Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "opposed" na polski

przeciwny
sprzeciwia się przeciw przeciwieństwo przeciwnikiem
sprzeciwiali się
sprzeciwiła się
sprzeciwili się
sprzeciwiał się
sprzeciwiają się
przeciwnikami
sprzeciwił się
sprzeczne
sprzeciwiała się

Sugestie

46
He is categorically opposed to any such proposal.
Sprawozdawca jest zdecydowanie przeciwny tej propozycji.
I remain fundamentally opposed to targeted government intervention, which can only solve the short-term financial problems of individual domestic producers.
Nadal jestem zasadniczo przeciwny docelowym interwencjom rządowym, które mogą rozwiązywać tylko krótkoterminowe problemy finansowe poszczególnych producentów krajowych.
70% of the European population are opposed to genetic engineering.
70% ludności Europy sprzeciwia się inżynierii genetycznej.
Sweden is opposed to politically determined minimum wages.
Szwecja sprzeciwia się płacom minimalnym określonym na szczeblu politycznym.
Junilistan is opposed to aid at EU level and is therefore voting against the report.
Junilistan sprzeciwia się pomocy na szczeblu unijnym, dlatego też głosuje przeciwko przyjęciu sprawozdania.
The large majority of Europeans are opposed to the accession of a non-European country to our Union.
Zdecydowana większość Europejczyków sprzeciwia się przystąpienia do naszej Unii kraju nieeuropejskiego.
A political community cannot have two opposed cultures coexisting.
W ramach jednej politycznej społeczności nie mogą istnieć dwie przeciwstawne kultury.
No Community producer came forward and opposed the investigation.
Żaden producent wspólnotowy nie zgłosił się ani nie wyraził sprzeciwu wobec dochodzenia.
In addition no producer opposed the complaint.
Dodatkowo, żaden z producentów nie sprzeciwiał się skardze.
Neither of them explicitly opposed the complaint.
Żaden z nich w sposób wyraźny nie wyraził sprzeciwu wobec skargi.
No Community producer opposed the review request.
Żaden producent wspólnotowy nie sprzeciwił się wnioskowi o dokonanie przeglądu.
Maria Martens (rapporteur) opposed the request.
Maria Martens (sprawozdawczyni), sprzeciwiając się temu wnioskowi.
I am opposed to any military use.
Sprzeciwiam się wszelkim formom wykorzystywania współpracy do celów wojskowych.
He opposed intolerance and religious discrimination.
Przeciwstawiał się nietolerancji, dyskryminacji ze względu na wiarę.
Three parties also opposed India because of domestic inefficiencies.
Trzy strony sprzeciwiły się także wykorzystaniu Indii ze względu na niewydajność krajowej produkcji tego państwa.
The Council had opposed this provision.
Rada sprzeciwiła się wprowadzeniu tego przepisu.
Neither of these two producers opposed the present proceeding.
Żaden z tych dwóch producentów nie złożył sprzeciwu w stosunku do obecnego postępowania.
Geoffrey Van Orden, who opposed that amendment.
Geoffrey Van Orden, który się jej sprzeciwił.
For this reason, this party opposed the continuation of measures.
Z tego powodu wymieniony producent sprzeciwił się utrzymaniu środków.
It has therefore clearly demonstrated its commitment to domestic production as opposed to continued importation.
Co za tym idzie, jasno wykazał on swoje zaangażowanie w produkcję krajową, w przeciwieństwie do ciągłego przywozu.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 2965. Pasujących: 2965. Czas odpowiedzi: 119 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo