Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "the complaint handling policy" na polski

Wyszukaj the complaint handling policy w: Definicja Słownik Synonimy
procedury rozpatrywania reklamacji
The business should always provide certain information, such as on the main characteristic of the good or service or arrangements for payment, delivery, performance and the complaint handling policy.
Przedsiębiorstwo powinno zawsze udzielać pewnych informacji, np. na temat głównej cechy towaru lub usługi albo warunków płatności, dostawy, wykonania oraz procedury rozpatrywania reklamacji.
(d) the arrangements for payment, delivery, performance and the complaint handling policy, if they depart from the requirements of professional diligence;
d) uzgodnienia dotyczące sposobu płatności, dostawy lub wykonania oraz procedury rozpatrywania reklamacji, jeżeli odbiegają one od wymogów staranności zawodowej;
In distance and off-premises transactions, the trader should always provide the information on arrangements for payment, delivery, performance and the complaint handling policy, since these might not be apparent from the context.
W przypadku transakcji zawieranych na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca powinien zawsze podać informacje o warunkach płatności, dostawy, wykonania oraz procedurze rozpatrywania reklamacji, ponieważ mogą one nie wynikać z okoliczności.

Pozostałe wyniki

the arrangements for payment, delivery, performance, the time by which the trader undertakes to deliver the goods or to perform the services and, where applicable, the trader's complaint handling policy;
warunki płatności, dostarczenia, wykonania, termin, w jakim przedsiębiorca zobowiązuje się do dostarczenia towarów lub świadczenia usług oraz, w przypadku gdy ma to zastosowanie, stosowane przez przedsiębiorcę procedury rozpatrywania reklamacji;
(d) the arrangements for payment, delivery, performance, the date by which the trader undertakes to deliver the goods or to perform the service and the trader's complaint handling policy;
d) warunki płatności, dostawy lub wykonania, termin dostawy towaru lub wykonania usługi przez przedsiębiorcę oraz procedury rozpatrywania przez przedsiębiorcę reklamacji;
The insurance undertaking shall also inform the policy holder of the arrangements for handling complaints of policy holders concerning contracts including, where appropriate, the existence of a complaints body, without prejudice to the right of the policy holder to take legal proceedings.
Zakład ubezpieczeń informuje również ubezpieczającego na temat trybu rozpatrywania skarg i zażaleń zgłoszonych przez ubezpieczających i dotyczących umów, łącznie ze wskazaniem, gdy właściwe, organu zajmującego się rozpatrywaniem skarg i zażaleń, bez uszczerbku dla praw ubezpieczającego do wszczęcia postępowania sądowego.
The complaints management policy shall provide clear, accurate and up-to-date information about the complaints-handling process.
W strategii zarządzania skargami przedstawia się wyraźne, dokładne i aktualne informacje dotyczące procesu rozpatrywania skarg.
The complaints handling included at point 15 of Annex III.
The complaints handling mechanism should cover all passenger rights pursuant to this Regulation, including, for instance those laid down in Articles 6 and 7, which would not be covered by the Council's text.
Mechanizm rozpatrywania skarg powinien obejmować wszelkie prawa pasażerskie zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, łącznie np. z prawami określonymi w art. 6 i 7, które nie zostałyby objęte tekstem Rady.
It furthermore modified provisions concerning the complaint handling mechanism and failed to take on board the EP amendment requiring carriers to publish a report on their treatment of complaints.
Ponadto zmieniła ona przepisy dotyczące mechanizmu rozpatrywania skarg i nie uwzględniła poprawki PE zobowiązującej przewoźników do publikowania sprawozdań na temat sposobu rozpatrywania przez nich skarg.
Date on which the complaint or enquiry was first registered by the complaint handling body:
Data pierwszego zarejestrowania skargi lub zapytania przez organ zajmujący się skargami konsumentów:
Each complaint and the complaint handling measures taken to address the complaint
Wszelkie skargi oraz środki rozpatrywania skarg przedsięwzięte w celu rozpatrzenia skargi
The size of this sector warrants that regular European surveys should analyse the companies' flight policy, complaint-handling mechanism and the simplicity of the refund procedure.
Rozmiar przedmiotowego sektora wymaga, aby podczas regularnych badań europejskich analizowana była polityka lotnicza firmy, mechanizm rozpatrywania skarg oraz jasność procedury refundacyjnej.
Amendments 105 and 106 requesting to relief the burden put on railway undertakings in relation to complaint handling are transposed by Article 24 of the Common Position leaving within a justified framework most of the details on the complaint handling mechanism to be decided by the railway undertakings themselves.
Poprawki 105 i 106 proponujące złagodzenie wymogu nakładanego na przedsiębiorstwa kolejowe związane z rozpatrywaniem skarg uwzględniono w art. 24 wspólnego stanowiska, pozostawiając w uzasadnionym stopniu większość szczegółów dotyczących mechanizmu rozpatrywania skarg w gestii samych przedsiębiorstw kolejowych.
The requirement to issue a report is designed to make the complaint handling by bus and coach undertakings transparent and thereby create an incentive for them to handle complaints efficiently and effectively.
Wymóg sporządzania sprawozdania ma na celu nadanie przejrzystości sposobom rozpatrywania skarg przez przedsiębiorstwa autobusowe i autokarowe, a przez to stworzenie dla tych przedsiębiorstw zachęt do wydajnego i skutecznego rozpatrywania skarg.
information on consumer rights, including on the complaint handling and all of the above, clearly communicated through billing or natural gas undertakings' web sites.
informacje dotyczące praw odbiorcy, włącznie z rozpatrywaniem skarg oraz wszystkimi powyższymi, przekazanymi w sposób wyraźny wraz z rozliczeniem lub na stronach internetowych spółek gazowniczych.
the complaint handling and dispute resolution procedures available in accordance with Articles 33, 34 and 35.
procedury rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów dostępne zgodnie z art. 33, 34 i 35.
to monitor the operations of the complaints-handling process and consider complaints as a source of relevant information in the context of its general monitoring responsibilities.
monitorowanie funkcjonowania procesu rozpatrywania skarg i uznawanie skarg za źródło istotnych informacji w kontekście ogólnych obowiązków w zakresie monitorowania.
ISO 10002 provides guidelines for complaints handling.
ISO 10002 obejmuje wytyczne dotyczące rozpatrywania skarg.
Terminal operators have an important role to play and should also have a complaint handling mechanism.
Operatorzy terminali mają do odegrania ważną rolę i również powinni dysponować mechanizmem rozpatrywania skarg.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1660. Pasujących: 3. Czas odpowiedzi: 180 ms.

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo