Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "prepare" na polski

Sugestie

1700
1464
196
The organisation shall prepare amendments for any affected validation tests.
Organizacja musi przygotować zmiany dla wszystkich testów dowodowych, które dotyczą FSTD.
You will prepare this convict for transfer.
Z upoważnienia Rady rozkazuję ci przygotować tego skazańca do transferu.
Guy rents this trailer to obsess and prepare in private.
Facet wypożyczył ten barakowóz, aby oddawać się obsesji/i przygotowywać na osobności.
The Managing Director should prepare, not set, the agenda.
Dyrektor zarządzający powinien przygotowywać, a nie ustalać program pracy.
This breakfast is better than anything Alfred could prepare.
To śniadanie jest lepsze niż cokolwiek, co Alfred mógłby przygotować.
You have to prepare everything early.
Trzeba przygotować wszystko wcześnie, a inny służący zachorował.
To avoid any possibility of contamination, prepare positive controls totally separated from samples to be tested.
Aby uniknąć jakiejkolwiek możliwości kontaminacji, przygotować kontrole pozytywne w całkowitej izolacji od prób, które mają być poddane testowi.
Only the manufacturer can prepare and maintain the technical documentation, as he has information on the product design.
Tylko producent może przygotować i przechowywać dokumentację techniczną, ponieważ posiada on informacje na temat projektu produktu.
urgently prepare a directive to prevent needle-stick injuries;
pilnie przygotować dyrektywę na rzecz zapobiegania obrażeniom spowodowanym ukłuciem igłą,
The national body is supposed to prepare a work programme or action plan.
Organ krajowy powinien przygotować program prac lub plan działań.
Secondly, the organising committee should be able to prepare is own statement of support form.
Po drugie, komitet organizacyjny powinien być w stanie przygotować własny formularz deklaracji poparcia.
How do I prepare my Ratiograstim injection?
Jak przygotować ampułko- strzykawkę z lekiem Ratiograstim do wstrzyknięcia?
We need to prepare ourselves for a long and futile battle.
Musimy przygotować się do długiej i zaciętej bitwy.
It might perhaps be useful to prepare the ground for better cooperation among the EU institutions.
Być może warto byłoby przygotować grunt do lepszej współpracy wśród instytucji Unii Europejskiej.
Develop a stable and functioning land/real estate market and prepare cadastre legislation.
Stworzenie stabilnego i dobrze funkcjonującego rynku gruntów i nieruchomości oraz przygotowanie ustawodawstwa w dziedzinie katastru.
This one could prepare his own death.
To może w niewielkim stopniu/przygotować człowieka na własną śmierć.
Always prepare and store food at the appropriate temperature.
Należy zawsze pamiętać o zachowaniu właściwej temperatury przy przygotowywaniu i przechowywaniu żywności.
We would sing songs and prepare ourselves.
Moglibyśmy tam pośpiewać pieśni i przygotować się do nich.
Gentlemen, prepare yourselves for Tina Cohen-Chang.
Panowie, przygotujcie się na Tinę Cohen-Chang.
Agent Farnsworth prepare a solution of 30 parts saline.
Agentko Farnsworth... Proszę przygotować roztwór z 30 części soli fizjologicznej i trochę adrenaliny.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 8434. Pasujących: 8434. Czas odpowiedzi: 310 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo