Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: have to i have
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "have" na polski

Sugestie

+10k
+10k
have done +10k
Some traces have regulatory concentration limits.
W odniesieniu do pewnych ilości śladowych istnieją stężenia graniczne określone w przepisach.
Words have meaning and actions have consequences.
Każde słowo coś znaczy, a każdy czyn ma konsekwencje.
Some have opted for the last photographs they have taken and others however, have preferred to show travel pictures», Gerardo Garcia explained.
Niektóre zdecydowały się na ostatnich zdjęciach, które podjęły i inni jednak, Wybrałeś do obejrzenia zdjęć», Gerardo Garcia wyjaśnia.
We have complied with procedures, we have sent rapporteurs, and the four coordinators have written letters and asked questions.
Przestrzegaliśmy procedur, wysłaliśmy sprawozdawców, a czterech koordynatorów pisało listy i zadawało pytania.
Throughout history, people have claimed to have otherworldly knowledge - and have led followers to commit horrific acts of violence.
Na przestrzeni historii, ludzie twierdzili, że posiadają pozaziemską wiedzę i prowadzili swoich zwolenników do popełniania straszliwych aktów przemocy.
Whilst stocks have fallen in absolute terms, they have increased as a percentage of production.
Podczas gdy zapasy spadły w wartościach bezwzględnych, wzrosły jako odsetek produkcji.
However, it would have been preferable to have measures targeted at this objective.
Wolelibyśmy jednak, aby wprowadzono działania skoncentrowane na tym właśnie celu.
Consumer organisations shall have the right to be consulted in procedures which they have not initiated.
Stowarzyszenia konsumenckie otrzymają prawo uczestniczenia w przesłuchaniach w czasie postępowań, w których nie stroną.
These respondents have practical experience of this market and have researched it from a commercial point of view.
Respondenci ci mają praktyczne doświadczenie w tym rynku i zbadali go z handlowego punktu widzenia.
Stocks have fluctuated throughout the period but have increased considerably during the IP.
Zapasy podlegały wahaniom przez cały okres, ale w OD znacznie wzrosły.
National accreditation bodies shall have in place the necessary procedures to deal with complaints against the conformity assessment bodies they have accredited.
Krajowe jednostki akredytujące dysponują procedurami koniecznymi dla rozpatrywania skarg dotyczących jednostek oceniających zgodność, którym udzieliły akredytacji.
However the Member States shall continue to have the responsibility to have appropriate financing mechanisms in place.
Jednak to państwa członkowskie są nadal zobowiązane do posiadania odpowiednich mechanizmów finansowania.
Some have quite good plans (eg NEAFC for port inspections) while others have virtually nothing.
Niektóre opracowały bardzo dobre plany (np. plan NEAFC dotyczący inspekcji portów), podczas gdy inne nie osiągnęły praktycznie żadnych rezultatów.
20 Member States have now done so and have abolished capital duty.
Do tej pory uczyniło to 20 państw członkowskich i zniosło podatek kapitałowy.
Only events that have occurred and/or have changed their frequency/intensity since the last visit should be recorded.
Należy rejestrować wyłącznie zdarzenia, które wystąpiły oraz/lub zmieniły swoją częstotliwość/intensywność od ostatniej wizytacji.
Terminal operators have an important role to play and should also have a complaint handling mechanism.
Operatorzy terminali mają do odegrania ważną rolę i również powinni dysponować mechanizmem rozpatrywania skarg.
The comments of interested third parties have been forwarded to the French authorities who have not made any further observations.
Komentarze zainteresowanych stron trzecich zostały przekazane władzom francuskim, które nie sformułowały dodatkowych uwag.
So far, all attempts to have Dawit Isaak freed have been unsuccessful.
Wszystkie podjęte dotychczas próby uwolnienia Dawita Isaaka zakończyły się niepowodzeniem.
The Participants have agreed to have complementary policies for export credits and tied aid.
Uczestnicy uzgodnili, że polityki w zakresie kredytów eksportowych oraz pomocy wiązanej powinny się uzupełniać.
Many landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
Wielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1129460. Pasujących: 1129460. Czas odpowiedzi: 2126 ms.

have done +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo