Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "the" na polski

Wyszukaj the w: Definicja Synonimy

Sugestie

+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
+10k
the time +10k
the one +10k
So the magnetic field of the sun is almost like a gateway controlling the cosmic radiation reaching the earth.
Więc pole magnetyczne Słońca jest prawie jak brama, kontroluje promieniowanie kosmiczne osiągające Ziemię.
In the decision to open the formal investigation procedure, the Authority also dealt with the amendments suggested by the Norwegian authorities.
W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego Urząd rozpatrzył również poprawki zaproponowane przez norweskie władze.
Considering the above, the Community Institutions concluded that the retroactive application of the Annex as amended by the amending Regulation is warranted.
Biorąc pod uwagę powyższe, instytucje Wspólnoty postanowiły, że wsteczne zastosowanie Załącznika zmienionego rozporządzeniem zmieniającym jest uzasadnione.
Detailed reports by the experts shall form part of the particulars accompanying the application which the applicant submits to the competent authorities.
Szczegółowe sprawozdania biegłych stanowią część szczegółowych danych dołączanych do wniosku, który składający wniosek przedkłada właściwym władzom.
In addition, the Thai cooperating exporting producer also questioned the reasonableness of the profit margin resulting from the application of the above methodology.
Ponadto współpracujący tajlandzki producent eksportujący kwestionował również zasadność marży zysku wynikającej ze stosowania wymienionej powyżej metodologii.
There is the need to progressively organise the participation of the applicant countries in the Observatory activities and the Reitox core tasks.
Istnieje potrzeba stopniowego organizowania uczestnictwa państw kandydujących w działalności Centrum oraz zasadniczych zadaniach Reitox.
During the review procedure the merits of the claim should not be evaluated beyond the grounds resulting from the exceptional circumstances invoked by the defendant.
W trakcie postępowania odwoławczego przy ocenie podstaw roszczenia nie powinno się wykraczać poza podstawy wynikające ze szczególnych okoliczności przywołanych przez pozwanego.
Until the Agency can ensure the functionalities of the Eudravigilance database, all the periodic safety update reports shall also be submitted to the National Competent Authorities where the product is authorised.
Do czasu, gdy Agencja będzie w stanie zapewnić funkcjonalność bazy danych Eudravigilance, wszystkie okresowe raporty o bezpieczeństwie przedkładane są również właściwym organom krajowym w państwie, w którym wydano pozwolenie na wprowadzanie danego produktu do obrotu.
Furthermore, the repeated attempts to circumvent the anti-dumping measures confirm the high interest of the exporting producers of the countries concerned in the Community market.
Ponadto wielokrotnie podejmowane próby obchodzenia środków antydumpingowych potwierdzają duże zainteresowanie rynkiem wspólnotowym producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie.
One exporting producer in the USA and the two cooperating users alleged that the imposition of the anti-dumping duties would accelerate the relocation process of the downstream industry.
Jeden producent eksportujący w USA oraz dwóch użytkowników współpracujących twierdziło, że nałożenie ceł antydumpingowych przyspieszy proces przenoszenia produkcji przemysłu przetwórczego.
This has the effect of skewing the debates, since the parties concerned fail to distinguish between the new proposal for a regulation and the discussions concerning the implementing rules.
Prowadzi to do nieporozumień w debatach, ponieważ zainteresowane środowiska mylą nowy wniosek dotyczący rozporządzenia z dyskusjami na temat przepisów wykonawczych.
If the operator or manager of the establishment does not make good the shortcomings noted within the period fixed by the competent authority, the latter shall withdraw approval.
Jeżeli przedsiębiorca lub kierownik zakładu nie usunie odnotowanych niedociągnięć w ciągu okresu czasu określonego przez właściwe władze, te ostatnie cofną zatwierdzenie.
On the basis of the proceedings of the PSC, the Secretary-General/High Representative directs the activities of the Situation Centre.
Na podstawie procedur Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa, sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel kieruje działaniami Centrum Sytuacyjnego.
On the basis of the aforesaid available information, the Customs offices supervise the correct use of the benefits availed by the company.
Na podstawie wymienionych wyżej udostępnionych informacjom urzędy celne nadzorują prawidłowość korzystania przez przedsiębiorstwo z przysługujących mu przywilejów.
The applicant informs the notified body that holds the technical documents concerning the EC type-examination certificate of all modidfications to the approved appliance which must receive additional approval where such changes may affect the conformity with the essential requirements or the prescribed conditions for use of the product.
Wnioskodawca powiadamia jednostkę notyfikowaną, która posiada dokumentacje techniczną dotyczącą świadectwa badania typu WE, o wszystkich zmianach zatwierdzonego urządzenia, które musi uzyskać dodatkowe zatwierdzenie, jeżeli takie zmiany mogą mieć wpływ na zgodność z zasadniczymi wymaganiami lub zalecanymi warunkami używania produktu.
As to the specific proposals on the table, the Council welcomes the start of the trilogues between the Parliament and the Council concerning the Qualification Directive.
Co się tyczy przedstawionych konkretnych wniosków, Rada z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie dialogu trójstronnego w sprawie dyrektywy dotyczącej kwalifikowania pomiędzy Parlamentem i Radą.
However, the TTBER does cover the possibility for the licensor to terminate the licence agreement in the event that the licensee challenges the validity of the licensed technology.
Rozporządzenie nr 772/2004 pozwala jednak licencjodawcy wypowiedzieć umowę licencyjną w przypadku, gdy licencjobiorca kwestionuje ważność licencjonowanej technologii.
While the company raised the issue of cancellations and resulting multiple identical entries during the verification visit, it was not until the final disclosure that the full extent of the problem became apparent, demonstrated also by the impact on the dumping margin calculation.
Przedsiębiorstwo podniosło kwestię anulowania i wynikających z niego wielu identycznych zapisów podczas wizyty weryfikacyjnej, ale problem ten stał się w pełni widoczny dopiero po ujawnieniu ostatecznych ustaleń, co znalazło również odzwierciedlenie we wpływie na obliczenia marginesu dumpingu.
This notice explains to the players on the market the practical consequences of the applicability of the competition rules to the postal sector, and the possible derogations from the principles.
Niniejsze obwieszczenie wyjaśnia uczestnikom rynkowym praktyczne skutki przydatności reguł konkurencji dla sektora pocztowego oraz możliwe odstępstawa od tych zasad.
I have the honour to confirm the agreements of the Swiss Confederation to the contents of the letter subject to notification of the conclusion of the national procedures laid down by the Constitution.
Mam zaszczyt potwierdzić zgodę Konfederacji Szwajcarskiej na treść tego listu, udzieloną z uwzględnieniem powiadomienia o zakończeniu procedur krajowych ustanowionych Konstytucją.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 4768821. Pasujących: 4768821. Czas odpowiedzi: 3760 ms.

the time +10k
the one +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo