Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "seaweed" na polski

Wyszukaj seaweed w: Definicja Synonimy
It coulïve been blue seaweed, or kelp.
Może to był niebieski wodorost, albo krasnorost.
This analysis is of particular importance for the seaweed species Hizikia fusiforme.
Analiza ta jest szczególnie istotna w odniesieniu do wodorostów morskich gatunku Hizikia fusiforme.
The conversion period for a seaweed harvesting site shall be six months.
Okres konwersji miejsca zbierania wodorostów morskich wynosi sześć miesięcy.
The operator shall provide a sustainable management plan proportionate to the production unit for aquaculture and seaweed harvesting.
Podmiot gospodarczy przedkłada proporcjonalny względem wielkości jednostki produkcyjnej plan zrównoważonego zarządzania zbiorami akwakultury i wodorostów morskich.
Ropes and other equipment used for growing seaweed shall be re-used or recycled where possible.
Sznury oraz pozostały sprzęt wykorzystywane do uprawy wodorostów morskich powinny być, jeśli to możliwe, powtórnie wykorzystane lub poddane recyklingowi.
Regulation (EC) No 834/2007 establishes basic requirements for the organic production of seaweed and aquaculture animals.
Rozporządzeniem (WE) nr 834/2007 ustanowiono podstawowe wymogi dotyczące ekologicznej produkcji wodorostów morskich i zwierząt akwakultury.
This Chapter lays down detailed production rules for seaweed.
Niniejszy rozdział ustanawia szczegółowe zasady produkcji wodorostów morskich.
only seaweed preparations, olives and olive-based preparations
Tylko preparaty z wodorostów morskich, oliwki i preparaty na bazie oliwek
It is therefore appropriate to draw up a sustainable management plan for seaweed and aquaculture production specifying measures, such as waste reduction.
Stosowne jest zatem sporządzenie planu zrównoważonego zarządzania w odniesieniu do produkcji wodorostów morskich i produkcji w sektorze akwakultury określając szczegółowo środki takie jak redukcja zanieczyszczeń.
The cultivation of seaweed can have a beneficial effect in some respects such as nutrient removal and can facilitate polyculture.
Uprawa wodorostów morskich może przynosić korzyści w pewnych dziedzinach jak np. usuwanie związków odżywczych oraz może wspomagać polikulturę.
Regulation (EC) No 834/2007 and in particular Title III thereof lays down basic requirements with regard to aquaculture animal and seaweed production.
Rozporządzenie (WE) nr 834/2007, w szczególności jego tytuł III, ustanawia podstawowe wymogi dotyczące produkcji zwierzęcej w sektorze akwakultury i produkcji wodorostów morskich.
For seaweed harvesting a once-off biomass estimate shall be undertaken at the outset.
W odniesieniu do zbioru wodorostów morskich należy dokonać na początku jednorazowej szacunkowej oceny biomasy.
PES (acronym for processed eucheuma seaweed)
PES (akronim dla przetworzonych wodorostów morskich)
The production of micro-algae resembles that of seaweed in many aspects, even though it does not take place in the sea.
Produkcja mikroalg pod wieloma względami przypomina produkcję wodorostów morskich, mimo że nie odbywa się w morzu.
seaweed meal and feed materials derived from seaweed.
mączek z wodorostów morskich oraz materiałów paszowych uzyskanych z wodorostów morskich
A princess does not tickle another princess with seaweed.
Księżniczka nie łaskocze innej księżniczki wodorostami.
It's fresh sea urchin wrapped in seaweed.
Świeże morskie ryby zawinięte w wodorosty.
You have some seaweed stuck in your teeth.
Jakieś wodorosty utknęły ci w zębach.
They gathered seaweed and extracted the chemicals.
Zbierali algi i produkowali z nich chemikalia.
Tomorrow night, we'll have seaweed and see what fun that unleashes.
Jutro będziemy jeść wodorosty i przekonamy się co zabawnego z tego wyniknie.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 284. Pasujących: 284. Czas odpowiedzi: 80 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo