Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "help to" na polski

Sugestie

The Parties agree that cooperation should help to facilitate and support Iraq's stability and regional integration.
Strony zgadzają się co do tego, że współpraca powinna przyczynić się do rozwoju i utrzymania stabilnej sytuacji oraz integracji regionalnej w Iraku.
Further dialogue by all interested stakeholders should help to develop a common understanding on this matter.
Dalszy dialog wszystkich zainteresowanych stron powinien przyczynić się do rozwoju wspólnego spojrzenia na tę kwestię.
We can help to bridge the gap through our active engagement.
Poprzez nasze aktywne zaangażowanie możemy pomóc w zmniejszeniu przepaści między nimi.
The Innovation Union must help to combat this.
Unia Innowacji musi pomóc w walce z tym zjawiskiem.
The resultant sustainable mobility should help to make the whole transport chain more efficient.
Zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju mobilność powinna przyczynić się do zwiększenia wydajności całego łańcucha transportowego.
More widespread use of ICTs can therefore help to improve energy efficiency within the Union and make EU industry more competitive.
Częstsze stosowanie TIK może więc przyczynić się do poprawy wydajności energetycznej Unii oraz zwiększyć konkurencyjność przemysłu europejskiego.
'Non-agricultural' renewable energies help to replace fossil fuels.
Odnawialne "pozarolnicze" źródła energii przyczyniają się do zastępowania paliw kopalnych.
I figured that'd help to find your voice.
Zgaduję, że pomogło słyszę twój głos.
Hope she's some help to your troubles.
Mam nadzieję, że ci pomoże w twoich kłopotach.
Little embarrassing that you needed help to find them.
Troszkę zawstydzające, że potrzebowałeś pomocy w ich odnalezieniu.
Father also believes that displacing the foreign element will help to decrease vice and disorder.
Ojciec uważa również, że wyparcie zagranicznego elementu pomoże ukrócić przemoc i nieporządek.
Then I need your help to protect Chuck's cover.
Więc ja potrzebuję twojej pomocy w ochronie przykrywki Chucka.
I'd help to design their new P.R. strategy.
Pomogę im zaprojektować nową strategię publik relation.
This might be of great help to both of us.
Może to obu nam niezmiernie pomóc.
I want Ozunu, and I need your help to get him.
Chcę Ozunu i potrzebuję twojej pomocy, żeby go dopaść.
Which will need help to receive and decode.
Będziemy potrzebować pomocy przy odbiorze i odczycie.
Norrin, we'll need your help to save our world.
Norrin, potrzebujemy ciebie, aby ocalić nasz świat.
Your map will be a great help to Korea.
Twoja mapa będzie wielkim wsparciem dla Korei.
We need help to move that kind of money.
Potrzebujemy pomocy, żeby przenieść taką ilość pieniędzy.
You should ask for help to pack.
Ktoś powinien był pomóc panu się spakować.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3597. Pasujących: 3597. Czas odpowiedzi: 499 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo