Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "interval" na polski

odstęp
przedział
przerwa
interwał
okres
interval
interwałowy
otwor

Sugestie

124
108
65
Voriconazole should be administered with caution in patients with concomitant medication that is known to prolong QT interval.
Worykonazol należy stosować ostrożnie u pacjentów, którzy jednocześnie przyjmują leki mogące wydłużać odstęp QT.
The nominal interval between distance markers shall be stated in the Register of Infrastructure.
Nominalny odstęp pomiędzy znakami kilometrażowymi podaje się w rejestrze infrastruktury.
The measuring interval shall be equal or lower than 10 % of the operative electric current range.
Przedział pomiarów jest równy lub niższy niż 10 % zakresu roboczego prądu elektrycznego.
The 3 scarce (radiobuttons) such as changing only the interval.
Oni 3 rzadki (radiobuttons) takie jak zmiana tylko przedział.
The interval between two consecutive assessments shall be given stated in seconds.
Przerwa między dwoma kolejnymi pomiarami będzie podawana w sekundach.
The interval before review will depend on the frequency of analysis.
Przerwa poprzedzająca rewizję będzie zależała od częstotliwości analiz.
There was no clinically significant effect of lamotrigine on QT interval compared to placebo.
Nie zaobserwowano istotnego klinicznie wpływu lamotryginy na odstęp QT w porównaniu z placebo.
The interval between successive tests shall be no greater than 50 km/h.
Odstęp między kolejnymi badaniami nie może przekraczać 50 km/h.
The administrator determines, be sent to the interval at which the position data of vehicles.
Administrator określa, przedział, w którym dane stanowisko pojazdów zostanie wysłany.
If possible, samples should be from the same rats at each interval.
Jeżeli możliwe, próbki należy pobrać od tych samych szczurów w każdym przedziale.
Two years, therefore, seems a more proportionate interval between data reviews.
Bardziej odpowiedni wydaje się zatem dwuletni odstęp pomiędzy przeglądami danych.
Scanning interval (automatic instruments only)
Odstęp czasu między pomiarami (tylko urządzenia automatyczne)
Storing interval (automatic instruments only)
Okres między zapisem rejestrowym danych (tylko urządzenia automatyczne)
The interval between two fleet mass evaluations must not exceed 48 months.
Okres pomiędzy dwiema ocenami masy floty nie może przekroczyć 48 miesięcy.
The interval between periodic inspections of high risk ships shall not exceed six months.
Odstęp czasu między inspekcjami okresowymi statków o wysokim ryzyku nie przekracza sześciu miesięcy.
The suspended solids/sediment concentration in the lower range of this interval is typical for most surface waters.
Stężenie zawieszonych cząstek stałych/osadu w dolnym zakresie tego przedziału jest typowe dla większości wód powierzchniowych.
There should be an interval of at least 4 weeks between doses.
Odstęp pomiędzy dawkami powinien wynosić przynajmniej 4 tygodnie.
QT interval prolongation may lead to an increased risk of ventricular arrhythmias including Torsade de pointes.
Wydłużenie odstępu QT może prowadzić do zwiększenia ryzyka występowania komorowych zaburzeń rytmu, m. in. typu torsade de pointes.
There should be an interval of at least 1 month between doses.
Należy przestrzegać co najmniej jednomiesięcznych odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami.
Moreover, in dog studies, a slight increase in the corrected QT interval was observed.
Ponadto, w badaniach na psach, zaobserwowano nieznaczne wydłużenie skorygowanego odstępu QT.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1248. Pasujących: 1248. Czas odpowiedzi: 190 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo