Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "number of" na polski

Zobacz także: small number of
Wyszukaj number of w: Synonimy

Sugestie

The number of employees taking so-called voluntary redundancy is increasing.
Zwiększa się liczba pracowników, uczestniczących w tak zwanej dobrowolnej redukcji zatrudnienia.
For each measure, number of applications received and number of applications approved will be provided.
Dla każdego środka zostanie przedstawiona liczba otrzymanych wniosków oraz liczba zatwierdzonych wniosków.
The number of hours worked also provides a more accurate basis for measuring productivity than the number of employees.
Liczba przepracowanych godzin stanowi także dokładniejszą podstawę do oszacowania wydajności niż liczba pracowników.
The number of immature erythrocytes scored, the number of micronucleated immature erythrocytes, and the number of immature among total erythrocytes should be listed separately for each animal analysed.
Liczba ocenionych niedojrzałych erytrocytów, liczba mikrojądrowych niedojrzałych erytrocytów oraz liczba niedojrzałych erytrocytów pośród erytrocytów ogółem powinna zostać wymieniona oddzielnie w odniesieniu do każdego zwierzęcia poddanego analizie.
For NACE section J only the number of enterprises, turnover [3] and the number of persons employed (or the number of employees instead) will be compiled.
W przypadku sekcji J NACE będzie podlegać opracowaniu jedynie liczba przedsiębiorstw, obrót [3] i liczba zatrudnionych osób (lub zamiast niej liczba pracowników).
In any event the number of infringement proceedings remains too high, with a number of Member States well over the EU average of 47 cases.
W każdym razie liczba postępowań w sprawie naruszenia przepisów jest nadal za duża i szereg państw członkowskich przekracza średnią UE wynoszącą 47 spraw.
The successive EU enlargements have increased not only the number of Member States but also the number of people to whom Community law applies.
Kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej sprawiają, że zwiększa się nie tylko liczba państw członkowskich, ale i liczba obywateli poddanych unijnym regulacjom.
Despite the fact that every year, the number of transplants rises, the number of those waiting for a transplant is not falling.
Pomimo że co roku zwiększa się ilość przeszczepów, to liczba oczekujących na przeszczep nie maleje.
Please enter the number of pupils taught.
Proszę podać liczbę uczniów biorących udział w zajęciach asystenta.
Your doctor may change the number of infusions depending on your disease.
Jednakże, w zależności od sytuacji klinicznej lub odpowiedzi na leczenie tym lekiem, lekarz może zmienić dawkę leku i(lub) liczbę infuzji.
Vehicle populated with a number of occupants corresponding to (or exceeding) the specified minimum number of passengers.
Pojazd zajmowany przez liczbę osób odpowiadającą określonej minimalnej liczbie pasażerów (lub ją przekraczającą).
If a larger number of test concentrations/rates are used, the number of replicates may be reduced.
W przypadku zastosowania większej liczby badanych stężeń/poziomów można zmniejszyć liczbę kontrprób.
The number of physical checks should be proportionate to the number of customs export declarations per year.
Liczba bezpośrednich kontroli powinna być proporcjonalna do rocznej liczby zgłoszeń celnych wywozowych.
Mutant frequency should be expressed as number of mutant cells per number of surviving cells.
Częstotliwość mutacji powinna być wyrażona jako liczba komórek mutantów przypadających na liczbę komórek przeżywających.
There are even a large number of children who cannot be registered in such educational institutions due to an insufficient number of places.
Jest również bardzo dużo dzieci, które nie mogą zostać zapisane do takich placówek edukacyjnych z uwagi na niewystarczającą liczbę miejsc.
Special attention was required regarding the low number of in-depth interviews in relation to the number of applications.
Należy zwrócić szczególną uwagę na stosunkowo niewielką liczbę szczegółowych rozmów z wnioskodawcami w porównaniu do liczby wniosków.
The total number of payment entitlements shall be equal to the above mentioned average number of hectares.
Całkowita liczba uprawnień do płatności jest równa powyżej wspomnianej średniej liczbie hektarów.
The total number of set-aside entitlements shall be equal to the average number of compulsory set-aside hectares.
Całkowita liczba uprawnień z tytułu odłogowania jest równa średniej liczbie hektarów podlegających obowiązkowemu odłogowaniu.
The maximum number of combinations is limited by the number of hydrogen elements in ammonia, namely three.
Maksymalna liczba kombinacji ograniczona jest liczbą elementów tlenu w amoniaku, tj. trzy.
The number of employees is used as a temporary approximation of the number of persons employed.
Liczbę pracowników stosuje się jako tymczasowe przybliżenie liczby osób zatrudnionych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 33547. Pasujących: 33547. Czas odpowiedzi: 434 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo