Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "to" na polski

Wyszukaj to w: Definicja Słownik Synonimy

Sugestie

+10k
+10k
+10k
to go +10k
+10k
to make +10k
+10k
to take +10k
to know +10k
to say +10k
Someone to show genuine weapon to help you.
I wtedy ktoś z prawdziwą bronią przyjdzie ci z pomocą.
Italy immediately turned to the European Union to request prompt action.
Włochy niezwłocznie zwróciły się do Unii Europejskiej z prośbą o podjęcie szybkich działań.
Nothing to connect him to Dykstra.
Nie mamy nic na połączenie go z Dykstrą.
The organisation must have a procedure to issue a notice to return to operation, taking into account the release to service documentation.
Organizacja musi posiadać procedurę umożliwiającą wydanie zawiadomienia o przywróceniu do eksploatacji, przy uwzględnieniu dokumentacji dopuszczenia do użytkowania.
It will be necessary to create incentives to encourage countries to join the register and to improve their self-evaluation systems.
Konieczne będzie stworzenie bodźców, tak aby zachęcać państwa do przystępowania do rejestru oraz do udoskonalania ich systemów samooceny.
The EU must be better prepared to respond to new developments and to live up to international responsibilities.
UE musi być lepiej przygotowana, aby reagować na postęp i sprostać swoim międzynarodowym zobowiązaniom.
Transitional arrangements should also be foreseen to give the possibility to establishments in third countries to adapt to the new situation.
Należy również przewidzieć tymczasowe ustalenia, aby umożliwić przedsiębiorstwom z krajów trzecich dostosowanie się do nowej sytuacji.
It is appropriate to introduce a transitional period to allow third countries to adapt to the amended models of veterinary certificates.
Należy wprowadzić okres przejściowy w celu umożliwienia państwom trzecim dostosowania się do zmienionych wzorów świadectw weterynaryjnych.
The parties to this document will endeavour to meet regularly to update these BMP and to circulate revisions to their respective members and other interested organisations.
Strony uczestniczące w opracowaniu niniejszego dokumentu podejmą starania, aby prowadzić regularne spotkania mające na celu aktualizację najlepszych praktyk (BMP) oraz aby rozpowszechniać aktualne wersje BMP wśród swoich członków i innych zainteresowanych organizacji.
Special measures may also be used to fund measures to ease the transition from emergency aid to long-term development operations, including those to better prepare people to deal with recurring crises.
Środki specjalne mogą być również wykorzystywane do finansowania środków mających na celu ułatwienie przejścia od pomocy nadzwyczajnej do działań związanych z rozwojem długoterminowym, w tym takich, które służą lepszemu przygotowaniu ludności do stawiania czoła powtarzającym się kryzysom.
According to the Talmud, when Lilith refused to obey Adam, God sent three angels to convince her to submit to his authority.
Według Talmudu, gdy Lilith odmówiła posłuszeństwa wobec Adama, Bóg wysłał trzech aniołów aby przekonać ją do poddania się jego władzy.
It is necessary to reorganise these Committees to ensure greater scientific consistency in relation to the food supply chain and to enable them to work more effectively.
Konieczna jest reorganizacja tych komitetów, aby zapewnić większą konsekwencję naukową odnośnie do łańcucha dostaw żywności i, aby umożliwić im bardziej efektywną pracę.
Those thematic priorities should not be exhaustive to allow applicants to submit proposals in other areas and to incorporate new ideas to react to new challenges.
Te priorytety tematyczne nie powinny być wyczerpujące, tak aby umożliwić wnioskodawcom składanie wniosków w innych obszarach, jak również uwzględnienie nowych pomysłów w odpowiedzi na nowe wyzwania.
The General himself wanted to be here to congratulate you, but he had to return to Arrakis Sadr to coordinate our next campaign.
Sam Generał chciał tu być, by wam pogratulować, ale musiał powrócić do Arrakis Sadr, żeby skoordynować nasze następne działania.
In order to respond to technological developments, including those leading to increasingly accurate caller location information, the Commission should be empowered to adopt technical implementing measures to ensure effective access to '112' services in the Community for the benefit of citizens.
Aby nadążyć za osiągnięciami technologicznymi, również tymi, które umożliwiają coraz dokładniejszą informację o lokalizacji osoby wykonującej połączenie, Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania technicznych środków wykonawczych w celu zapewnienia skutecznego dostępu do usług dotyczących numeru "112" we Wspólnocie z korzyścią dla obywateli.
According to the ancient astronaut theory, aliens may have come to Earth for many reasons: to excavate, to breed, to conquer, or simply to explore.
Według teorii starożytnych astronautów, kosmici mogli przybyć na Ziemię z wielu powodów: aby wydobywać, rozmnażać się, podbijać lub po prostu badać.
In particular, the Commission should be empowered to adopt amendments to Annexes I to IV to this Regulation and to Annex I to Directive 2001/83/EC.
W szczególności Komisji powinny zostać przyznane uprawnienia do przyjmowania zmian do załączników I-IV do niniejszego rozporządzenia oraz do załącznika I do dyrektywy 2001/83/WE.
In order to avoid such problems, Member States should be able to decide that, in cases of inactivity or substantial under-use over a significant period of time, unused reference quantities are to revert to the national reserve to be re-allocated to other producers.
W celu uniknięcia takich problemów Państwa Członkowskie powinny być w stanie zadecydować w przypadkach nieaktywności lub znacznego niewykorzystywania przez długi okres, że niewykorzystane ilości referencyjne należy przywrócić do rezerwy krajowej, aby następnie przydzielić je ponownie innym producentom.
Directive 64/432/EEC is to be amended to ensure consistency of Community rules and to allow the Commission to adopt transitional measures allowing the Member States to adapt to the new trade conditions.
Dyrektywa 64/432/EWG ma zostać zmieniona w celu zagwarantowania spójności reguł wspólnotowych oraz umożliwienia Komisji przyjmowania środków przejściowych dających Państwom Członkowskim możliwość dostosowywania się do nowych warunków handlu.
To be closer to work/easier to commute.
Aby być bliżej pracy/aby było do niej łatwiej dojeżdżać.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 3560362. Pasujących: 3560362. Czas odpowiedzi: 2995 ms.

to go +10k
to make +10k
to take +10k
to know +10k
to say +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo