use.
Niezależnym warsztatom należy zapewnić warunki, w których będą w stanie oferować przeglądy i inne usługi serwisowe mające na celu przyjazne dla środowiska użytkowanie pojazdów.
The European Union has to use more environmentally-friendly means of transport.
Unia Europejska musi stosować środki transportu bardziej przyjazne dla środowiska.
But we must work with industry and educate them on the need to produce more environmentally-friendly cars.
Ale musimy pracować z branżą i wpajać jej przedstawicielom konieczność produkowania samochodów bardziej przyjaznych dla środowiska.
We must demand that they, too, convert their production processes to the latest environmentally-friendly technologies.
Musimy wymagać, by one również przestawiły swoje procesy produkcyjne na najnowsze, przyjazne dla środowiska technologie.
Consumers must be in a position to make environmentally-friendly choices.
Konsumenci powinni mieć pomożliwość dokonywania wyborów przyjaznych dla środowiska.
The penalty system in case of failure to meet with these targets is unfavourable to those who have developed more environmentally-friendly vehicles.
System kar za niezrealizowanie przedmiotowych celów jest niekorzystny dla tych, którzy tworzą pojazdy bardziej przyjazne dla środowiska.
e) the integration of environmentally-friendly fishing rules in long-term management;
e) włączenie przyjaznych dla środowiska zasad połowów do długoterminowego zarządzania;
At the same time, environmental innovation programmes need to be encouraged, so as to plug the gaps which exist in efforts to deal with climate change and promote environmentally-friendly solutions.
Jednocześnie należy zachęcać do realizowania programów innowacyjności w zakresie ochrony środowiska, tak by możliwe było zlikwidowanie istniejących różnic, jakie istnieją pod względem działań w ramach walki ze zmianąami klimatu i promowania rozwiązań przyjaznych dla środowiska.
Trade policy can make a significant contribution to encouraging the spread of new, environmentally-friendly technologies and ensuring that renewable energy is available to the greatest possible number of firms and households at a reasonable cost.
Polityka handlowa może wnieść znaczący wkład w propagowanie upowszechniania nowych, przyjaznych dla środowiska technologii i w zapewnianie dostępności energii odnawialnej po rozsądnych cenach możliwie największej liczbie firm i gospodarstw domowych.
Lastly, it would be necessary to establish a unit for agricultural research at the Directorate-General for Agriculture and Rural Development at the Commission, to motivate consumers and catering services to make more environmentally-friendly food choices.
Wreszcie konieczne byłoby stworzenie jednostki odpowiedzialnej za badania naukowe w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji, aby zachęcić konsumentów i dostawców usług gastronomicznych do podejmowania bardziej przyjaznych dla środowiska decyzji w sprawie żywności.
I think that fellow Members Linda McAvan and Salvatore Tatarella have drafted reports which will help the European Union to remain one of the world's most environmentally-friendly regions.
Myślę, że koledzy posłowie Linda McAvan i Salvatore Tatarella przygotowali sprawozdania, które pomogą Unii Europejskiej pozostać jednym z najbardziej przyjaznych dla środowiska regionów świata.
The high overall growth rates in goods transport make it look sensible to boost environmentally-friendly transport modes, quite apart from their modal shift and avoidance effect.
Ogólnie wysokie wskaźniki wzrostu w transporcie towarowym powodują, że rozsądne wydaje się wzmocnienie przyjaznych dla środowiska rodzajów transportu, również niezależnie od ich efektu przesunięcia modalnego i unikania ruchu.
Through improvements in production technology for engines and also by using more environmentally-friendly tyres, lights and designs, a gradual reduction in emissions will be achieved from today's level of 160 g to 130 g of CO2 per kilometre.
Dzięki udoskonaleniom technologii produkcji silników, a także dzięki zastosowaniu bardziej przyjaznych dla środowiska opon, świateł i konstrukcji uda się osiągnąć stopniowe zmniejszanie emisji z obecnego poziomu 160 g do 130 g CO2 na kilometr.
What manufacturers need today - as Mr Harbour has already stated - is measures today and investment support for the future for new environmentally-friendly and hybrid cars.
To, czego dziś potrzebują producenci, jak już wspomniała pani Harbour - to środki na dziś i wsparcie inwestycyjne na przyszłość dla nowych przyjaznych dla środowiska i hybrydowych samochodów.
We need a public rail service guaranteeing safe, high-quality transport, which will both meet the current needs of workers and be environmentally-friendly.
Potrzebujemy publicznych usług kolejowych gwarantujących bezpieczny transport wysokiej jakości, który będzie zarówno zaspakajał obecne potrzeby pracowników, jak i będzie przyjazny dla środowiska.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 168. Pasujących: 168. Czas odpowiedzi: 106 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo