Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "necessary" na polski

Sugestie

6962
4049
2707
1569
1111
Therefore a degree of pragmatism is also necessary.
W związku z tym konieczny jest również pewien stopień pragmatyzmu.
INCRELEX should not be used during pregnancy unless clearly necessary.
INCRELEX nie powinien być stosowany w ciąży, jeżeli nie jest zdecydowanie niezbędny.
A specific alert mechanism is necessary for health professionals under Directive 2005/36/EC.
Niezbędny jest szczególny mechanizm ostrzegania w odniesieniu do pracowników służby zdrowia na podstawie dyrektywy 2005/36/WE.
Constant monitoring is necessary fully involving all stakeholders workers representatives included.
Konieczne jest stałe monitorowanie z włączeniem wszystkich zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli pracowników sektora.
Special provisions are therefore no longer necessary.
Specjalne przepisy jego dotyczące nie są już zatem konieczne.
Electricity is necessary to power information and communications technology applications.
Energia elektryczna jest niezbędna do uruchomienia aplikacji działających w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Concerning Hong Kong, sampling was not necessary.
Nie zaistniała potrzeba wyrywkowej kontroli w odniesieniu do Hong Kongu.
They shall bring legal proceedings as are necessary and appropriate.
O ile jest to konieczne, państwa członkowskie wszczynają odpowiednie postępowanie sądowe.
Restrictions however are necessary for waste for disposal.
Jednakże w odniesieniu do odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia niezbędne są ograniczenia.
Clear guidelines would be necessary to establish criteria for translation requests.
W celu wprowadzenia kryteriów w zakresie zamówień na tłumaczenia ustne niezbędne byłyby jasne wytyczne.
Information shall be classified only when necessary.
Klauzula niejawności nadawana jest informacjom tylko w razie konieczności.
The necessary workforce was also temporarily transferred to HSW-Trading.
Niezbędna siła robocza również została tymczasowo przeniesiona do HSW-Trading.
Cross-border cooperation is necessary both at administrative and technical level.
Współpraca transgraniczna jest niezbędna zarówno na szczeblu administracyjnym, jak i technicznym.
It is unreasonable to anticipate all necessary construction measures.
Przewidywanie z góry wszystkich niezbędnych środków w zakresie budownictwa nie ma racjonalnych podstaw.
Significant further reforms are necessary to fulfil the microeconomic and employment recommendations.
Nadal potrzebne są dalsze znaczne reformy w celu wypełnienia zaleceń w obszarze mikroekonomii i zatrudnienia.
A veterinarian shall be contacted whenever necessary.
W razie konieczności należy skontaktować się z lekarzem weterynarii.
Additional officials may supplement inspections teams when necessary.
W razie potrzeby do zespołów inspekcyjnych mogą dołączyć dodatkowi urzędnicy.
Consequently, no sampling was necessary for unrelated importers.
W związku z tym kontrola wyrywkowa nie była konieczna w odniesieniu do importerów niepowiązanych.
IONSYS should not be used in pregnancy unless clearly necessary.
Nie należy stosować systemu IONSYS u kobiet w ciąży, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
State funding is therefore necessary and the incentive effect is fulfilled.
W związku z tym finansowanie państwowe jest niezbędne, a efekt zachęty zostaje osiągnięty.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 49477. Pasujących: 49477. Czas odpowiedzi: 313 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo