Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "on the" na polski

Sugestie

6876
5383
5273
3782
I would like to explain my vote on the report of Marco Scurria on the proposal for a Council Decision on the European Year of Volunteering.
Chciałbym wyjaśnić mój sposób głosowania nad sprawozdaniem posła Marco Scurrii w sprawie decyzji Rady dotyczącej Europejskiego Roku Wolontariatu.
A new Regulation based on the EC Treaty is therefore needed on the collection of Community statistics on the steel industry.
W związku z tym potrzebne jest nowe rozporządzenie oparte na Traktacie Unii Europejskiej, dotyczące zbierania danych statystycznych Wspólnoty na temat przemysłu hutniczego.
Restrictions on the use of health claims should be undertaken on the basis of scientific criteria.
Ograniczenia w zakresie stosowania oświadczeń zdrowotnych powinny być wprowadzane na bazie kryteriów naukowych.
They will also depend on the results of discussions with Member States on the specific procedures for Cohesion Policy.
Będą one także uwarunkowane wynikami dyskusji z państwami członkowskimi w sprawie specjalnych procedur dotyczących polityki spójności.
Information about National Action Plans should be made available on the Internet, on the European Commission website.
Informacje dotyczące krajowych planów działania powinny być dostępne w Internecie na stronie Komisji Europejskiej.
It shall also be based on the information available on the preparation itself.
Ocena opiera się również na dostępnych informacjach o samym preparacie.
The Council's deliberations on the recast Regulation centred on the cabotage question.
Rozważania Rady nad przekształceniem rozporządzenia toczyły się wokół kwestii kabotażu.
Miroslav Mikolášik, on the order of voting on the amendments.
Miroslav Mikolášik w sprawie kolejności głosowania nad poprawkami.
MEPs on the Industry committee will vote on the electricity directive 6 May.
Posłowie z Komisji Przemysłu zagłosują nad dyrektywą 6 maja.
Any available information on the influence of the produced metabolites on the micro-organism's mode of action shall be provided.
Należy dostarczyć wszelkich dostępnych informacji dotyczących wpływu wytwarzanych metabolitów na sposób działania mikroorganizmu.
Allow me an explanatory remark concerning voting on the report on the European Research Area.
Proszę pozwolić mi na pewne wyjaśnienie w związku z głosowaniem nad sprawozdaniem dotyczącym europejskiej przestrzeni badawczej.
Talks on the future of Kyoto were officially begun and all the essential issues are on the table.
Rozmowy w sprawie przyszłości Kioto rozpoczęły się oficjalnie i wszystkie istotne kwestie zostały przedstawione.
No data on the influence of antacids on the absorption of levetiracetam are available.
Brak danych dotyczących wpływu leków zobojętniających na wchłanianie lewetyracetamu.
Little information is available on the effects of testosterone on the endometrium.
Dostępnych jest niewiele danych na temat działania testosteronu na endometrium.
Accordingly, I must make one comment on the present and three on the future.
Dlatego też muszę uczynić jedną uwagę dotyczącą teraźniejszości oraz trzy dotyczące przyszłości.
I call on the Commission to take action on the problem of dangerous products and consider an alternative regulatory approach.
Apeluję do Komisji o podjęcie działań w związku z problemem niebezpiecznych produktów oraz o rozważenie alternatywnego podejścia regulacyjnego.
There are no data on the long-term effects of fulvestrant on the postmenopausal endometrium.
Nie ma danych dotyczących odległych skutków działania fulwestrantu na błonę śluzową macicy po menopauzie.
Today we have reached an important decision on the strategy on the use of pesticides.
Dziś udało się osiągnąć ważną decyzję w zakresie strategii stosowania pestycydów.
The effects of clarithromycine on the pharmacokinetics of lansoprazole are likely to be dependent on the patient's CYP2C19 genotype.
Wpływ klarytromycyny na farmakokinetykę lanzoprazolu zależy prawdopodobnie od genotypu CYP2C19 u pacjenta.
Hence their almost hysterical demands on the one hand and total unacceptable behaviour on the other.
Stąd z jednej strony prawie histeryczne żądania, a z drugiej zupełne niedopuszczalne zachowanie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 492292. Pasujących: 492292. Czas odpowiedzi: 2707 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo