Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "flux" na polski

Zobacz także: in flux magnetic flux
Wyszukaj flux w: Definicja Synonimy
strumień
topnienia
ciągłych zmian
zawirowań
Flux
strumienia

Sugestie

44
Φtest is the actual luminous flux used for the measurement.
Φ test oznacza rzeczywisty strumień światła stosowany do pomiaru.
The reference luminous flux shall be multiplied by the correction factor in Table 7.
Referencyjny strumień świetlny mnoży się przez współczynnik korekcji podany w tabeli 7.
Place the heat flux meter in the apparatus in the specimen position so that the target of the heat flux meter is located centrally within the radiator surface.
Umieścić miernik ciepła topnienia w urządzeniu, tam gdzie jest umiejscowiona próbka tak, że cel miernika ciepła topnienia jest zlokalizowany centralnie na powierzchni grzejnika.
The useful luminous flux (Φuse) is defined in accordance with Table 3.
Użyteczny strumień świetlny (Φuse) definiuje się zgodnie z tabelą 3.
The objective luminous flux is indicated on the submitted data sheet.
Obiektywny strumień świetlny podano w przedłożonej karcie danych.
The objective luminous flux of LED modules shall be measured as described in paragraph 5 of Annex 10.
Obiektywny strumień świetlny modułów LED należy mierzyć jak opisano w pkt 5 załącznika 10.
The flux of its lava cleared all in its path.
Strumień lawy oczyścił wszystko na swojej drodze.
maximum expected operating power and/or neutron flux;
maksymalna oczekiwana moc operacyjna i/lub strumień elektronów;
'Objective luminous flux' means:
"Obiektywny strumień świetlny" oznacza:
After measurement the data shall be normalised to 1000 lm according to paragraph 3.1.11 using the luminous flux of the individual light source under test.
Po dokonaniu pomiaru dane normalizuje się do 1000 lm zgodnie z pkt 3.1.11, stosując strumień świetlny pojedynczego badanego źródła światła.
The luminous flux given in Table 1 shall be achieved once the base temperature Tb measured at the location shown in Figure 5 is stabilised.
Strumień świetlny podany w tabeli 1 osiąga się po ustabilizowaniu temperatury bazowej Tb mierzonej w miejscu przedstawionym na rysunku 5.
In between test voltage and voltage range limits the luminous flux behaviour shall be substantially uniform.
Strumień świetlny musi być zasadniczo równomierny przy zastosowaniu napięcia probierczego oraz napięcia zawartego w dopuszczalnym zakresie.
Total objective luminous flux as described in paragraph 5.9 exceeds 2000 lumens:
Łączny obiektywny strumień świetlny zgodnie z opisem w pkt 5.9 przekracza 2000 lumenów:
Cumulative luminous flux luminous flux emitted by the light source under operating conditions, within a cone enclosing the specified solid angle and centred on the reference axis [2].
Skumulowany strumień świetlny strumień świetlny emitowany przez źródło światła w warunkach użytkowania w obrębie stożka zawierającego określony kąt bryłowy i skierowanego na oś odniesienia [2].
They are in some sort of temporal flux.
Oni są w jakimś zawirowaniu czasowym.
Seems to be in a state of flux.
Wydaje się być w stanie impasu.
I am detecting a quantum flux in your cellular RNA.
Wykrywam przepływ kwantowy w pana komórkowym RNA.
The brain is in a constant state of flux.
Mózg jest w stanie ciągłych zmian.
The situation is in constant flux and is hard to predict.
Sytuacja jest dynamiczna i trudna do przewidzenia.
All exhibit a similar genetic flux to Counsellor Troi's.
Wszystkie wykazują strumień genowy taki jak u doradcy Troi.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 405. Pasujących: 405. Czas odpowiedzi: 71 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo