Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "period" na polski

Sugestie

2033
1695
1671
Licence assignment period: March to June 2005.
Okres wydawania pozwoleń: od marca do czerwca 2005 r.
Licence assignment period: July to October 2006.
Okres wydawania pozwoleń: od lipca do października 2006 r.
This period may be extended by three months.
Termin ten będzie mógł ewentualnie zostać przedłużony o trzy miesiące.
That period expired on 31 January 2003.
Ten termin upłynął w dniu 31 stycznia 2003 r.
Patients should be closely monitored throughout this period.
Przez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.
Short payback period and incredible economic effect.
Kr? tki czas zwrotu i niesamowity efekt ekonomiczny.
The 180-day period cannot be extended.
Okres wynoszący 180 dni nie może zostać przedłużony.
The period of administrative data-protection vis-a-vis generics should be harmonised.
Okres administracyjnej ochrony danych w odniesieniu do produktów pierwotnych powinien zostać zharmonizowany.
Such arrangements may include a qualifying period for equal treatment.
Ustalenia takie mogą obejmować okres oczekiwania na nabycie prawa do równego traktowania.
His probationary period ends this week.
W tym tygodniu kończy się jego okres próbny.
Active period, numerous encounters-very busy.
Aktywny okres, liczne spotkania - bardzo zajęty.
Foreseeable period of implementation and annual timetable, over a period not exceeding eight years.
Przewidywany okres realizacji i harmonogram roczny na okres nieprzekraczający ośmiu lat.
The fire resistance period is the minimum period in minutes.
Okres odporności ogniowej to najkrótszy czas w minutach.
This period overrides the period specified in the associated statistical distribution.
Okres ten zastępuje okres wskazany w powiązanym rozkładzie statystycznym.
This period may be extended once by a period of thirty days at the Commission's request.
Termin ten może zostać przedłużony raz, o okres trzydziestu dni, na wniosek Komisji.
The 12-month period shall be the accounting period of the producer organisation concerned.
Okres dwunastomiesięczny stanowi okres sprawozdawczy odnośnej organizacji producentów.
One importer claimed that imports from its supplier in Taiwan decreased when considering a period longer than the period considered of this investigation.
Jeden importer utrzymywał, że wielkość przywozu od jego dostawcy na Tajwanie zmniejszyła się, gdyby rozpatrywać okres dłuższy niż okres badany w ramach obecnego dochodzenia.
The reporting period means the period of operation of the cogeneration unit for which the electricity output has to be established.
Okres referencyjny oznacza okres eksploatacji jednostki kogeneracyjnej, dla którego należy wyznaczyć ilość wytworzonej energii elektrycznej.
It is not possible to surrender allowances issued for the period 2005-2007 for the period 2008-2012 and subsequent five-year periods.
Nie jest możliwe odstąpienie na okres 2008-2012 i następne pięcioletnie okresy przydziałów wydanych na okres 2005-2007.
It shall cover the six-month period preceding communication.
Odnoszą się one do sześciu miesięcy poprzedzających przekazanie tej informacji.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 53513. Pasujących: 53513. Czas odpowiedzi: 198 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo