Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "of" na polski

Zobacz także: part of lot of of course all of
Wyszukaj of w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
because of +10k
Member of the Board of the Federation of Syrian Chambers of Commerce.
Członek zarządu Federacji Syryjskich Izb Handlowych.
More systems of belief, of styles of family structures of ways of raising children.
Więcej systemów wiary, stylu, rodzinnych struktur, sposobów wychowywania dzieci.
The emergence of new, multi-resistant strains of bacteria may deprive future generations of the possibility of making effective use of antibiotics.
Pojawianie się nowych, wielolekoopornych szczepów bakterii może pozbawić przyszłe pokolenia możliwości skutecznego stosowania antybiotyków.
Product of the manufacture of inulin from roots of Cichorium intybus L. consisting of extracted and mechanically pressed slices of chicory.
Produkt wytwarzania inuliny z korzeni Cichorium intybus L. zawierający ekstrahowane i mechanicznie wyciskane plastry cykorii.
The calculation of mean values should take account of measurement results that are below the limit of quantification of methods of analysis.
Przy obliczaniu średnich wartości należy uwzględniać wyniki pomiarów leżące poniżej granicy oznaczalności metod analizy.
Lack of implementation of current directives remains of concern.
Nadal niepokoją braki w zakresie wprowadzania w życie obecnie obowiązujących dyrektyw.
The harmonised standard shall include technical details necessary for the implementation of the system of assessment and verification of constancy of performance.
Norma zharmonizowana zawiera szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.
The fight against the proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery constitutes an essential element of this Agreement.
Istotnym elementem niniejszego układu jest zwalczanie rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia.
A correction of those discrepancies would apparently require the publication of corrigenda in respect of certain language versions of the act.
Korekta tych rozbieżności wymagać będzie publikacji sprostowań w odniesieniu do niektórych wersji językowych tego aktu.
The Commission shares the concerns of Parliament about recent signs of a more hard-line attitude of the Government of Vietnam on human rights.
Komisja podziela obawy Parlamentu dotyczące niedawnych oznak bardziej bezwzględnej postawy wietnamskiego rządu w zakresie praw człowieka.
To ensure a high level of protection of public health is one of the fundamental objectives of this Regulation.
Jednym z podstawowych celów niniejszego rozporządzenia jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia publicznego.
Acceleration of discharge timetable and incorporation of remarks of the European Court of Auditors.
Przyspieszenie procedury udzielania absolutorium i uwzględnienie uwag Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
The principle of budgetary neutrality should be observed in respect of the introduction of this new category of staff.
Przy wprowadzaniu tej nowej kategorii pracowników należy przestrzegać zasady neutralności budżetowej.
Any use of a guarantee of origin shall take place within 12 months of production of the corresponding energy unit.
Jakiekolwiek wykorzystanie gwarancji pochodzenia następuje w ciągu dwunastu miesięcy od wyprodukowania odpowiadającej jej jednostki energii.
A majority of delegations supported the inclusion of both refugees and beneficiaries of subsidiary protection in the scope of the Directive.
Większość delegacji opowiedziała się za włączeniem w zakres dyrektywy uchodźców i osób korzystających z ochrony uzupełniającej.
Those measures may consist of closure of intervention, application of an allocation percentage and rejection of pending offers.
Wymienione środki mogą obejmować zakończenie interwencji, zastosowanie współczynnika procentowego przydziału oraz odrzucenie aktualnych ofert.
This would allow harmonisation of the handling of poverty and of the complex problems of underdeveloped regions.
To pozwoli na zharmonizowanie działań w zakresie walki z ubóstwem i złożonymi problemami regionów słabo rozwiniętych.
Freedom of movement and the abolition of internal borders are two of the most important factors of European integration.
Dwoma najważniejszymi elementami w integracji europejskiej są swoboda przemieszczania się i zniesienie granic wewnętrznych.
It shall include an evaluation of the extension of the scope of Chapter III of this Regulation to all products.
Zawiera ono ocenę rozszerzenia zakresu rozdziału III niniejszego rozporządzenia na wszystkie produkty.
The use of supplementary techniques of assessment should also allow for reduction of the required minimum number of fixed sampling points.
Zastosowanie uzupełniających metod oceny powinno również umożliwić ograniczenie minimalnej wymaganej liczby stałych punktów pomiarowych.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2809522. Pasujących: 2809522. Czas odpowiedzi: 1800 ms.

because of +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo