Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "on" na polski

Wyszukaj on w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
get on 7684
Nitrogénművek obtained financing on better terms than on which it would have raised funds on the markets.
Przedsiębiorstwo Nitrogénművek otrzymało finansowanie na lepszych warunkach niż warunki, na jakich uzyskałoby środki na rynkach.
Investment spending on the modernisation of production equipment or on research has a very different value to money spent on operating costs.
Nakłady inwestycyjne na modernizację urządzeń produkcyjnych lub na badania przedstawiają zgoła odmienną wartość od wydatków na pokrycie kosztów operacyjnych.
Mobility has many positive effects not only on the mobile individual, but also on higher education institutions and on the society as a whole.
Mobilność ma bardzo pozytywny wpływ nie tylko na osoby, które są mobilne, ale również na instytucje szkolnictwa wyższego oraz na społeczeństwo jako całość.
Lingering disputes have a negative effect on the business community and on end-consumers on both shores of the Mediterranean.
Utrzymujące się spory mają negatywny wpływ na środowisko biznesu i na konsumentów końcowych na obu brzegach Morza Śródziemnego.
As a result, the relative fixed costs had a negative effect on profitability and also on the return on investment and cash flow of Community producers.
W konsekwencji względne stałe koszty wywarły negatywny wpływ na rentowność, a także na zwrot z inwestycji i przepływy pieniężne producentów wspólnotowych.
Negotiations on the Cooperation Agreement were completed on 29 April 2004.
Negocjacje dotyczące Umowy o współpracy zostały zakończone w dniu 29 kwietnia 2004 r.
Parliament votes on its administrative budget for 2013 on Thursday.
W czwartek, Parlament Europejski zagłosuje nad swoim budżetem administracyjnym na rok 2013.
We shoot on location there on Pinewood Studios.
Scenografia umiejscowiona będzie w Pinewood Studios, ale chcę żebyś był ze mną przez cały czas produkcji.
The 2014 guidelines on key technologies mention research on solar cells explicitly.
W wytycznych dotyczących kluczowych technologii na rok 2014 wyraźnie wymienia się badania nad ogniwami słonecznymi.
Investors need certainty on available capacity before deciding on such investments.
Inwestorzy potrzebują pewności co do dostępnej zdolności przepustowej przed podjęciem decyzji o takich inwestycjach.
Codex Committee on Pesticide Residues reports available on: 10/34/REP.
Sprawozdania Komitetu ds. Pozostałości Pestycydów są dostępne na stronie: 10/34/REP.
We must also focus on early diagnosis and prevention and on gathering and processing epidemiological data on the disease.
Niezbędne jest także skoncentrowanie naszych wysiłków na wczesnej diagnozie i profilaktyce oraz na gromadzeniu i przetwarzaniu danych epidemiologicznych dotyczących tej choroby.
Parliament recently expressed its disapproval on this subject in its report on the Green Paper on pensions.
Parlament niedawno wyraził swoją dezaprobatę dotyczącą tego zagadnienia w swoim sprawozdaniu na temat zielonej księgi w sprawie emerytur.
The Commission must also approve and take new initiatives on building on CHP and on labelling electricity savings.
Komisja musi również zatwierdzić i podjąć nowe inicjatywy dotyczące elektrociepłowni oraz oznaczania charakterystyki energetycznej.
Parliament will vote on a resolution on this issue on 2 February, in Brussels.
Parlament zagłosuje nad rezolucją w tej sprawie w Brukseli 2 lutego.
Sixthly, we want an agreement on the establishment of an international mechanism on scientific expertise on biodiversity.
Po szóste dążymy do porozumienia w sprawie ustanowienia międzynarodowego mechanizmu zdobywania wiedzy naukowej i doświadczenia w zakresie różnorodności biologicznej.
The Participants undertook to start negotiations in 1994 on complementary guidelines on Export Credits on agricultural products.
Uczestnicy zobowiązali się do rozpoczęcia negocjacji w 1994 roku na temat uzupełniających wytycznych w sprawie kredytów eksportowych dla produktów rolnych.
Vessels owners shall transmit on an annual basis information on seamen signed on.
Właściciele statków przekazują w ujęciu rocznym informacje o zamustrowanych marynarzach.
In case of disagreements on both compliance and on equivalence, the arbitration panel shall rule on the disagreement on compliance before ruling on the disagreement on equivalence.
W razie sporów dotyczących zarówno zastosowania się do sprawozdania, jak i adekwatności organ arbitrażowy rozstrzyga w przedmiocie sporu dotyczącego zastosowania się do sprawozdania przed rozstrzyganiem w przedmiocie sporu dotyczącego adekwatności.
This fanatical attention to detail goes on and on and on.
Ta fanatyczna dbałość o detale ciągnie się w nieskończoność.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1048831. Pasujących: 1048831. Czas odpowiedzi: 1424 ms.

get on 7684

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo