Zarejestruj się Pomoc
pl ···
Tłumaczenie Context Koniugacja Synonimy
Dołącz do Reverso
Reklama
Reklama
Reklama
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń wulgarnych.
Wyniki mogą zawierać przykłady wyrażeń potocznych.

Tłumaczenie hasła "with" na polski

Wyszukaj with w: Definicja Synonimy

Sugestie

Concomitant treatment with moderate CYP3A4 inhibitors should only be made with caution.
Równoległe leczenie z umiarkowanymi inhibitorami cytochromu CYP3A4 powinno być podejmowane jedynie z zachowaniem należnej ostrożności.
REYATAZ with ritonavir should be used with caution in patients with mild hepatic impairment.
REYATAZ z rytonawirem powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby o łagodnym stopniu nasilenia.
A framework partnership agreement may be concluded with beneficiaries with a view to establishing long-term cooperation with the Commission.
Umowa ramowa o partnerstwie może zostać zawarta z beneficjentami w celu ustanowienia długoterminowej współpracy z Komisją.
Examine with a microscope fitted with an epifluorescent light source and filters suitable for working with FITC.
Przeglądać w mikroskopie zaopatrzonym w źródło światła epifluorescencyjnego i filtry odpowiednie do pracy z FITC.
We raise these issues regularly with the high authorities: myself with Sergey Lavrov, and President Barroso with his interlocutors.
Poruszamy te sprawy regularnie w rozmowach z wysokiego szczebla przedstawicielami władz: ja z Siergiejem Ławrowem, a przewodniczący Barroso ze swoimi rozmówcami.
When administered in combination with ribavirin, subjects with impaired renal function should be more carefully monitored with respect to the development of anaemia.
W przypadku podawania w 181 skojarzeniu z rybawiryną, osoby z zaburzoną czynnością nerek należy ściśle monitorować ze względu na możliwość wystąpienia niedokrwistości.
It will reduce its production with a view to being in compliance with the rules laid down by Community legislation for establishments with limited capacity.
Ograniczy on swoją produkcję w celu zgodności z zasadami określonymi przez prawodawstwo wspólnotowe dla zakładów z ograniczoną zdolnością produkcyjną.
The experience with Glivec in patients with MDS/ MPD associated with PDGFR gene re-arrangements is very limited (see section 5.1).
Doświadczenie ze stosowaniem produktu Glivec u pacjentów z MDS/ MPD związanymi z rearanżacją genu PDGFR jest 83 bardzo ograniczone (patrz punkt 5. 1).
Telzir with ritonavir should be used with caution and at reduced doses in adults with mild, moderate, or severe hepatic impairment (see section 4.2.
Telzir z rytonawirem należy stosować z ostrożnością i w zmniejszonych dawkach u dorosłych z lekkim, umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4. 2).
VELCADE in combination with melphalan and prednisone is indicated for the treatment of patients with previously untreated multiple myeloma who are not eligible for high-dose chemotherapy with bone marrow transplant.
Produkt leczniczy VELCADE w skojarzeniu z melfalanem i prednizonem wskazany jest w leczeniu pacjentów z wcześniej nie leczonym szpiczakiem mnogim, którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem szpiku kostnego.
Member States shall cooperate with each other and with third countries to ensure compliance with the rules of the Common Fisheries Policy.
Państwa Członkowskie współpracują ze sobą oraz z państwami trzecimi, aby zapewnić zgodność z zasadami wspólnej polityki rybołówstwa.
Europe will be able to associate multiculturalism with civic cohesion, free competition with generosity, efficiency with justice and flexibility with security, or it will become meaningless.
Europa będzie potrafiła powiązać wielokulturowość ze spójnością społeczną, swobodną konkurencję z hojnością, efektywność ze sprawiedliwością i elastyczność z bezpieczeństwem, albo straci na znaczeniu.
Evil with you... evil with you, evil with you, evil with you...
Zły razem z tobą... zły razem z tobą, zły razem z tobą, zły razem z tobą...
Competent authorities shall cooperate with each other, with the administrative authorities of third countries and with the Commission in order to ensure compliance with this Regulation.
Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyjnymi państw trzecich i z Komisją w celu zapewnienia zgodności z niniejszym rozporządzeniem.
You must fight with agility and variations... while attacking with force.
Musisz walczyć z zwinnością... i atakować z dużą siłą.
But my problems with Buck go deeper... than a misunderstanding with a neighbor lady.
Moje kłopoty z Buckiem są poważniejsze niż nieporozumienie z sąsiadką.
I remind the ambassador that our treaty with france Was made with king louis.
Przypominam panu ambasadorowi, że nasz traktat z Francją został zawarty z królem Ludwikiem.
Just playing with balls with you.
Tylko gram z tobą w bilard.
Inside with you or outside with the dogs.
W niebie z Tobą lub poza nim z psami.
I must begin all over with with new eyes.
Muszę zacząć jeszcze raz... Spojrzeć na to świeżym okiem.
Nie znaleziono wyników dla tego znaczenia.

Wyniki: 1082728. Pasujących: 1082728. Czas odpowiedzi: 625 ms.

deal with +10k

Wykaz słów: 1-300, 301-600, 601-900, Więcej

Wykaz zwrotów: 1-400, 401-800, 801-1200, Więcej

Wykaz wyrażeń: 1-400, 401-800, Więcej

Rozwiązanie stworzone przez Prompsit Language Engineering dla Softissimo