Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Zobacz także: to protect
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "protect" na polski

Sugestie

+10k
At the same time they should sufficiently protect unit-holders.
Równocześnie powinny one również chronić w wystarczającym stopniu posiadaczy jednostek uczestnictwa.
This yarmulke will protect you, David Ben-Avram.
Ta jarmułka będzie cię chronić, Davidzie Ben-Avram.
He can protect me like my friends.
On może mnie ochronić, tak jak moi przyjaciele.
We cannot protect an innovative Europe if we do not combat counterfeiting effectively.
Nie będziemy w stanie ochronić naszej innowacyjnej Europy, dopóki nie zaczniemy skutecznie zwalczać podrabiania.
This must protect the independence of OLAF through regular monitoring of the implementation of its investigative function.
Musi on bronić niezależności OLAF-u w drodze regularnego monitorowania realizacji jego funkcji dochodzeniowej.
Now we can protect our food and we can protect ourselves.
Teraz możemy bronić żywności, bronić siebie.
The amber protects the might protect Rygel.
Bursztyn chroni skrzynie, może więc chronić i Rygela.
Governments must prevent violence, protect victims and punish perpetrators.
Rządy muszą zapobiegać przemocy, chronić jej ofiary i karać jej sprawców.
The measures provided for in this Regulation should protect consumers from unknowingly purchasing products made with cat and dog fur.
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny chronić konsumentów przed nieświadomym nabywaniem produktów wykonanych z futra z kotów i psów.
Supporters say it will help protect European industry from counterfeiters and give shoppers clear information.
Według zwolenników pomoże chronić europejski przemysł przed podróbkami i przedstawi kupującym czytelne informacje.
Clear labelling can help protect consumers from adverse reactions.
Wyraźne etykietowanie może pomóc chronić konsumentów przed szkodliwymi reakcjami alergicznymi.
The Authority should protect and valorise Community investment already done on space technology and infrastructure.
Organ powinien chronić i inwestycje wspólnotowe już dokonane w technologiach i infrastrukturze kosmicznej.
Do not store above 25ºC and protect from direct heat and light.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC i chronić przed bezpośrednim ciepłem i światłem.
We cannot protect ourselves against these large companies unless our legislators help us.
Nie możemy chronić się przed tymi wielkimi spółkami, jeśli nasi prawodawcy nam nie pomogą.
We must protect the interests of the most vulnerable and promote our own social model.
Musimy chronić interesy najbardziej wrażliwych grup i promować nasz własny model społeczny.
The Member States can protect their soil on their own.
Państwa członkowskie mogą chronić swoją glebę samodzielnie.
The Chinese government must protect human rights and not resort to violence.
Rząd chiński musi chronić prawa człowieka i nie uciekać się do przemocy.
As with many vaccines, ZOSTAVAX may not completely protect all persons who are vaccinated.
Podobnie jak w przypadku wielu szczepionek, ZOSTAVAX może nie chronić wszystkich zaszczepionych osób.
Thus we must protect nature, but by means of human use.
Dlatego też przyrodę musimy chronić, jednak poprzez działania człowieka.
It's the only way I can protect you, protect us.
Tylko tak mogę cię chronić, chronić nas.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 10655. Pasujących: 10655. Czas odpowiedzi: 154 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo